ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Amount

توسعه کلمه Amount

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  a quantity of something, typically the total of a thing or things in number, size, value, or extent.

 • نام : سينا

  a quantity of something such as time, money, or a substance ===amount of ...

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " اِ ماهی" این " مقدار " اجاره باید بدی؟

 • نام : محمدعلي

  Amount is countable or uncountable ?!!

 • نام : محمدعلي

  Amount of milk in a glass is exact the same amount of any liquid!!

 • نام : امیرحسین

  the sport gives an enormous amount of pleasure to many people

 • نام : الهام

  Amount ----> countable noun

 • نام : الهام

  Meaning 1: the amount of sth is how much of it there is

 • نام : الهام

  Meaning 2: total or sum of money ----> مبلغ

 • نام : الهام

  Meaning 3: quantity

 • نام : الهام

  Ex: I spent a huge amount of time preparing for the exam

 • نام : محمدعلي

  We shouldn't eat bulky amount of food before jogging!!

 • نام : امیرحسین

  quantity

 • نام : امیرحسین

  total or sum of money

 • نام : احسان

  a quantity of something, especially the total of a thing or things in number, size, value, or extent.

 • نام : احسان

  "sport gives an enormous amount of pleasure to many people"

 • نام : احسان

  come to be (the total) when added together.

 • نام : احسان

  "losses amounted to over 10 million pounds"

 • نام : پیمان

  This amount includes tax.

 • نام : پیمان

  What is the total amount?

 • نام : پیمان

  What does the bill amount to?

 • نام : پیمان

  We need a large amount of coal.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت