ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Along

توسعه کلمه Along

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سعید

  مترادف: Forward, ahead

 • نام : غزل

  adverb: onwards or forward--------------------. He ran along beside me; Come along, please! به جلو

 • نام : غزل

  2- to the place mentioned------------------. I'll come along in five minutes. همان جا

 • نام : غزل

  3- in company, together.------------------- I took a friend along with me. همراه

 • نام : غزل

  preposition: from one end to the other. He walked along several streets; The wall runs along the river. در امتداد؛ سرتاسر

 • نام : غزل

  2-at a point at the end or on the length of. --------There's a post-box somewhere along this street. درطول؛ در انتها

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی کلمه برای حفظ: "الان گل" "همراه"من هست.

 • نام : محمد یوسف

  درامتداد، درطول

 • نام : عباس

  along with TOGETHER WITH, accompanying, accompanied by; at the same time as; as well as, in addition to, plus, besides

 • نام : محمد

  near

 • نام : محمد

  opposite of across

 • نام : امیرحسین

  soon we were driving along a narrow road.

 • نام : امیرحسین

  near

 • نام : امیرحسین

  می پسندم

 • نام : امیرحسین

  Near

 • نام : احسان

  1. Over the length of: walked along the path. 2. On a line or course parallel and close to; continuously beside: rowed along the shore; the trees along the avenue. 3. In accordance with: The committee split along party lines over the issue.

 • نام : احسان

  کاربرد بعنوان قید ....1. Forward; onward: We drove along, admiring the view. Farther along, we passed a hitchhiker. 2. As company: Bring your friend along. 3. In accompaniment or association; together: packed an atlas along with other books. See Usage Note at together. 4. With one; at hand: Luckily, I had my camera along. Our guests should be along soon. 5. Informal Advanced to some degree: My father is getting along in years.

 • نام : احسان

  along the wall در امتداد دیوار to think along certain lines در راستای خطوط معینی اندیشیدن

 • نام : احسان

  * all along در تمام مدت، از ابتدا he was mistaken all along او از ابتدا در اشتباه بود. * along with به همراه، به علاوه‌ی، به اضافه‌ی، همانند along with millions of others, Einstein fled Germany اینشتین مثل میلیون‌ها نفر دیگر، از آلمان فرار کرد. * be along 1- (عامیانه) آمدن، رسیدن، وارد شدن I'll be along later بعدا می‌آیم. 2- پیشرفت کردن I am no further along in my research در کارهای تحقیقی‌ام پیشرفت نکرده‌ام. * get along 1- پیش‌رفتن 2- موفق بودن 3- جور بودن (با دیگران)، ساختن 4- (گفتاری) رفتن، دور شدن she doesn't get along with her husband با شوهرش نمی‌سازد. * run along برو

 • نام : مجید

  along of = درنتيجه ،براى

 • نام : مجید

  move along = عقب برويد، عقبتر برويد

 • نام : مجید

  push along = راه خود را باعجله تعقيب کردن

 • نام : مجید

  they hurried him along = (او را شتابانده بردند( يا جلو انداختند

 • نام : پیمان

  Now run along.

 • نام : پیمان

  Bring Tom along.

 • نام : پیمان

  Let's get along.

 • نام : پیمان

  Come along with us.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت