ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Taiwan

توسعه کلمه Taiwan

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  officially the Republic of China

 • نام : احسان

  An island off the southeast coast of China, the seat of the Republic of China since 1949.

 • نام : احسان

  Tai meaning "sea" and Wan meaning " people" in Siraya a Formosan language ...

 • نام : احسان

  Taiwan flag is red field with a dark blue rectangle in the upper hoist-side corner bearing a white sun with 12 triangular rays

 • نام : پیمان

  Taiwan and Korea had been occupied by the Japanese since 1895 and 1910 respectively and.

 • نام : پیمان

  ‘Made in Taiwan, China and Japan? At least the government has received some good labor and parts for a good price

 • نام : پیمان

  Reports are also coming in that China has taken opportunity of the world’s chaos to invade Taiwan.

 • نام : پیمان

  China could strike at the US by trying an attack on Taiwan, or attacking French forces in Vietnam.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت