ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Almost

توسعه کلمه Almost

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  not quite; very nearly.

 • نام : عباس

  almost ▶ adverb NEARLY, (just) about, more or less, practically, virtually, all but, as good as, close to, near, well-nigh, nigh on, not quite, not far from/off, to all intents and purposes; approaching, bordering on, verging on; informal pretty nearly/much/well.

 • نام : مهرانه

  her duty is almost finished وظیفه ی او تقریبا تمام شده است

 • نام : محمدعلي

  Almost all people consent to binding agreement by this government!!

 • نام : amir

  almost = approximately

 • نام : محمدعلي

  Almost is used when the actual amount of any thing is not assured,but it is estimated!!!

 • نام : امیرحسین

  approximately

 • نام : محمدعلي

  Almost all conservative members consented to reforms among country!

 • نام : امیرحسین

  her duty is almost finished

 • نام : احسان

  almost two years ago تقریبا دو سال پیش I almost forgot نزدیک بود یادم برود. it is almost twelve ساعت حدود دوازده است.

 • نام : احسان

  not quite; very nearly. "he almost knocked Georgina over"

 • نام : احسان

  synonyms: nearly, just about, about, more or less, practically, virtually, all but, as good as, next to, close to, near, nigh on, not far from, not far off, to all intents and purposes, approaching, bordering on, verging on, nearing

 • نام : احسان

  very nearly; all but: almost every house; almost the entire

 • نام : پیمان

  I almost won.

 • نام : پیمان

  I almost forgot.

 • نام : پیمان

  I'm almost sure.

 • نام : پیمان

  I almost burn myself.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت