ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Ash

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  The village was overwhelmed by ash from the volcanoروستا توسط خاکستر ناشی از آتشفشان پوشیده شد

 • نام : حامد

  ash trayزیرسیگاری

 • نام : حامد

  ash grayخاکستری رنگ

 • نام : وحید

  all that remained of the fire was a pile of ashes

 • نام : فائزه

  کد بندی:" خاکستر" داخل " آش " ریخته!!

 • نام : محمدعلي

  We need ash tray for smoking in the home!!

 • نام : محمدعلي

  The volcanic activity caused to ash covering all over the city!

 • نام : A

  ash is result fire.

 • نام : الهام

  Ash blonde ------> بلوند خاکستری

 • نام : الهام

  a type of tree that is found in North America and Europe ----> درخت زبان گنجشک

 • نام : الهام

  Meaning 2: the gray or black powder which is left after sth has burned

 • نام : الهام

  Ashes ----> what remains after a human body has been burned

 • نام : محمدعلي

  After heavy fire only some ash remained in the sight of home!!

 • نام : Mina

  The mineral residue of incinerated organic matter, used as an additive in pet foods

 • نام : Mina

  the residue that remains when something is burned

 • نام : Mina

  a light silvery grey colour, often with a brownish tinge

 • نام : Mina

  fine particles of lava thrown out by an erupting volcano

 • نام : محمدعلي

  Never ignore hidden fire in the ash!

 • نام : احسان

  the powdery residue left after the burning of a substance

 • نام : احسان

  cigarette ash

 • نام : احسان

  synonyms: cinders, ashes, embers, clinker "the fire had gone, leaving only ash

 • نام : احسان

  a trophy for the winner of a series of Test matches in a cricket season between England and Australia

 • نام : پیمان

  Volcano ash covered the city.

 • نام : پیمان

  The old house was burned to ashes.

 • نام : پیمان

  The fire reduced the house to ashes.

 • نام : پیمان

  Clean the ashes out of the fireplace.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت