ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع دوم دبیرستان

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 take place دوم دبیرستان اتفاق افتادن  
2 social دوم دبیرستان اجتماعی  
3 feel دوم دبیرستان احساس کردن  
4 keep on دوم دبیرستان ادامه دادن  
5 cost دوم دبیرستان ارزیدن ، قیمت داشتن  
6 miss دوم دبیرستان از دست دادن، نرسیدن به  
7 through دوم دبیرستان از میان ، از طریق  
8 toy دوم دبیرستان اسباب بازی  
9 employ دوم دبیرستان استخدام کردن  
10 make a mistake دوم دبیرستان اشتباه کردن  
11 extra دوم دبیرستان اضافی  
12 obey دوم دبیرستان اطاعت کردن  
13 fall دوم دبیرستان افتادن  
14 officer دوم دبیرستان افسر  
15 Although دوم دبیرستان اگر چه  
16 expect دوم دبیرستان انتظار داشتن  
17 composition دوم دبیرستان انشاء  
18 finger دوم دبیرستان انگشت  
19 thumb دوم دبیرستان انگشت شست  
20 importance دوم دبیرستان اهمیت  
21 idea دوم دبیرستان ایده، نظر  
22 opinion دوم دبیرستان نظر
23 safe دوم دبیرستان ایمن  
24 watery دوم دبیرستان آبکی  
25 apartment دوم دبیرستان آپارتمان  
26 peace دوم دبیرستان آرامش، صلح  
27 wish دوم دبیرستان آرزو، آرزو داشتن  
28 lab دوم دبیرستان آزمایشگاه
29 iron دوم دبیرستان آهن  
30 angrily دوم دبیرستان با عصبانیت  
31 sadly دوم دبیرستان با ناراحتی  
32 altogether دوم دبیرستان با هم  
33 wind دوم دبیرستان باد  
34 sail دوم دبیرستان بادبان ، دریانوردی کردن  
35 with out دوم دبیرستان بدون  
36 pick up دوم دبیرستان برداشتن  
37 give back دوم دبیرستان برگرداندن  
38 come back دوم دبیرستان برگشتن  
39 highway دوم دبیرستان بزرگراه  
40 packet دوم دبیرستان بسته، پاکت  
41 bottle دوم دبیرستان بطری  
42 speed دوم دبیرستان به سرعت رفتن  
43 toward دوم دبیرستان به طرف  
44 perfectly دوم دبیرستان به طور کامل، خیلی  
45 completely دوم دبیرستان به طور کامل، کاملاً  
46 seem دوم دبیرستان به نظر رسیدن  
47 cruel دوم دبیرستان بی رحم  
48 ill دوم دبیرستان بیمار  
49 dollhouse دوم دبیرستان بیماری  
50 illness دوم دبیرستان بیماری  
51 reward دوم دبیرستان پاداش  
52 puzzle دوم دبیرستان پازل، معما  
53 Capital دوم دبیرستان پایتخت  
54 crowded دوم دبیرستان پر ازدحام ، شلوغ  
55 jump دوم دبیرستان پریدن  
56 bridge دوم دبیرستان پل  
57 wide دوم دبیرستان پهن، عريض  
58 cover دوم دبیرستان پوشاندن  
59 find out دوم دبیرستان پی بردن به ، فهمیدن  
60 offer دوم دبیرستان پیشنهاد، پيشنهاد كردن 
61 till دوم دبیرستان تا زمانيكه 
62 date دوم دبیرستان تاریخ  
63 history دوم دبیرستان تاریخ  
64 business دوم دبیرستان تجارت، کار  
65 admire دوم دبیرستان تحسین کردن  
66 education دوم دبیرستان تحصیلات ، آموزش و پرورش  
67 prefer دوم دبیرستان ترجیح دادن  
68 scare دوم دبیرستان ترسیدن، ترساندن  
69 decide دوم دبیرستان تصمیم گرفتن  
70 a lot دوم دبیرستان تعداد يا مقدار زيادي
71 repair دوم دبیرستان تعمیر کردن  
72 jerk دوم دبیرستان تکان خودرن  
73 slice دوم دبیرستان تکه ، برش  
74 lazy دوم دبیرستان تنبل  
75 punish دوم دبیرستان تنبیه کردن  
76 breathe دوم دبیرستان تنفس کردن  
77 pay attention دوم دبیرستان توجه کردن  
78 describe دوم دبیرستان توصیف کردن، شرح دادن  
79 advice دوم دبیرستان توصیه ، نصیحت  
80 fixed دوم دبیرستان ثابت  
81 second دوم دبیرستان ثانیه  
82 record دوم دبیرستان ضبط کردن
83 rich دوم دبیرستان ثروتمند  
84 population دوم دبیرستان جمعیت  
85 war دوم دبیرستان جنگ  
86 tourist دوم دبیرستان جهانگرد  
87 knife دوم دبیرستان چاقو، کارد  
88 light دوم دبیرستان چراغ  
89 taste دوم دبیرستان چشیدن  
90 hammer دوم دبیرستان چکش  
91 bad luck دوم دبیرستان چه ششانسی بدی!  
92 wood دوم دبیرستان چوب
93 even دوم دبیرستان حتی  
94 guess دوم دبیرستان حدس، حدس زدن  
95 plant دوم دبیرستان گیاه 
96 cream دوم دبیرستان خامه ، سرشیر  
97 disagree دوم دبیرستان مخالف
98 shopping دوم دبیرستان خرید  
99 your welcome دوم دبیرستان خواهش می کنم  
100 yourself دوم دبیرستان خودت  
101 yourselves دوم دبیرستان خودتان  
102 itself دوم دبیرستان خودش  
103 herself دوم دبیرستان خودش ( مؤنث )  
104 himself دوم دبیرستان خودش( مذکر)  
105 themselves دوم دبیرستان خودشان  
106 myself دوم دبیرستان خودم  
107 ourselves دوم دبیرستان خودمان  
108 lucky دوم دبیرستان خوش شانس  
109 tiny دوم دبیرستان خیلی کوچک ، ریز  
110 medicine دوم دبیرستان دارو  
111 knowledge دوم دبیرستان دانش، معلومات  
112 Along دوم دبیرستان در طول  
113 among دوم دبیرستان در ميان
114 earn دوم دبیرستان درآمد داشتن ، به دست آوردن  
115 glow دوم دبیرستان درخشیدن  
116 request دوم دبیرستان درخواست ، درخواست کردن  
117 bother دوم دبیرستان دردسر ، اذیت  
118 steal دوم دبیرستان دزدیدن  
119 touch دوم دبیرستان دست زدن ، لمس کردن  
120 handle دوم دبیرستان دسته ، دستگیری  
121 grammar دوم دبیرستان دستور زبان  
122 order دوم دبیرستان دستور، دستور دادن  
123 reason دوم دبیرستان دلیل  
124 mouth دوم دبیرستان دهان  
125 around دوم دبیرستان دور، اطراف  
126 Camera دوم دبیرستان دوربین  
127 other دوم دبیرستان ديگري
128 secret دوم دبیرستان راز  
129 behavior دوم دبیرستان رفتار  
130 birthday دوم دبیرستان روز تولد  
131 math دوم دبیرستان ریاضی  
132 track دوم دبیرستان ریل  
133 boss دوم دبیرستان رئیس  
134 president دوم دبیرستان رئیس جمهور  
135 coal دوم دبیرستان زغال سنگ  
136 while دوم دبیرستان زمانيكه 
137 living دوم دبیرستان زندگی  
138 quiet دوم دبیرستان ساکت ، آرام  
139 head دوم دبیرستان سر  
140 get cold دوم دبیرستان سرد شدن  
141 headache دوم دبیرستان سردرد  
142 fairyland دوم دبیرستان سرزمین پریان  
143 sauce دوم دبیرستان سس  
144 try دوم دبیرستان سعی کردن  
145 hiccup دوم دبیرستان سکسکه  
146 coin دوم دبیرستان سکه  
147 greet دوم دبیرستان سلام کردن به  
148 greeting دوم دبیرستان سلام و احوال پرسی  
149 health دوم دبیرستان سلامتی  
150 stone دوم دبیرستان سنگ  
151 soup دوم دبیرستان سوپ  
152 super market دوم دبیرستان سوپر مارکت  
153 hole دوم دبیرستان سوراخ ، گودال  
154 politics دوم دبیرستان سیاست  
155 transport دوم دبیرستان حمل و نقل  
156 like دوم دبیرستان دوست داشتن
157 start دوم دبیرستان شروع ، شروع کردن، شروع شدن  
158 sugar دوم دبیرستان شکر  
159 jar دوم دبیرستان شیشه ( مربا) ، کوزه  
160 chemistry دوم دبیرستان شیمی  
161 soap دوم دبیرستان صابون  
162 rock دوم دبیرستان صخره  
163 hurt دوم دبیرستان صدمه زدن به ، درد کردن  
164 row دوم دبیرستان صف، ردیف  
165 friendly دوم دبیرستان صمیمی  
166 bill دوم دبیرستان صورتحساب، اسکناس  
167 cassette player دوم دبیرستان ضبط صوت  
168 according to دوم دبیرستان طبق  
169 gold دوم دبیرستان طلا
170 golden دوم دبیرستان طلایی  
171 last دوم دبیرستان طول کشیدن  
172 expression دوم دبیرستان عبارت، بيان
173 hand دوم دبیرستان دست
174 photograph دوم دبیرستان عکس  
175 topic دوم دبیرستان عنوان ، موضوع  
176 sad دوم دبیرستان غمگین  
177 unusual دوم دبیرستان غیر عادی
178 airport دوم دبیرستان فرودگاه  
179 cry دوم دبیرستان فریاد زدن ، گریستن  
180 space دوم دبیرستان فضا  
181 metal دوم دبیرستان فلز ، فلزی  
182 bar دوم دبیرستان قالب صابون، شمش طلا  
183 law دوم دبیرستان قانون  
184 appointment دوم دبیرستان قرار ملاقات  
185 lend دوم دبیرستان قرض دادن  
186 loaf دوم دبیرستان قرض نان  
187 cage دوم دبیرستان قفس  
188 pot دوم دبیرستان قوري  
189 can دوم دبیرستان قوطی ( کنسرو)  
190 promise دوم دبیرستان قول ، قول دادن  
191 price دوم دبیرستان قیمت  
192 paper دوم دبیرستان كاغذ، اسكناس 
193 whole دوم دبیرستان كل، همه
194 factory دوم دبیرستان کارخانه  
195 bowl دوم دبیرستان کاسه  
196 sufficient دوم دبیرستان کافی  
197 coach دوم دبیرستان کالسکه  
198 complete دوم دبیرستان کامل کردن  
199 match دوم دبیرستان کبریت ، مسابقه  
200 copy دوم دبیرستان کپی، نسخه  
201 pull دوم دبیرستان کشیدن  
202 church دوم دبیرستان کلیسا  
203 waist دوم دبیرستان کمر  
204 backache دوم دبیرستان کمر درد  
205 aside دوم دبیرستان کنار  
206 seaside دوم دبیرستان کنار دریا  
207 low دوم دبیرستان کوتاه ، پایین  
208 round دوم دبیرستان گرد  
209 chicken دوم دبیرستان گوشت مرغ ، جوجه  
210 mixed up دوم دبیرستان گیج  
211 necessary دوم دبیرستان لازم ، ضروری  
212 favor دوم دبیرستان لطف  
213 hers دوم دبیرستان مال او ( مؤنث)  
214 theirs دوم دبیرستان مال آنها  
215 yours دوم دبیرستان مال شما
216 ours دوم دبیرستان مال ما  
217 mine دوم دبیرستان مال من  
218 stay دوم دبیرستان ماندن
219 muscle دوم دبیرستان ماهیچه ، عضله  
220 different دوم دبیرستان متفاوت
221 stop دوم دبیرستان متوقف کردن  
222 have to دوم دبیرستان مجبور بودن  
223 magazine دوم دبیرستان مجله  
224 disease دوم دبیرستان مخالف بودن در مورد  
225 against دوم دبیرستان مخالف، علیه  
226 religion دوم دبیرستان مذهب
227 jam دوم دبیرستان مربا  
228 humid دوم دبیرستان مرطوب  
229 wet دوم دبیرستان مرطوب ، خیس  
230 race دوم دبیرستان مسابقه  
231 flat دوم دبیرستان مسطح  
232 passage دوم دبیرستان مسير 
233 similar دوم دبیرستان مشابه  
234 cure دوم دبیرستان معالجه کردن، علاج  
235 mine دوم دبیرستان معدن  
236 miner دوم دبیرستان معدن چی  
237 usual دوم دبیرستان معمول، عادی  
238 common دوم دبیرستان معمولی ، مشترک، متداول  
239 conversation دوم دبیرستان مکالمه  
240 sailor دوم دبیرستان ملوان  
241 suitable دوم دبیرستان مناسب  
242 secretary دوم دبیرستان منشی  
243 purpose دوم دبیرستان منظور ، هدف  
244 banana دوم دبیرستان موز  
245 museum دوم دبیرستان موزه  
246 successful دوم دبیرستان موفقيت آميز  
247 polite دوم دبیرستان مؤدب  
248 unwelcome دوم دبیرستان نا خوشايند
249 upset دوم دبیرستان ناراحت
250 mind دوم دبیرستان ذهن  
251 suddenly دوم دبیرستان ناگهان  
252 giggle دوم دبیرستان نخودی خندیدن  
253 rather دوم دبیرستان نسبتاً  
254 sit دوم دبیرستان نشستن  
255 comment دوم دبیرستان نظر دادن
256 hate دوم دبیرستان نفرت داشتن از ، نفرت  
257 breath دوم دبیرستان نفس، تنفس  
258 tape دوم دبیرستان نوار  
259 require دوم دبیرستان نیاز داشتن  
260 both دوم دبیرستان هر دو  
261 vocabulary دوم دبیرستان واژگان  
262 actually دوم دبیرستان واقعاً ، در واقعه  
263 real دوم دبیرستان واقعی  
264 terrible دوم دبیرستان وحشتناک ، افتضاح  
265 blow دوم دبیرستان وزیدن، دمیدن  
266 once دوم دبیرستان یکبار، یک وقتی  

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت