ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع پیش دانشگاهی

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 elementary پیش دانشگاهی ابتدایی  
2 compute پیش دانشگاهی محاسبه  كردن
3 feature پیش دانشگاهی ویژگی، چهره  
4 union پیش دانشگاهی اتحادیه  
5 self-confidence پیش دانشگاهی اتکابه خود،اعتماد به نفس  
6 impression پیش دانشگاهی اثر
7 link پیش دانشگاهی ارتباط ، پیوند
8 communicate پیش دانشگاهی ارتباط برقرار کردن  
9 communications پیش دانشگاهی ارتباطات  
10 evaluate پیش دانشگاهی ارزیابی کردن  
11 economically پیش دانشگاهی از نظر اقتصادی  
12 hire پیش دانشگاهی استخدام کردن ، کرایه کردن  
13 mining پیش دانشگاهی استخراج معادن ، معدن کاری  
14 bone پیش دانشگاهی استخوان  
15 strategy پیش دانشگاهی استراژی ، تدبیر  
16 cylinder پیش دانشگاهی استوانه ، سیلندر  
17 term پیش دانشگاهی اصطلاح  
18 emergency پیش دانشگاهی اضطراري، سريع
19 confidence پیش دانشگاهی اطمینان ، اعتماد به نفس  
20 addictive پیش دانشگاهی اعتیاد  
21 increase پیش دانشگاهی افزايش دادن
22 economical پیش دانشگاهی اقتصادی، مقرون به صرفه  
23 advisability پیش دانشگاهی اقتضا
24 Pacific پیش دانشگاهی اقيانوس آرام
25 though پیش دانشگاهی اگرچه  
26 pattern پیش دانشگاهی الگو ، طرح  
27 human پیش دانشگاهی انسان، بشر  
28 flexible پیش دانشگاهی انعطاف پذیر  
29 toe پیش دانشگاهی انگشت پا  
30 domestic پیش دانشگاهی اهلي، خانگی  
31 Irish پیش دانشگاهی ایرلندی  
32 climate پیش دانشگاهی آب و هوا  
33 brick پیش دانشگاهی آجر  
34 calm پیش دانشگاهی آرام  
35 release پیش دانشگاهی آزاد کردن  
36 annoy پیش دانشگاهی آزار دادن ، اذیت کردن  
37 trash پیش دانشگاهی آشغال ، زباله  
38 aware پیش دانشگاهی آگاه ، با خبر ( از )  
39 advertising پیش دانشگاهی آگهي، تبليغات
40 pollution پیش دانشگاهی آلودگی  
41 beyond پیش دانشگاهی آن طرف
42 online پیش دانشگاهی آن لای ، روی خط  
43 whether پیش دانشگاهی آيا، اگر
44 mirror پیش دانشگاهی آیینه  
45 snowfall پیش دانشگاهی باراش برف  
46 rainfall پیش دانشگاهی بارش باران  
47 cause پیش دانشگاهی باعث شدن ، سبب 
48 raise پیش دانشگاهی بالا بردن ، بلند کردن  
49 superior پیش دانشگاهی بالاتر، ممتاز
50 brotherhood پیش دانشگاهی برادری  
51 remove پیش دانشگاهی برداشتن ، بردن ، برکنار کردن  
52 magnify پیش دانشگاهی بزرگ نمايي کردن  
53 lift پیش دانشگاهی بلندكردن، بالا بردن
54 gasoline پیش دانشگاهی بنزين
55 trap پیش دانشگاهی به دام انداختن  
56 update پیش دانشگاهی به روز کردن  
57 normally پیش دانشگاهی به طور طبیعی ، معمولاً  
58 interchangeably پیش دانشگاهی قابل تغيير
59 besides پیش دانشگاهی به علاوه  
60 smoothly پیش دانشگاهی به نرمی  
61 rub پیش دانشگاهی به هم ماليدن
62 expression پیش دانشگاهی بيان
63 statement پیش دانشگاهی بيان، جمله
64 emotionless پیش دانشگاهی بی احساس ، بی تفاوت  
65 homeless پیش دانشگاهی بی خانمان ، آواره  
66 unemployment پیش دانشگاهی بیكار
67 cleanliness پیش دانشگاهی پاكي
68 base پیش دانشگاهی پايه، اساس  
69 lower پیش دانشگاهی پایین تر  
70 populated پیش دانشگاهی پر جمعیت  
71 leap پیش دانشگاهی پرش
72 projection پیش دانشگاهی طرح تصویر
73 postal پیش دانشگاهی پستي
74 stairs پیش دانشگاهی پله ها  
75 skin پیش دانشگاهی پوست  
76 crust پیش دانشگاهی پوسته  
77 victory پیش دانشگاهی پيروزي
78 achievement پیش دانشگاهی موفقیت
79 complex پیش دانشگاهی پیچیده  
80 forecast پیش دانشگاهی پیش بینی کردن  
81 predict پیش دانشگاهی پیش بینی کردن ، پیش گویی کردن  
82 pioneer پیش دانشگاهی پیشگام ، پیشتاز  
83 suggest پیش دانشگاهی پیشنهاد کردن 
84 continuously پیش دانشگاهی پیوسته ، به طور مداوم  
85 emphasize پیش دانشگاهی تأکید کردن  
86 trade پیش دانشگاهی تجارت  
87 estimate پیش دانشگاهی تخمين زدن
88 combine پیش دانشگاهی ترکیب کردن  
89 promotion پیش دانشگاهی ترویج، ارتقاء  
90 recognize پیش دانشگاهی تشخيص، شناختن
91 imagine پیش دانشگاهی تصور کردن  
92 contrast پیش دانشگاهی تضاد  
93 definition پیش دانشگاهی تعریف  
94 vacation پیش دانشگاهی تعطیلي
95 generalize پیش دانشگاهی تعميم دادن، كلي گويي
96 Locate پیش دانشگاهی تعيين محل، جادادن
97 fault پیش دانشگاهی تقصير، خطا
98 enhance پیش دانشگاهی تقويت
99 shake پیش دانشگاهی تكان دادن
100 repetitive پیش دانشگاهی تکراری  
101 lean پیش دانشگاهی تکیه دادن ، خم شدن  
102 contact پیش دانشگاهی تماس، ارتباط  
103 focus پیش دانشگاهی تمرکز  
104 concentrate پیش دانشگاهی تمرکز کردن  
105 tone پیش دانشگاهی تن ( صدا )، لحن  
106 variety پیش دانشگاهی تنوع  
107 mass پیش دانشگاهی توده ، جرم  
108 develop پیش دانشگاهی توسعه دادن  
109 developmental پیش دانشگاهی توسعه يافته  
110 manufacture پیش دانشگاهی تولید كردن  
111 heading پیش دانشگاهی تيتر، سرمقاله
112 prize پیش دانشگاهی جایزه  
113 prevent پیش دانشگاهی جلوگیری کردن از  
114 addition پیش دانشگاهی جمع، اضافه  
115 global پیش دانشگاهی جهانی  
116 fat پیش دانشگاهی چربی  
117 multimedia پیش دانشگاهی چند رسانه ای  
118 mood پیش دانشگاهی حال، روحیه ، حوصله  
119 posture پیش دانشگاهی حالت بدن، پز  
120 volume پیش دانشگاهی حجم، جلد، درجه صدا
121 conjunction پیش دانشگاهی حرف ربط  
122 audience پیش دانشگاهی حضار ، شنوندگان  
123 right پیش دانشگاهی حق، درست 
124 snail پیش دانشگاهی حلزون  
125 support پیش دانشگاهی حمایت ، پشتیبانی  
126 distract پیش دانشگاهی حواس را پرت کردن ، گیج کردن  
127 server پیش دانشگاهی خادم
128 particular پیش دانشگاهی خاص، ویژه  
129 specific پیش دانشگاهی خاص، ویژه  
130 damage پیش دانشگاهی خسارت ، صدمه  
131 private پیش دانشگاهی خصوصی  
132 summary پیش دانشگاهی خلاصه  
133 bend پیش دانشگاهی خم کردن ، خم شدن  
134 readable پیش دانشگاهی خوانا  
135 self-employed پیش دانشگاهی خود اشتغالي
136 solar پیش دانشگاهی خورشیدی 
137 blood پیش دانشگاهی خون  
138 charity پیش دانشگاهی خیرات، بخشش  
139 data پیش دانشگاهی داده ها ، اطلاعات  
140 scientist پیش دانشگاهی دانشمند  
141 voluntary پیش دانشگاهی داوطلبانه ، اختیاری  
142 developing پیش دانشگاهی در حال توسعه  
143 whereas پیش دانشگاهی در حاليكه
144 handheld پیش دانشگاهی در دسترس
145 income پیش دانشگاهی درآمد  
146 brilliant پیش دانشگاهی درخشان  
147 within پیش دانشگاهی درمدت، ظرف
148 valley پیش دانشگاهی دره  
149 access پیش دانشگاهی دسترسي پيدا كردن
150 category پیش دانشگاهی دسته بندي، طبقه
151 temperature پیش دانشگاهی دما  
152 colon پیش دانشگاهی دو نقطه ( :)  
153 recycle پیش دانشگاهی دوچرخه
154 bike پیش دانشگاهی دوچرخه  
155 era پیش دانشگاهی دوره، برهه
156 store پیش دانشگاهی ذخیره کردن، انبار کردن  
157 melt پیش دانشگاهی ذوب كردن، ذوب شدن
158 log on پیش دانشگاهی راه اندازي كردن
159 nun پیش دانشگاهی راهبه  
160 official پیش دانشگاهی رسمي
161 vessel پیش دانشگاهی رگ  
162 suffer پیش دانشگاهی رنج بردن  
163 overpass پیش دانشگاهی رو گذر ، پل هوایی  
164 rural پیش دانشگاهی روستايي
165 Procedure پیش دانشگاهی روند ، فرآیند  
166 dream پیش دانشگاهی رویا دیدن ، تصور کردن  
167 lung پیش دانشگاهی ریه ، شش  
168 knee پیش دانشگاهی زانو
169 Saturn پیش دانشگاهی زحل  
170 injury پیش دانشگاهی زخم ، جراحت  
171 earthquake پیش دانشگاهی زلزله  
172 geology پیش دانشگاهی زمين شناسي
173 background پیش دانشگاهی زمينه  
174 biography پیش دانشگاهی زندگي نامه  
175 survive پیش دانشگاهی زنده ماندن  
176 underpass پیش دانشگاهی زیرگذر  
177 previous پیش دانشگاهی سابق ، قبلی  
178 construction پیش دانشگاهی ساختار
179 formation پیش دانشگاهی ساختار
180 organization پیش دانشگاهی سازمان  
181 department پیش دانشگاهی سازمان، اداره
182 presentation پیش دانشگاهی سخنرانی  
183 ceramics پیش دانشگاهی سرامیک
184 rattle پیش دانشگاهی سرو صدا، به هم خوردن
185 sea level پیش دانشگاهی سطح دریا  
186 Probe پیش دانشگاهی سفیه بدون سرنشین ، کاوش گر  
187 document پیش دانشگاهی سند  
188 fuel پیش دانشگاهی سوخت  
189 usefulness پیش دانشگاهی سودمندی، فایده  
190 exploration پیش دانشگاهی سياحت، گردش علمي
191 planet پیش دانشگاهی سیاره  
192 flood پیش دانشگاهی سیل  
193 condition پیش دانشگاهی شرط، وضع، چگونگی  
194 embarrassment پیش دانشگاهی شرمنده شدن
195 partner پیش دانشگاهی شریک، دوست  
196 shape پیش دانشگاهی شكل
197 fail پیش دانشگاهی شکست، رد شدن 
198 float پیش دانشگاهی شناور شدن ، معلق بودن  
199 urban پیش دانشگاهی شهری  
200 humor پیش دانشگاهی شوخی ، شوخ طبعی  
201 Soviet پیش دانشگاهی شوروي قديم
202 method پیش دانشگاهی شيوه، روش
203 explicit پیش دانشگاهی صريح، واضح
204 industry پیش دانشگاهی صنعت  
205 industrialize پیش دانشگاهی صنعتی كردن 
206 facial پیش دانشگاهی صوري، مربوط به چهره
207 convent پیش دانشگاهی صومعه ، دیر  
208 proverb پیش دانشگاهی ضرب المثل
209 tap پیش دانشگاهی ضربات آهسته و پيوسته زدن
210 guarantee پیش دانشگاهی ضمانت  
211 attach پیش دانشگاهی ضمیمه کردن  
212 classify پیش دانشگاهی طبقه بندي
213 outline پیش دانشگاهی طرح، خلاصه
214 stance پیش دانشگاهی طرز ايستادن، وضع بدن
215 storm پیش دانشگاهی طوفان  
216 excellent پیش دانشگاهی عالی  
217 clause پیش دانشگاهی عبارت، قضيه
218 nervousness پیش دانشگاهی عصبی ، نگران  
219 react پیش دانشگاهی عکس العمل نشان دادن  
220 sign پیش دانشگاهی علامت ، نشانه  
221 scientific پیش دانشگاهی علمی  
222 mainly پیش دانشگاهی عمدتاً، اساساً  
223 public پیش دانشگاهی عمومی  
224 cave پیش دانشگاهی غار  
225 density پیش دانشگاهی غلظت ، تراکم  
226 ankle پیش دانشگاهی غوزك پا، مچ  
227 inaction پیش دانشگاهی غير فعال بودن
228 unexpected پیش دانشگاهی غيرمنتظره
229 phase پیش دانشگاهی فاز، مرحله
230 file پیش دانشگاهی فایل، پرونده  
231 forward پیش دانشگاهی فرستادن، ارائه دادن  
232 launch پیش دانشگاهی فرستادن، پرتاب  
233 assume پیش دانشگاهی فرض كردن  
234 culture پیش دانشگاهی فرهنگ
235 astronaut پیش دانشگاهی فضانورد  
236 poverty پیش دانشگاهی فقر  
237 soccer پیش دانشگاهی فوتبال آمريكايي  
238 firmly پیش دانشگاهی قاطعانه ، محکم  
239 former پیش دانشگاهی قبلي
240 heart پیش دانشگاهی قلب  
241 tin پیش دانشگاهی قلع ، قوطی حلبی  
242 reduce پیش دانشگاهی كاهش دادن
243 aid پیش دانشگاهی كمك  
244 labor پیش دانشگاهی کار ، کارسخت  
245 apprentice پیش دانشگاهی کارآموز ، شاگرد  
246 laborer پیش دانشگاهی کارگر  
247 foil پیش دانشگاهی کاغذ آلومینیوم ، زرورق  
248 decrease پیش دانشگاهی کاهش یافتن ، کاهش دادن  
249 agriculture پیش دانشگاهی کشاورزی  
250 stretch پیش دانشگاهی کشیدن، کش دادن  
251 Calcutta پیش دانشگاهی کلکته  
252 quality پیش دانشگاهی کیفیت  
253 phonograph پیش دانشگاهی گرمافون  
254 explore پیش دانشگاهی گشتن(سياحت)
255 crater پیش دانشگاهی گودال ، دهانه آتش نشان  
256 bulb پیش دانشگاهی گوي، حباب  
257 layer پیش دانشگاهی لایه  
258 material پیش دانشگاهی ماده  
259 mineral پیش دانشگاهی ماده معدنی  
260 nutrient پیش دانشگاهی ماده مغذي  
261 financial پیش دانشگاهی مالی، پولی  
262 liquid پیش دانشگاهی مایع  
263 mission پیش دانشگاهی مأموریت  
264 missionary پیش دانشگاهی مبلغ مذهبی  
265 willing پیش دانشگاهی متمايل، علاقه مند
266 exemplify پیش دانشگاهی مثال زدن  
267 surrounding پیش دانشگاهی مجاور ، اطراف  
268 protect پیش دانشگاهی محافظت کردن از  
269 content پیش دانشگاهی محتوي
270 slum پیش دانشگاهی محله فقیر نشین ، حلبی آباد  
271 environment پیش دانشگاهی محیط ، محیط زیست  
272 brief پیش دانشگاهی مختصر 
273 various پیش دانشگاهی مختلف ، متنوع  
274 destructive پیش دانشگاهی مخرب  
275 discipline پیش دانشگاهی مرتب كردن، نظم دادن
276 reference پیش دانشگاهی مرجع
277 Mars پیش دانشگاهی مریخ  
278 disturb پیش دانشگاهی مزاحم شدن ، آشفته کردن  
279 distant پیش دانشگاهی مسافت ، فاصله  
280 straight پیش دانشگاهی مستقیم  
281 issue پیش دانشگاهی مسئله ، موضوع  
282 observe پیش دانشگاهی مشاهده کردن  
283 involvement پیش دانشگاهی مشتمل شدن
284 artificial پیش دانشگاهی مصنوعی  
285 proud پیش دانشگاهی مغرور ، سر افراز  
286 Joint پیش دانشگاهی مفصل  
287 compare پیش دانشگاهی مقایسه کردن  
288 destination پیش دانشگاهی مقصد  
289 frequently پیش دانشگاهی مكرر
290 pause پیش دانشگاهی مکس ، وقفه  
291 mild پیش دانشگاهی ملايم
292 region پیش دانشگاهی منطقه ، ناحیه  
293 provide پیش دانشگاهی مهیا کردن ، فراهم کردن  
294 succeed پیش دانشگاهی موفق شدن  
295 occasion پیش دانشگاهی موقعيت
296 efficiently پیش دانشگاهی مؤثر  
297 extinction پیش دانشگاهی نابودي
298 unreadable پیش دانشگاهی ناخوانا  
299 observer پیش دانشگاهی ناظر  
300 irrelevant پیش دانشگاهی نامربوط ، بی ربط  
301 genius پیش دانشگاهی نبوغ
302 result پیش دانشگاهی نتیجه  
303 conclusion پیش دانشگاهی نتیجه ، نتیجه گیری  
304 proportion پیش دانشگاهی نسبت
305 attribute پیش دانشگاهی نسبت دادن  
306 clue پیش دانشگاهی نشانه
307 dash پیش دانشگاهی نشانه خط تيره ( -)  
308 semicolon پیش دانشگاهی نقطه و ویرگول بدین شکل ;
309 transfer پیش دانشگاهی نقل و انتقال  
310 anxious پیش دانشگاهی نگران، دلواپس  
311 concerned پیش دانشگاهی نگران، مربوط  
312 sample پیش دانشگاهی نمونه  
313 extreme پیش دانشگاهی نهايت
314 compose پیش دانشگاهی نوشتن ، تشکیل دادن  
315 sort پیش دانشگاهی نوع  
316 core پیش دانشگاهی هسته
317 comedian پیش دانشگاهی هنرپیشه کمدی  
318 rely پیش دانشگاهی وابسته بودن
319 unit پیش دانشگاهی واحد  
320 exact پیش دانشگاهی واقعه  
321 reality پیش دانشگاهی واقعیت  
322 device پیش دانشگاهی وسیله ، ابزار  
323 instrument پیش دانشگاهی وسیله ، ابزار  
324 vehicle پیش دانشگاهی وسیله ، وسیله نقلیه  
325 connect پیش دانشگاهی وصل کردن  
326 join پیش دانشگاهی وصل کردن ، ملحق شدن به  
327 devote پیش دانشگاهی وقف کردن ، اختصاص دادن  

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت