ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Aggression

توسعه کلمه Aggression

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : غزل

  1. Hostile or destructive behavior or attitudes: physical aggression; verbal aggression; emotional aggression.

 • نام : غزل

  2. The practice or habit of taking hostile actions or launching military attacks: imperial aggression

 • نام : غزل

  3. A hostile act or military attack: aggressions that led to full-scale war.

 • نام : امیرحسین

  hostile or violent behavior or attitudes toward another; readiness to attack or confront. "his chin was jutting with aggression" synonyms: hostility, aggressiveness, belligerence, bellicosity, force, violence, pugnacity, pugnaciousness, militancy, warmongering, attack, assault

 • نام : وحید

  an angry feeling that makes you want to attack or defeat someone else , for example: Boys usually express their aggression by hitting each other

 • نام : سينا

  the act of attacking a country, especially when that country has not attacked first ///////////////// angry or threatening behaviour or feelings that often result in fighting

 • نام : مهرانه

  starting a war without any cause

 • نام : فهیمه

  hostile behavior toward another

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " اگر شوروی" به اوکراین " تجاوز کنه " ناتو وارد عمل میشه.

 • نام : عباس

  an act of aggression: HOSTILITY, aggressiveness, belligerence, bellicosity, force, violence; pugnacity, pugnaciousness, militancy, warmongering. he played the game with unceasing aggression: CONFIDENCE, self-confidence, boldness, determination, forcefulness, vigour, energy, dynamism, zeal.

 • نام : فاطمه

  an attack or harmful action, esp an unprovoked attack by one country against another

 • نام : مریم

  any offensive action, attack, or procedure

 • نام : محمد

  goverment

 • نام : علی اکبر

  Russia aggression to Ukraine was not Unlikely.

 • نام : علی اکبر

  Already, the brazilian fooball team was very strong in Aggression

 • نام : محمدعلي

  Aggression is foolish action by the man!!

 • نام : محمدعلي

  Instead of aggression we should denounce kindly behavior in our society!!

 • نام : A

  Aggression is synonym with attack.

 • نام : javad

  opposition of peace

 • نام : محمدعلي

  Excessive aggression can lead to a calamity!!

 • نام : محمدعلي

  A casual debate between spouse usually is concluded with a brawl and finally aggression !

 • نام : nouradin.ghaffari3246@gmail.com

  very nice

 • نام : محمدعلي

  Nothing can be gained with aggression!

 • نام : احسان

  the German aggression against Poland تاختن (تجاوز) آلمان به لهستان war of aggression جنگ تهاجمی

 • نام : احسان

  feelings of anger or antipathy resulting in hostile or violent behaviour; readiness to attack or confront. "his chin was jutting with aggression"

 • نام : احسان

  synonyms: hostility, aggressiveness, belligerence, bellicosity, antagonism, truculence

 • نام : احسان

  the action of attacking without provocation. "he called for an end to foreign aggression against his country"

 • نام : مجید

  pact of non-aggression / non-aggression pact = قرارداد عدم تعرض /عدم تجاوز

 • نام : مجید

  direct aggression = پرخاشگرى مستقيم

 • نام : مجید

  They have defended their country, but they have never dreamed of aggression.

 • نام : پیمان

  Fear causes aggression in dogs.

 • نام : پیمان

  Is aggression natural, or is it learned?

 • نام : پیمان

  The boy's aggression is making problem.

 • نام : پیمان

  People who are prone to aggression can be dangerous.

 • نام : a.1560q@chmail.ir

  aggression نهاجم

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت