ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Base

اساس، پايگاه

مرجع: 1100 Wordsبرای مشاهده عکس های کلمه Base روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه Base در وب

توسعه کلمه Base

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  adj. ==> (of a person or a person's actions or feelings) without moral principles; ignoble ==> the electorate's baser instincts of greed and selfishness

 • نام : امیر

  noun ==> the lowest part or edge of something, especially the part on which it rests or is supported ==> she sat down at the base of a tree

 • نام : امیر

  verb ==> have as the foundation for (something); use as a point from which (something) can develop ==> the film is based on a novel by Pat Conroy

 • نام : ar

  مشابه = base component

 • نام : ar

  مشابه = computer based training

 • نام : ar

  مشابه = act based on pejudgement

 • نام : محمدعلي

  We should make a building basically frame!!

 • نام : محمدعلي

  He fastened his seat belt when sat down in the car!!!

 • نام : محمدعلي

  Primary school is the base of education !!!

 • نام : محمدعلي

  Some animals are basically furious !!

 • نام : محمدعلي

  The greedy man's mind should alter basically!

 • نام : محمدعلي

  Base of the column was loose!

 • نام : احسان

  the lowest part or edge of something, especially the part on which it rests or is supported. "she sat down at the base of a tree"

 • نام : احسان

  a conceptual structure or entity on which something draws or depends. "the town's economic base collapsed"

 • نام : احسان

  use (something specified) as the foundation or starting point for something. "the film is based on a novel by Pat Conroy"

 • نام : احسان

  situate at a specified place as the centre of operations. "the Science Policy Review Unit is based at the University of Sussex"

 • نام : پیمان

  This is based on facts.

 • نام : پیمان

  The new plan is based on our idea.

 • نام : پیمان

  The play was based on a true story.

 • نام : پیمان

  Her argument was not based on facts.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت