ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Add

توسعه کلمه Add

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  syn:count up-compute-reckon-total-attach-include

 • نام : امیر

  join (something) to something else so as to increase the size, number, or amount.

 • نام : امیر

  put together (two or more numbers or amounts) to calculate their total value.

 • نام : امیر

  say as a further remark ==> I hope we haven't been too much trouble,” she added politely"

 • نام : امیرحسین

  add, adjoin, aggrandize, append, augment, eke

 • نام : ar

  مرتبط = add in program

 • نام : ar

  مرتبط = add on - add in

 • نام : ar

  مشابه = added sixth chord

 • نام : امیرحسین

  make an addition

 • نام : امیرحسین

  verb

 • نام : عبدالغفور

  add me to your group please.

 • نام : احسان

  add some salt to the salad قدری نمک سالاد را زیاد کن. they are adding a room to the building آنها دارند یک اتاق به ساختمان اضافه می‌کنند. an added burden بار اضافی he added that he didn't have money either او اضافه کرد که پول هم ندارد. add two and four دو و چهار را جمع کن.

 • نام : احسان

  * add in به حساب آوردن، افزودن بر * add on ضمیمه کردن، جزو چیز دیگر کردن * add up 1- سرجمع کردن، به هم افزودن 2- درست درآمدن these figures don't add up این ارقام درست در نمی‌آید. * add up to 1- معنی دادن 2- بالغ شدن بر 3- رسیدن به، حاکی بودن 4- قابل قبول بودن

 • نام : احسان

  a new wing was added to the building

 • نام : احسان

  put in (an additional element, ingredient, etc.). "chlorine is added to the water to kill bacteria"

 • نام : N

  To join or combine (numbers) through addition

 • نام : N

  to cause to have as an additional quality

 • نام : N

  to include

 • نام : N

  increase the quality, quantity, size or scope of

 • نام : پیمان

  Add a little milk.

 • نام : پیمان

  I have nothing to add.

 • نام : پیمان

  Please add up the bill.

 • نام : پیمان

  Don't add too much salt.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت