ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Although

توسعه کلمه Although

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  in spite of the fact that; even though.

 • نام : غزل

  meaning1: Regardless of the fact that=== even though---Ex: Although the room is big, it won't hold all that furniture.

 • نام : غزل

  meaning2: But; however----Ex:: He says he has a dog, although I've never seen it.

 • نام : عباس

  despite the fact that, notwithstanding (the fact) that, even though/if, for all that, while, whilst

 • نام : مهرانه

  although he knows many english words , he can not speak well.

 • نام : محمدعلي

  Although my society had cruel behavior with me ,but I love it yet!!

 • نام : ونوس

  I do it although you dont want.

 • نام : امیرحسین

  Regardless of the fact that

 • نام : محمدعلي

  Although we are trying hardly but the result is concealed !

 • نام : امیرحسین

  in spite of the fact that; even though

 • نام : محمدعلي

  Although he hasn't any talent but he persisted that he can excel in swimming!

 • نام : احسان

  in spite of the fact that; even though. "although the sun was shining it wasn't that warm"

 • نام : احسان

  synonyms: in spite of the fact that, despite the fact that, notwithstanding the fact that, notwithstanding that, even though, even if, for all that, while, whilst

 • نام : احسان

  however; but. "he says he has the team shirt, although I've never seen him wear it"

 • نام : احسان

  although he was tired he went to see his mother با آنکه خسته بود به دیدار مادرش رفت. Mehri kept her coat on, although it was very hot مهری کت خود را درنیاورد هرچند که هوا خیلی گرم بود.

 • نام : احسان

  they take after their father, although they are not tall as he is آنها به پدرشان رفته‌اند گو آنکه به قد بلندی او نیستند. although I am old, hold me tightly in your arms for one night... گرچه پیرم تو شبی سخت در آغوشم گیر...

 • نام : محمدعلي

  Although he had a tiny chance in the competition but he won wonderfully !

 • نام : مجید

  used to introduce a statement that makes your main statement seem surprising or unlikely

 • نام : مجید

  The making of folk ways is not trivial, although the acts are minute. William Graham Sumner

 • نام : پیمان

  I'll be there, although I may be late.

 • نام : پیمان

  Although it rained, everyone had a good time.

 • نام : پیمان

  Although Tom is sick, he's planning on going to school.

 • نام : پیمان

  Although I was tired, I did my best.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت