ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع سوم دبیرستان

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 ability سوم دبیرستان توانايي
2 invent سوم دبیرستان اختراع کردن  
3 event سوم دبیرستان اتفاق
4 occur سوم دبیرستان اتفاق افتادن  
5 allow سوم دبیرستان اجازه دادن  
6 permit سوم دبیرستان اجازه دادن  
7 perform سوم دبیرستان اجرا كردن
8 probably سوم دبیرستان احتمالاً  
9 feeling سوم دبیرستان احساس  
10 stupid سوم دبیرستان احمق 
11 silly سوم دبیرستان احمق، احمقانه  
12 invention سوم دبیرستان اختراع  
13 recently سوم دبیرستان اخیراً  
14 manage سوم دبیرستان اداره کردن  
15 continue سوم دبیرستان ادامه دادن  
16 height سوم دبیرستان ارتفاع 
17 value سوم دبیرستان ارزش  
18 loss سوم دبیرستان از دست دادن
19 handle سوم دبیرستان از عهده كاري برآمدن
20 basis سوم دبیرستان اساس ، مبنا  
21 basically سوم دبیرستان اساساً  
22 mistake سوم دبیرستان اشتباه  
23 insist on سوم دبیرستان اصرار کردن (به)  
24 information سوم دبیرستان اطلاعات  
25 award سوم دبیرستان اعطا کردن، جايزه  
26 examine سوم دبیرستان بازرسي كردن  
27 choice سوم دبیرستان انتخاب  
28 choose سوم دبیرستان انتخاب کردن  
29 measure سوم دبیرستان اندازه گرفتن
30 deny سوم دبیرستان انکار کردن  
31 weather سوم دبیرستان آب و هوا  
32 weekend سوم دبیرستان آخر هفته
33 relaxed سوم دبیرستان آرام ، راحت  
34 experiment سوم دبیرستان تجربه، آزمايش
35 relax سوم دبیرستان آسودن ، استراحت کردن  
36 rubbish سوم دبیرستان آشغال ، زباله  
37 prepare سوم دبیرستان آماده کردن  
38 whether سوم دبیرستان خواه، چه
39 future سوم دبیرستان آینده  
40 successfully سوم دبیرستان با موفقیت  
41 together سوم دبیرستان با هم  
42 discussion سوم دبیرستان بحث  
43 struggle سوم دبیرستان مبارزه و كشمكش
44 fortune سوم دبیرستان بخت و اقبال
45 tower سوم دبیرستان برج
46 hold سوم دبیرستان نگاه داشتن
47 winner سوم دبیرستان برنده  
48 win سوم دبیرستان برنده شدن  
49 block سوم دبیرستان مسدود كردن
50 thus سوم دبیرستان بنابراین  
51 silently سوم دبیرستان به آرامی
52 except سوم دبیرستان به جز  
53 rapidly سوم دبیرستان به سرعت  
54 as soon as سوم دبیرستان در اسرع وقت
55 however سوم دبیرستان هر چند
56 recall سوم دبیرستان به یاد آوردن  
57 improve سوم دبیرستان بهتر كردن
58 smell سوم دبیرستان بوييدن
59 international سوم دبیرستان بین المللی  
60 eye sight سوم دبیرستان بینایی  
61 viewer سوم دبیرستان بیننده  
62 envelope سوم دبیرستان پاكت نامه
63 end سوم دبیرستان پایان
64 fill سوم دبیرستان پر شدن
65 question سوم دبیرستان سؤال  
66 flight سوم دبیرستان پرواز  
67 educate سوم دبیرستان آموزش دادن  
68 behind سوم دبیرستان پشت سر
69 width سوم دبیرستان عرض  
70 turning سوم دبیرستان دوراهي
71 constantly سوم دبیرستان به طور مداوم
72 effect سوم دبیرستان اثر  
73 influence سوم دبیرستان نفوذ  
74 research سوم دبیرستان تحقیق کردن  
75 fear سوم دبیرستان ترس  
76 afraid of سوم دبیرستان ترس از
77 frightened سوم دبیرستان ترسیده
78 encourage سوم دبیرستان تشویق کردن  
79 surprising سوم دبیرستان تعجب آور
80 holiday سوم دبیرستان تعطيلي
81 amount سوم دبیرستان مقدار
82 single سوم دبیرستان تک، مجرد 
83 shocking سوم دبیرستان تکان دهنده
84 practice سوم دبیرستان تمرین  
85 produce سوم دبیرستان تولید کردن 
86 team سوم دبیرستان تیم  
87 theater سوم دبیرستان تئاتر  
88 record سوم دبیرستان ضبط کردن  
89 society سوم دبیرستان جامعه
90 separate سوم دبیرستان جدا کردن
91 serious سوم دبیرستان جدی  
92 attract سوم دبیرستان جذب کردن
93 detail سوم دبیرستان جزء، جزئیات  
94 celebration سوم دبیرستان جشن  
95 pair سوم دبیرستان جفت  
96 meeting سوم دبیرستان جلسه  
97 plain سوم دبیرستان ساده
98 aspect سوم دبیرستان جنبه
99 forest سوم دبیرستان جنگل  
100 turn سوم دبیرستان چرخيدن
101 orbit سوم دبیرستان چرخيدن به دور
102 taste سوم دبیرستان مزه
103 memory سوم دبیرستان حافظه  
104 even سوم دبیرستان حتي
105 bathroom سوم دبیرستان حمام 
106 inform سوم دبیرستان آگاهي دادن
107 boring سوم دبیرستان كسل كننده  
108 airline سوم دبیرستان خط هوایی
109 dangerous سوم دبیرستان خطرناک  
110 refuse سوم دبیرستان رد کردن  
111 drug سوم دبیرستان دارو  
112 instead of سوم دبیرستان در عوض  
113 length سوم دبیرستان درازا
114 painful سوم دبیرستان دردناک  
115 in fact سوم دبیرستان درواقع  
116 lie سوم دبیرستان دروغ گفتن  
117 lake سوم دبیرستان دریاچه  
118 instruction سوم دبیرستان دستور العمل
119 exactly سوم دبیرستان كاملا
120 twice سوم دبیرستان دوبار 
121 cycle سوم دبیرستان چرخه
122 period سوم دبیرستان دوره
123 dislike سوم دبیرستان دوست نداشتن  
124 friendship سوم دبیرستان رفاقت
125 government سوم دبیرستان دولت  
126 mind سوم دبیرستان ذهن  
127 mentally سوم دبیرستان از نظر روحي
128 free سوم دبیرستان رايگان
129 fashionable سوم دبیرستان مد روز  
130 behave سوم دبیرستان رفتار کردن  
131 competition سوم دبیرستان رقابت
132 colorful سوم دبیرستان رنگارنگ  
133 daily سوم دبیرستان روزانه  
134 fast سوم دبیرستان روزه گرفتن  
135 organize سوم دبیرستان سازمان دادن  
136 pace سوم دبیرستان سرعت  
137 amuse سوم دبیرستان سرگرم كردن
138 amusing سوم دبیرستان سرگرم کننده  
139 entertainment سوم دبیرستان سرگرمي
140 hobby سوم دبیرستان سرگرمی  
141 series سوم دبیرستان مجموعه
142 endeavor سوم دبیرستان تلاش كردن
143 wire سوم دبیرستان سیم  
144 consist سوم دبیرستان شامل بودن
145 include سوم دبیرستان شامل بودن  
146 involve سوم دبیرستان شامل شدن
147 company سوم دبیرستان شرکت  
148 ashamed of سوم دبیرستان شرمنده ( از )  
149 poem سوم دبیرستان شعر  
150 shock سوم دبیرستان شوکه شدن
151 object سوم دبیرستان شیء  
152 honest سوم دبیرستان صادق  
153 scene سوم دبیرستان صحنه  
154 weak سوم دبیرستان ضعیف  
155 designer سوم دبیرستان طراح  
156 design سوم دبیرستان طراحی کردن  
157 capacity سوم دبیرستان ظرفیت
158 habit سوم دبیرستان عادت  
159 emotional سوم دبیرستان احساساتی  
160 interest سوم دبیرستان علاقه  
161 in addition to سوم دبیرستان علاوه بر  
162 depth سوم دبیرستان عمق  
163 operate سوم دبیرستان عمل کردن 
164 action سوم دبیرستان عمل
165 switch سوم دبیرستان عوض کردن  
166 meal سوم دبیرستان وعده ی غذا  
167 giant سوم دبیرستان غول پیکر
168 unusual سوم دبیرستان غیر عادی 
169 individual سوم دبیرستان فرد  
170 foreigner سوم دبیرستان بيگانه
171 carpet سوم دبیرستان فرش  
172 shout سوم دبیرستان فریاد زدن  
173 pressure سوم دبیرستان فشار  
174 activity سوم دبیرستان فعالیت  
175 realize سوم دبیرستان پی بردن  
176 immediately سوم دبیرستان فوراً  
177 wonderful سوم دبیرستان شگفت انگیز  
178 movie سوم دبیرستان فیلم سينما
179 program سوم دبیرستان برنامه
180 powerful سوم دبیرستان قوي
181 shelf سوم دبیرستان قفسه  
182 bore سوم دبیرستان خسته كردن
183 bottom سوم دبیرستان ته
184 task سوم دبیرستان وظیفه  
185 perfect سوم دبیرستان عالی  
186 channel سوم دبیرستان کانال  
187 wrestle سوم دبیرستان کشتی گرفتن  
188 committee سوم دبیرستان کمیته  
189 control سوم دبیرستان کنترل کردن  
190 heat سوم دبیرستان گرما  
191 report سوم دبیرستان گزارش  
192 confused سوم دبیرستان گیج  
193 clerk سوم دبیرستان متصدي
194 force سوم دبیرستان مجبور کردن  
195 researcher سوم دبیرستان پژوهشگر
196 briefly سوم دبیرستان مختصرا
197 degree سوم دبیرستان درجه  
198 religious سوم دبیرستان مذهبی  
199 process سوم دبیرستان فرآيند
200 look after سوم دبیرستان مراقب بودن
201 dead سوم دبیرستان مرده  
202 central سوم دبیرستان مرکزی  
203 passenger سوم دبیرستان مسافر  
204 responsible سوم دبیرستان مسئوليت
205 observation سوم دبیرستان مشاهده  
206 harmful سوم دبیرستان مضر
207 certain سوم دبیرستان قطعي
208 brain سوم دبیرستان مغز  
209 useful سوم دبیرستان مفید  
210 site سوم دبیرستان مكان
211 place سوم دبیرستان جا
212 nation سوم دبیرستان ملت
213 possible سوم دبیرستان ممکن
214 forbid سوم دبیرستان ممنوع کردن  
215 properly سوم دبیرستان درست  
216 fit سوم دبیرستان مناسب بودن
217 skill سوم دبیرستان مهارت  
218 available سوم دبیرستان در دسترس  
219 case سوم دبیرستان مورد  
220 success سوم دبیرستان موفقيت
221 average سوم دبیرستان میانگین
222 blind سوم دبیرستان نابینا  
223 area سوم دبیرستان منطقه  
224 silver سوم دبیرستان نقره  
225 role سوم دبیرستان نقش  
226 worry سوم دبیرستان نگران بودن
227 show سوم دبیرستان نمایش  
228 final سوم دبیرستان نهایی
229 type سوم دبیرستان نوع  
230 wind سوم دبیرستان باد  
231 goal سوم دبیرستان هدف  
232 whenever سوم دبیرستان هر زمان كه
233 conscious سوم دبیرستان هوشیار
234 weekly سوم دبیرستان هفتگی  
235 excited سوم دبیرستان هيجان زده
236 enter سوم دبیرستان وارد شدن
237 fact سوم دبیرستان واقعیت
238 imperative سوم دبیرستان دستوري
239 exist سوم دبیرستان وجود داشتن  
240 athlete سوم دبیرستان ورزشکار  
241 otherwise سوم دبیرستان وگرنه
242 once سوم دبیرستان یکبار 

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت