ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Argue

توسعه کلمه Argue

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  give reasons or cite evidence in support of an idea, action, or theory, typically with the aim of persuading others to share one's view.

 • نام : جواد

  disagree, quarrel, squabble, bicker, fight, wrangle, dispute, feud;

 • نام : N

  Antonyms: agree, concur

 • نام : امیرحسین

  give reasons or cite evidence in support of an idea, action, or theory, typically with the aim of persuading others to share one's view.

 • نام : امیرحسین

  discuss, negotiate,reason,debate

 • نام : A

  Don' t argue with your mother and father.

 • نام : الهام

  Meaning 1: to say things ( often angrily) that show that you don't agree with sb about sth

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت ----> آرگیو

 • نام : الهام

  Argument -----> noun

 • نام : محمدعلي

  The debate between tow political mans ended by extreme argue !!

 • نام : احسان

  sociologists argue that inequalities in industrial societies are being reduced

 • نام : احسان

  synonyms: contend, assert, declare, maintain, state, proclaim, advance, insist, hold, claim, aver, avow, reason, attest, expostulate, testify, swear, certify

 • نام : احسان

  exchange or express diverging or opposite views, typically in a heated or angry way

 • نام : احسان

  the two men started arguing in a local pub

 • نام : پیمان

  Let's not argue.

 • نام : پیمان

  I'm done arguing.

 • نام : پیمان

  Don't argue with me.

 • نام : پیمان

  I'm too tired to argue.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت