ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Accuse

توسعه کلمه Accuse

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  syn : challenge - delate - inpute

 • نام : جواد

  charge, indict, arraign, impeach

 • نام : غزل

  If you accuse someone of doing something wrong, you say that they did it------Ex: He accused them of drinking beer while driving

 • نام : hasanzadeh.mo@gmail.com

  بسیار خوب

 • نام : امیرحسین

  say that somebody has done something wrong===> (a)The police accused the woman of stealing(b) He was accused of murder.

 • نام : امیرحسین

  Accusation (noun)===> The acusation were not true.

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی حفظ کلمه: "اتیوس" را به تبانی در فوتبال " متهم کردند" .

 • نام : سمانه

  مرسي اميرحسين كه كامل توضيح ميدي

 • نام : مسعود چراغی

  to charge (someone) with having done something wrong.

 • نام : عباس

  ▶ verb four people were accused of assault: CHARGE WITH, indict for, arraign for; summons, cite, prefer charges against; N. Amer. impeach for. the companies were accused of causing job losses: BLAME FOR, lay the blame on, hold responsible for, hold accountable for; condemn for, criticize for, denounce for; lay at the door of; informal point the finger at, stick on, pin on.

 • نام : فاطمه

  to blame (someone) for something wrong or illegal : to say that someone is guilty of a fault or crime

 • نام : امیرحسین

  verb

 • نام : امیرحسین

  bleme for

 • نام : N

  to say that someone is guilty of a fault or crime

 • نام : احسان

  accused of armed robbery متهم به دزدی مسلحانه they accused her of laziness به او تهمت تنبلی زدند. the English accuse the Scottish of being stingy انگلیسی‌ها اسکاتلندی‌ها را خسیس می‌دانند.

 • نام : احسان

  the accused (حقوق) متهم، مدعی علیه، متهمان to stand accused متهم بودن

 • نام : احسان

  charge (someone) with an offence or crime. "he was accused of murdering his wife's lover"

 • نام : احسان

  claim that (someone) has done something wrong. "he was accused of favouritism"

 • نام : مجید

  stands accused of (=has been accused of)

 • نام : مجید

  At any moment it may open, and the dead appear to accuse her.

 • نام : پیمان

  Who's accusing you?

 • نام : پیمان

  I was falsely accused.

 • نام : پیمان

  Tom accused me of lying.

 • نام : پیمان

  He was accused of murder.

 • نام : safa19792002@yahoo.com

  No one could accuse Mr Letwin of bribing voters, since his tax relief will not immediately benefit anyone.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت