ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Accident

توسعه کلمه Accident

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : منصور

  collide

 • نام : امیرحسین

  something, often bad, that happens by chance==>(a) I had an accident when I was driving to work- my car hit a tree.(b) I'm sorry I broke your watch- It was an accident.

 • نام : فاطمه

  a sudden event (such as a crash) that is not planned or intended and that causes damage or injury.

 • نام : A

  car must accept law until accident together.

 • نام : امیرحسین

  noun

 • نام : احسان

  to have an accident دچار سانحه شدن a car accident تصادف اتومبیل to meet by accident بر حسب اتفاق ملاقات کردن

 • نام : احسان

  a cerebral accident عارضه‌ی مغزی accident insurance بیمه‌ی حوادث، بیمه‌ی سوانح

 • نام : N

  An unexpected and undesirable event, especially one resulting in damage or harm

 • نام : احسان

  an unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury. "he had an accident at the factory"

 • نام : احسان

  an event that happens by chance or that is without apparent or deliberate cause. "the pregnancy was an accident"

 • نام : مجید

  accident prevention = جلوگيرى از سانحه ، پيشگيرى از حوادث

 • نام : مجید

  to write up an accident = شرح واقعه اى را بتفضيل نوشتن

 • نام : مجید

  accident-prone = سانحه پذير = more likely to have accidents than other people

 • نام : مجید

  by accident or d. = بطور اتفاقى يا عمدى

 • نام : پیمان

  Accidents will happen.

 • نام : پیمان

  It happened by accident.

 • نام : پیمان

  Accidents are inevitable.

 • نام : پیمان

  Tom had a major accident.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت