ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Accept

توسعه کلمه Accept

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : غزل

  If someone offers you something and you accept it, you agree to take .

 • نام : امیرحسین

  Meaning 1: say "yes" when somebody asks you to have or do something===>(a) I accepted the invitation to this party/ (b) plesae accept this present.

 • نام : امیرحسین

  Meaning 2: believe that something is true===> she can't accept that her son is dead.

 • نام : عباس

  RECEIVE, take, get, gain, obtain, acquire.

 • نام : عباس

  TAKE ON, undertake, assume, take responsibility for

 • نام : عباس

  SAY YES TO, reply in the affirmative, agree to

 • نام : عباس

  TOLERATE, endure, put up with, bear, take, submit to, stomach, swallow; reconcile oneself to, resign oneself to, get used to, adjust to, learn to live with, make the best of; face up to.

 • نام : عباس

  Opposites: refuse, reject.

 • نام : فاطمه

  They offered him the job, and he accepted it.

 • نام : marziyeh

  خیلی خوبه :-)

 • نام : امیرحسین

  verb

 • نام : امیرحسین

  react favorably to

 • نام : احسان

  he accepted my offer پیشنهاد مرا پذیرفت. these people will never accept surrender این مردم هرگز تن به تسلیم درنخواهند داد.

 • نام : احسان

  finally, he accepted his guilt بالاخره گناه خود را تصدیق کرد.

 • نام : احسان

  consent to receive or undertake (something offered). "he accepted a pen as a present"2

 • نام : احسان

  believe or come to recognize (a proposition) as valid or correct. "this tentative explanation came to be accepted by the men"

 • نام : مجید

  readiness to accept = امادگى براى پذيرش( چيزى) ،حاضرقبولى

 • نام : مجید

  the optio to accept or reject = اختيار قبول يا رد

 • نام : مجید

  accept as true = می آورند به معنی پذیرفتن of ، accept باورکردن، تبصره، گاهى پس از لفظ

 • نام : پیمان

  Iaccept the risk.

 • نام : پیمان

  He accepted mi idea.

 • نام : پیمان

  I accepted the offer.

 • نام : پیمان

  I accept your apology.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت