ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Across

توسعه کلمه Across

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  from one side to the other of (something).

 • نام : امیرحسین

  1: from one side to the other side of something===> We walked across the field.

 • نام : امیرحسین

  2: on the other side of something===> there is a bank across the road

 • نام : امیرحسین

  3: from side to side: the river is two kilometers across

 • نام : محمد یوسف

  سرتاسر، از میان، از وسط، درمیان، از این طرف به آن طرف

 • نام : فاطمه

  They walked across to the other side of the street.

 • نام : محمد

  opposite of along

 • نام : امیرحسین

  adv

 • نام : امیرحسین

  transversely

 • نام : ابراهیم

  syn: beyond, from side to side,

 • نام : احسان

  he swam across the river او با شنا عرض رودخانه را طی کرد. he could remember across the years او سالیان درازی را به خاطر داشت. across time در طول زمان to lay one stick across another یک چوب را به طور متقاطع روی چوب دیگر قرار دادن the lake lying across the border دریاچه‌ای که مرز را قطع می‌کند

 • نام : احسان

  come across (معنی و غیره) واضح بودن his meaning didn't come across منظورش واضح نبود. get across (معنی و غیره) رساندن، فهماندن، بیان کردن he failed to get his thoughts across او نتوانست افکار خود را بیان کند. run across (اتفاقا به کسی یا چیزی) برخوردن he ran across an old friend in the street در خیابان به یک دوست قدیمی برخورد.

 • نام : N

  Crosswise; crossed

 • نام : احسان

  from one side to the other of (a place, area, etc.). "I ran across the street"

 • نام : احسان

  expressing position or orientation. "they lived across the street from one another"

 • نام : مجید

  across corner dimension = نیمساز

 • نام : مجید

  across the board = شامل تمام طبقات، یکسره ، سرجمع

 • نام : مجید

  cut across = ميان بر کردن

 • نام : مجید

  get across = حالى کردن، فهماندن

 • نام : سید وفی الله سادات

  There is a new established Meusuim across the road

 • نام : پیمان

  I cut across the park.

 • نام : پیمان

  I live across the hall.

 • نام : پیمان

  It's across the street.

 • نام : پیمان

  We walked across the ice.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت