ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع Essential Words for the TOEFL

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 abroad Essential Words for the TOEFL خارج از كشور
2 abrupt Essential Words for the TOEFL غيرمنتظره
3 acceptable Essential Words for the TOEFL قابل قبول
4 acclaim Essential Words for the TOEFL تحسين
5 actually Essential Words for the TOEFL در واقع
6 adverse Essential Words for the TOEFL نامطلوب
7 advice Essential Words for the TOEFL توصيه
8 attractive Essential Words for the TOEFL جذاب
9 autonomous Essential Words for the TOEFL خودمختار
10 disapproval Essential Words for the TOEFL نارضايتي
11 disruptive Essential Words for the TOEFL مخل
12 haphazardly Essential Words for the TOEFL بي نظمي
13 persistent Essential Words for the TOEFL پافشاري
14 valid Essential Words for the TOEFL موجه
15 withdraw Essential Words for the TOEFL عقب كشيدن
16 advantage Essential Words for the TOEFL مزيت
17 advent Essential Words for the TOEFL ظهور
18 agile Essential Words for the TOEFL فرز
19 albeit Essential Words for the TOEFL به رغم
20 appealing Essential Words for the TOEFL خوشايند
21 celebrated Essential Words for the TOEFL معروف
22 collide Essential Words for the TOEFL برخورد كردن
23 contemporary Essential Words for the TOEFL هم عصر
24 distribute Essential Words for the TOEFL توزيع كردن
25 encourage Essential Words for the TOEFL تشويق
26 energetic Essential Words for the TOEFL پر جنب و جوش
27 frail Essential Words for the TOEFL شكننده
28 myth Essential Words for the TOEFL اسطوره
29 refine Essential Words for the TOEFL پالايش
30 worthwhile Essential Words for the TOEFL پر ارزش
31 alter Essential Words for the TOEFL تغيير دادن
32 analyze Essential Words for the TOEFL بررسي كردن
33 ancient Essential Words for the TOEFL باستاني
34 annoying Essential Words for the TOEFL مزاحم
35 anticipate Essential Words for the TOEFL پيش بيني كردن
36 conform Essential Words for the TOEFL مطابقت داشتن
37 enrich Essential Words for the TOEFL غني/ثروتمند بودن
38 intensify Essential Words for the TOEFL تشديد كردن
39 intolerable Essential Words for the TOEFL طاقت فرسا
40 ongoing Essential Words for the TOEFL در جريان
41 potential Essential Words for the TOEFL امكان بالقوه
42 propose Essential Words for the TOEFL قصد/نيت داشتن
43 restore Essential Words for the TOEFL بازگرداندن
44 turbulent Essential Words for the TOEFL متلاطم
45 vital Essential Words for the TOEFL ضروري
46 ambiguous Essential Words for the TOEFL مبهم
47 arbitrary Essential Words for the TOEFL خودسرانه
48 assert Essential Words for the TOEFL دفاع/تائيد كردن
49 astounding Essential Words for the TOEFL بهت آور
50 astute Essential Words for the TOEFL زرنگ
51 concur Essential Words for the TOEFL همكاري كردن
52 deceptively Essential Words for the TOEFL فريب دهنده
53 designate Essential Words for the TOEFL نامگذاري كردن
54 determined Essential Words for the TOEFL مصمم
55 elicit Essential Words for the TOEFL استنباط/استخراج كردن
56 instigate Essential Words for the TOEFL تحريك كردن
57 petition Essential Words for the TOEFL دادخواست/عرض حال دادن
58 relinquish Essential Words for the TOEFL ترك/رها كردن
59 resilient Essential Words for the TOEFL بهبود پذير
60 tempt Essential Words for the TOEFL از راه در كردن
61 baffle Essential Words for the TOEFL بي نتيجه گذاشتن
62 bear Essential Words for the TOEFL حمل كردن
63 blur Essential Words for the TOEFL لكه انداختن
64 brilliant Essential Words for the TOEFL درخشان
65 caution Essential Words for the TOEFL اخطار كردن
66 delicate Essential Words for the TOEFL لطيف
67 enhance Essential Words for the TOEFL افزايش دادن
68 incessant Essential Words for the TOEFL پي در پي
69 in conjunction with Essential Words for the TOEFL به ضميمه ي
70 intrigue Essential Words for the TOEFL به هيجان آوردن
71 obstruct Essential Words for the TOEFL مانع شدن
72 persuade Essential Words for the TOEFL ترغيب/تشويق كردن
73 shed Essential Words for the TOEFL ریختن
74 unique Essential Words for the TOEFL منحصر به فرد
75 well-suited Essential Words for the TOEFL در خور
76 chiefly Essential Words for the TOEFL در درجه ي اول
77 coarse Essential Words for the TOEFL ناهنجار
78 commonplace Essential Words for the TOEFL متداول
79 comparatively Essential Words for the TOEFL به طور نسبي
80 complex Essential Words for the TOEFL پيچيده
81 conventional Essential Words for the TOEFL قراردادي
82 curious Essential Words for the TOEFL كنجكاو
83 emit Essential Words for the TOEFL ساطع/منتشر كردن
84 exceedingly Essential Words for the TOEFL بيش از اندازه
85 exclusively Essential Words for the TOEFL فقط
86 immense Essential Words for the TOEFL بسيار بزرگ
87 rigid Essential Words for the TOEFL انعطاف ناپذير
88 routinely Essential Words for the TOEFL به طور عادي
89 sufficiently Essential Words for the TOEFL به قدر كفايت
90 visibly Essential Words for the TOEFL آشكارا
91 attribute Essential Words for the TOEFL صفت
92 clarify Essential Words for the TOEFL آشكار كردن
93 conceal Essential Words for the TOEFL مخفي/پنهان كردن
94 confirm Essential Words for the TOEFL تصويب كردن
95 convenient Essential Words for the TOEFL مناسب
96 core Essential Words for the TOEFL هسته
97 critical Essential Words for the TOEFL انتقادي
98 distort Essential Words for the TOEFL از شكل انداختن
99 diverse Essential Words for the TOEFL گوناگون
100 eventually Essential Words for the TOEFL سرانجام
101 prosperous Essential Words for the TOEFL پولدار
102 purposefully Essential Words for the TOEFL مصممانه
103 reveal Essential Words for the TOEFL فاش ساختن
104 scarcely Essential Words for the TOEFL به ندرت
105 theoretically Essential Words for the TOEFL قاعدتا
106 accelerate Essential Words for the TOEFL سرعت بخشیدن
107 creep Essential Words for the TOEFL رخنه کردن
108 crush Essential Words for the TOEFL فشردن
109 cultivate Essential Words for the TOEFL شخم زدن
110 dictate Essential Words for the TOEFL تحمیل کردن
111 distinguish Essential Words for the TOEFL متمایز کردن
112 engender Essential Words for the TOEFL پدید آوردن
113 engross Essential Words for the TOEFL به خود جلب کردن
114 flaw Essential Words for the TOEFL ترک خوردگی
115 harvest Essential Words for the TOEFL فصل برداشت
116 mirror Essential Words for the TOEFL منعکس کردن
117 obtain Essential Words for the TOEFL معمول/مرسوم بودن
118 particle Essential Words for the TOEFL ذره
119 settle Essential Words for the TOEFL تسویه حساب کردن
120 transport Essential Words for the TOEFL منتقل کردن
121 accurate Essential Words for the TOEFL صحیح
122 classify Essential Words for the TOEFL در طبقه ی ... قرار دادن
123 currency Essential Words for the TOEFL پول
124 deep Essential Words for the TOEFL عمیق
125 dense Essential Words for the TOEFL متراکم
126 dim Essential Words for the TOEFL ضعیف
127 display Essential Words for the TOEFL ابراز کردن
128 exports Essential Words for the TOEFL صادرات
129 gigantic Essential Words for the TOEFL غول آسا
130 impressive Essential Words for the TOEFL با شکوه
131 install Essential Words for the TOEFL نصب کردن
132 lasting Essential Words for the TOEFL پردوام
133 straightforward Essential Words for the TOEFL آسان
134 uniform Essential Words for the TOEFL یکنواخت
135 vibrant Essential Words for the TOEFL لرزان
136 distinct Essential Words for the TOEFL محسوس
137 dominate Essential Words for the TOEFL مسلط
138 dormant Essential Words for the TOEFL خواب
139 drab Essential Words for the TOEFL بی روح
140 dramatic Essential Words for the TOEFL نمایشی
141 eclectic Essential Words for the TOEFL گلچین کننده
142 elaborate Essential Words for the TOEFL پر زرق و برق
143 exceptional Essential Words for the TOEFL استثنایی
144 hazardous Essential Words for the TOEFL تصادفی
145 minuscule Essential Words for the TOEFL ناچیز
146 prime Essential Words for the TOEFL آماده ساختن
147 rudimentary Essential Words for the TOEFL ابتدایی
148 sceptical Essential Words for the TOEFL ناباورانه
149 superficial Essential Words for the TOEFL کم عمق
150 vigorous Essential Words for the TOEFL نیرومند
151 amenity Essential Words for the TOEFL امکانات رفاهی
152 disperse Essential Words for the TOEFL پراکنده کردن
153 dwelling Essential Words for the TOEFL محل اقامت
154 element Essential Words for the TOEFL عنصر
155 elementary Essential Words for the TOEFL ابتدایی
156 eliminate Essential Words for the TOEFL کنار گذاشتن
157 emerge Essential Words for the TOEFL آشکار/معلوم شدن
158 emphasize Essential Words for the TOEFL تاکید کردن
159 encircle Essential Words for the TOEFL محصور کردن
160 erratic Essential Words for the TOEFL بی نظم
161 exaggerate Essential Words for the TOEFL زیاده روی کردن
162 justify Essential Words for the TOEFL توجیه کردن
163 mention Essential Words for the TOEFL ذکر کردن
164 prevalent Essential Words for the TOEFL غالب
165 release Essential Words for the TOEFL عرضه/پخش کردن
166 benefit Essential Words for the TOEFL بهره بردن
167 blind Essential Words for the TOEFL نابینا
168 broaden Essential Words for the TOEFL وسعت دادن
169 burgeon Essential Words for the TOEFL شکفتن
170 conspicuously Essential Words for the TOEFL به وضوح
171 endorse Essential Words for the TOEFL تایید کردن
172 enormous Essential Words for the TOEFL عظیم
173 entirely Essential Words for the TOEFL سرتاسر
174 erode Essential Words for the TOEFL فاسد/خراب کردن
175 evaporate Essential Words for the TOEFL از بین رفتن
176 noteworthy Essential Words for the TOEFL قابل توجه
177 recover Essential Words for the TOEFL بازیافتن
178 reportedly Essential Words for the TOEFL ظاهرا
179 shift Essential Words for the TOEFL تغییر
180 susceptible Essential Words for the TOEFL مستعد
181 crucial Essential Words for the TOEFL تعیین کننده
182 dignitary Essential Words for the TOEFL شخص مهم برجسته
183 elude Essential Words for the TOEFL فرار کردن
184 evident Essential Words for the TOEFL واضح
185 exhaust Essential Words for the TOEFL به پایان رساندن
186 extensive Essential Words for the TOEFL گسترده
187 face Essential Words for the TOEFL روبروی ... بودن
188 facet Essential Words for the TOEFL جنبه
189 idol Essential Words for the TOEFL صنم
190 inaccessible Essential Words for the TOEFL دور از دسترس
191 oblivious Essential Words for the TOEFL بی اطلاع
192 obviously Essential Words for the TOEFL آشکار
193 offensive Essential Words for the TOEFL توهین آمیز
194 predictably Essential Words for the TOEFL طبق پیش بینی
195 suitable Essential Words for the TOEFL مناسب
196 ample Essential Words for the TOEFL فراخ
197 arid Essential Words for the TOEFL خشك
198 avert Essential Words for the TOEFL اجتناب كردن از
199 defy Essential Words for the TOEFL به مبارزه طلبيدن
200 diligent Essential Words for the TOEFL جدي
201 enact Essential Words for the TOEFL وضع كردن
202 feign Essential Words for the TOEFL جعل كردن
203 fertile Essential Words for the TOEFL حاصلخيز
204 freshly Essential Words for the TOEFL تازه
205 function Essential Words for the TOEFL مراسم
206 fundamental Essential Words for the TOEFL اساسي
207 indiscriminate Essential Words for the TOEFL كوركورانه
208 selective Essential Words for the TOEFL انتخابي
209 spacious Essential Words for the TOEFL جادار
210 withstand Essential Words for the TOEFL ايستادگي در برابر
211 durable Essential Words for the TOEFL با دوام
212 foster Essential Words for the TOEFL در ذهن پروراندن
213 gain Essential Words for the TOEFL به دست آوردن
214 halt Essential Words for the TOEFL مكث كردن
215 handle Essential Words for the TOEFL كنترل كردن
216 harmful Essential Words for the TOEFL مضر
217 insignificant Essential Words for the TOEFL ناچيز
218 mysterious Essential Words for the TOEFL اسرارآميز
219 perilous Essential Words for the TOEFL مخاطره آميز
220 promote Essential Words for the TOEFL ارتقا دادن
221 redundant Essential Words for the TOEFL زيادي
222 reject Essential Words for the TOEFL رد كردن
223 substantial Essential Words for the TOEFL اصولي
224 trait Essential Words for the TOEFL خصلت
225 conscientious Essential Words for the TOEFL جدي
226 convey Essential Words for the TOEFL منتقل/بيان كردن
227 encompass Essential Words for the TOEFL در بر گرفتن
228 expansion Essential Words for the TOEFL انبساط
229 heighten Essential Words for the TOEFL بالا بردن
230 highlight Essential Words for the TOEFL تاكيد كردن
231 inadvertently Essential Words for the TOEFL ناخواسته
232 inevitable Essential Words for the TOEFL اجتناب ناپذير
233 infancy Essential Words for the TOEFL آغاز راه
234 mimic Essential Words for the TOEFL اداي ... را درآوردن
235 retrieve Essential Words for the TOEFL دوباره بدست آوردن
236 systematically Essential Words for the TOEFL به طور حساب شده
237 unlikely Essential Words for the TOEFL بعيد
238 unwarranted Essential Words for the TOEFL غير ضروري
239 zenith Essential Words for the TOEFL اوج
240 agitate Essential Words for the TOEFL آشوبگر
241 confidential Essential Words for the TOEFL محرمانه
242 delighted Essential Words for the TOEFL مسرت بخش
243 discreetly Essential Words for the TOEFL محتاطانه
244 documented Essential Words for the TOEFL استناد
245 evoke Essential Words for the TOEFL فراخواندن
246 gradually Essential Words for the TOEFL آرام آرام
247 impartial Essential Words for the TOEFL بي طرف
248 inordinate Essential Words for the TOEFL مفرط
249 instantly Essential Words for the TOEFL فورا
250 intentionally Essential Words for the TOEFL با قصد قبلي
251 intrinsic Essential Words for the TOEFL واقعي
252 inundate Essential Words for the TOEFL زير آب بردن
253 nominal Essential Words for the TOEFL صوري
254 presumably Essential Words for the TOEFL از قرار معلوم
255 absurd Essential Words for the TOEFL نامعقول
256 allocation Essential Words for the TOEFL تخصيص
257 balanced Essential Words for the TOEFL متوازن
258 come across Essential Words for the TOEFL مواجه شدن با
259 culminate Essential Words for the TOEFL به اوج خود رسيدن
260 fallacious Essential Words for the TOEFL اشتباه
261 feasible Essential Words for the TOEFL انجام شدني
262 lack Essential Words for the TOEFL فقدان
263 limber Essential Words for the TOEFL انعطاف پذير
264 means Essential Words for the TOEFL وسيله
265 narrow Essential Words for the TOEFL تنگ
266 preconception Essential Words for the TOEFL تعصب
267 robust Essential Words for the TOEFL بنيه دار
268 steady Essential Words for the TOEFL محكم
269 swift Essential Words for the TOEFL تند
270 antiquated Essential Words for the TOEFL كهنه
271 coherent Essential Words for the TOEFL منطقي
272 evolve Essential Words for the TOEFL بسط/توسعه دادن
273 fabricate Essential Words for the TOEFL سر هم كردن
274 investigation Essential Words for the TOEFL بررسي
275 normally Essential Words for the TOEFL معمولا
276 notion Essential Words for the TOEFL خيال
277 novel Essential Words for the TOEFL نو
278 opposition Essential Words for the TOEFL تضاد
279 relate Essential Words for the TOEFL گفتن
280 suspect Essential Words for the TOEFL مظنون/بدگمان بودن
281 transform Essential Words for the TOEFL دگرگون كردن
282 trigger Essential Words for the TOEFL به كار انداختن
283 unbiased Essential Words for the TOEFL عيني
284 varied Essential Words for the TOEFL مختلف
285 accentuate Essential Words for the TOEFL تاكيد كردن
286 disguise Essential Words for the TOEFL عوض كردن
287 indifferent Essential Words for the TOEFL بي اعتنا
288 initiate Essential Words for the TOEFL به جريان انداختن
289 innovative Essential Words for the TOEFL نوآور
290 narrate Essential Words for the TOEFL نقل كردن
291 nevertheless Essential Words for the TOEFL با وجود اين
292 obsolete Essential Words for the TOEFL منسوخ
293 omit Essential Words for the TOEFL حذف كرد
294 outlandish Essential Words for the TOEFL ناجور
295 overcome Essential Words for the TOEFL غلبه كردن
296 partially Essential Words for the TOEFL نسبتا
297 pass Essential Words for the TOEFL تصويب كردن
298 portray Essential Words for the TOEFL به نمايش گذاشتن
299 streamline Essential Words for the TOEFL كارآيي ... را بالا بردن
300 decline Essential Words for the TOEFL خم شدن
301 gather Essential Words for the TOEFL جمع كردن
302 motion Essential Words for the TOEFL جنبش
303 partisan Essential Words for the TOEFL متعصبانه
304 pattern Essential Words for the TOEFL نقش و نگار
305 phenomena Essential Words for the TOEFL پديده
306 philanthropic Essential Words for the TOEFL خيريه
307 placid Essential Words for the TOEFL آرام
308 plentiful Essential Words for the TOEFL متعدد
309 reaction Essential Words for the TOEFL واكنش
310 rhythm Essential Words for the TOEFL ريتم
311 scenic Essential Words for the TOEFL ديدني
312 shallow Essential Words for the TOEFL سطحي
313 sheltered Essential Words for the TOEFL آرام
314 vanishing Essential Words for the TOEFL در حال انقراض
315 account Essential Words for the TOEFL گزارش
316 archaic Essential Words for the TOEFL ابتدايي
317 enlighten Essential Words for the TOEFL از بي خبري در آوردن
318 hasten Essential Words for the TOEFL تسريع كردن
319 hue Essential Words for the TOEFL رنگ
320 inactive Essential Words for the TOEFL بي حركت
321 intricate Essential Words for the TOEFL ظريف
322 magnitude Essential Words for the TOEFL ميزان
323 oblige Essential Words for the TOEFL ملزم/موظف كردن
324 overlook Essential Words for the TOEFL مشرف بودن بر
325 poll Essential Words for the TOEFL نظر سنجي
326 practical Essential Words for the TOEFL واقعي
327 predominant Essential Words for the TOEFL بارز
328 prompt Essential Words for the TOEFL وادار/مجبور كردن
329 provoke Essential Words for the TOEFL باعث شدن
330 analogous Essential Words for the TOEFL قابل قياس
331 approximately Essential Words for the TOEFL تقريبا
332 compel Essential Words for the TOEFL تحميل كردن
333 formidable Essential Words for the TOEFL مهيب
334 intrusive Essential Words for the TOEFL اضافي
335 periodic Essential Words for the TOEFL دوره اي
336 prone Essential Words for the TOEFL آماده
337 prophetic Essential Words for the TOEFL پيشگويانه
338 proportions Essential Words for the TOEFL قسمت
339 readily Essential Words for the TOEFL به راحتي
340 reliably Essential Words for the TOEFL به طور قابل اطميناني
341 reluctantly Essential Words for the TOEFL با نارضايتي
342 renown Essential Words for the TOEFL آوازه
343 revive Essential Words for the TOEFL رونق/رواج دادن
344 triumph Essential Words for the TOEFL موفقيت
345 affordable Essential Words for the TOEFL مقرون به صرفه
346 contaminated Essential Words for the TOEFL فاسد
347 discernible Essential Words for the TOEFL قابل مشاهده
348 flourishing Essential Words for the TOEFL رو به رشد
349 maintain Essential Words for the TOEFL حفظ/پشتيباني كردن
350 mediocre Essential Words for the TOEFL پيش پا افتاده
351 negligible Essential Words for the TOEFL قابل چشم پوشي
352 parallel Essential Words for the TOEFL موازي
353 peculiar Essential Words for the TOEFL عجيب و غريب
354 potent Essential Words for the TOEFL موثر
355 remarkable Essential Words for the TOEFL چشمگير
356 scattered Essential Words for the TOEFL پراكنده
357 solid Essential Words for the TOEFL جامد
358 somewhat Essential Words for the TOEFL تاحدودي
359 tedious Essential Words for the TOEFL خسته كننده
360 briefly Essential Words for the TOEFL به اختصار
361 circulate Essential Words for the TOEFL چرخيدن
362 consistently Essential Words for the TOEFL منظم
363 exhibit Essential Words for the TOEFL به نمايش گذاشتن
364 found Essential Words for the TOEFL پايه ريزي كردن
365 improperly Essential Words for the TOEFL به طرز نادرستي
366 impulsively Essential Words for the TOEFL به طور غريزي
367 infrequently Essential Words for the TOEFL گهگاه
368 isolated Essential Words for the TOEFL مجزا
369 overtly Essential Words for the TOEFL علنا
370 profoundly Essential Words for the TOEFL به طور مفرط
371 sharply Essential Words for the TOEFL تيز
372 situated Essential Words for the TOEFL شرايط
373 subsequently Essential Words for the TOEFL متعاقبا
374 unmistakable Essential Words for the TOEFL آشكار
375 chaotic Essential Words for the TOEFL بي نظم
376 controversial Essential Words for the TOEFL بحث برانگيز
377 exemplify Essential Words for the TOEFL مثال زدن
378 gratifying Essential Words for the TOEFL مايه ي خشنودي
379 interpret Essential Words for the TOEFL اجرا كردن
380 launch Essential Words for the TOEFL شروع كردن
381 legitimate Essential Words for the TOEFL قانوني
382 lethargy Essential Words for the TOEFL خواب آلودگي
383 particular Essential Words for the TOEFL ويژه
384 radiant Essential Words for the TOEFL شاد
385 ridge Essential Words for the TOEFL قله
386 span Essential Words for the TOEFL در برگرفتن
387 spontaneous Essential Words for the TOEFL خودجوش
388 stream Essential Words for the TOEFL نهر
389 striking Essential Words for the TOEFL قابل ملاحظه
390 aptly Essential Words for the TOEFL به جا
391 demonstration Essential Words for the TOEFL اثبات
392 ingredients Essential Words for the TOEFL جزء سازنده
393 involuntarily Essential Words for the TOEFL به طور غير ارادي
394 marvel Essential Words for the TOEFL شگفتي
395 moderate Essential Words for the TOEFL متوسط
396 motivate Essential Words for the TOEFL برانگيختن
397 odd Essential Words for the TOEFL خاص
398 profuse Essential Words for the TOEFL فراوان
399 reflection Essential Words for the TOEFL بازتاب
400 supposedly Essential Words for the TOEFL ظاهرا
401 sustained Essential Words for the TOEFL مستمر
402 symbols Essential Words for the TOEFL نماد
403 synthesis Essential Words for the TOEFL به طور مصنوعي ساختن
404 tangible Essential Words for the TOEFL ملموس
405 aggravating Essential Words for the TOEFL آزار دهنده
406 amusement Essential Words for the TOEFL تفريح
407 conceivably Essential Words for the TOEFL احتمالا
408 convert Essential Words for the TOEFL تغيير دادن
409 curative Essential Words for the TOEFL درماني
410 debilitating Essential Words for the TOEFL تضعيف كننده
411 deplete Essential Words for the TOEFL به ته رساندن
412 finite Essential Words for the TOEFL متناهي
413 perceive Essential Words for the TOEFL مشاهده/درك كردن
414 security Essential Words for the TOEFL اطمينان
415 toxic Essential Words for the TOEFL مسموم كننده
416 tranquillity Essential Words for the TOEFL آرامش
417 trap Essential Words for the TOEFL به دام انداختن
418 undeniably Essential Words for the TOEFL بي ترديد
419 underestimated Essential Words for the TOEFL دست كم گرفته شده
420 acknowledge Essential Words for the TOEFL اعتراف كردن به
421 acquire Essential Words for the TOEFL آموختن
422 assimilate Essential Words for the TOEFL جذب كردن
423 assortment Essential Words for the TOEFL تنظيم
424 caliber Essential Words for the TOEFL استعداد
425 condensed Essential Words for the TOEFL چكيده
426 contradictory Essential Words for the TOEFL ضد
427 precious Essential Words for the TOEFL دوست داشتني
428 prominent Essential Words for the TOEFL مشهور
429 requisite Essential Words for the TOEFL مورد نياز
430 unravel Essential Words for the TOEFL شكافتن
431 vague Essential Words for the TOEFL مبهم
432 vast Essential Words for the TOEFL پهناور
433 volume Essential Words for the TOEFL حجم
434 disregard Essential Words for the TOEFL توجه/اعتنا نكردن
435 charisma Essential Words for the TOEFL هيبت
436 clever Essential Words for the TOEFL با هوش
437 convince Essential Words for the TOEFL متقاعد/مجاب كردن
438 endure Essential Words for the TOEFL تاب/طاقت آوردن
439 forfeit Essential Words for the TOEFL جريمه/غرامت دادن
440 precarious Essential Words for the TOEFL نامطمئن
441 severe Essential Words for the TOEFL شديد
442 sporadic Essential Words for the TOEFL نامنظم
443 superior Essential Words for the TOEFL استثنايي
444 wanton Essential Words for the TOEFL بي جهت
445 weak Essential Words for the TOEFL ضعيف
446 widespread Essential Words for the TOEFL شايع
447 wisdom Essential Words for the TOEFL عقل
448 witticism Essential Words for the TOEFL بذله گويي
449 woo Essential Words for the TOEFL حمايت ... را جلب كردن

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت