ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

bakery

تصویر کلمه
2

bakery

تصویر کلمه
3

butcher

تصویر کلمه
4

cash

تصویر کلمه
5

grocery

تصویر کلمه
6

pottery

تصویر کلمه
7

mall

تصویر کلمه
8

supermarket

تصویر کلمه
9

American football

تصویر کلمه
10

badminton

تصویر کلمه
11

baseball

تصویر کلمه
12

basketball

تصویر کلمه
13

sailing

تصویر کلمه
14

bowling

تصویر کلمه
15

boxing

تصویر کلمه
16

gymnastics

تصویر کلمه
17

jog

تصویر کلمه
18

karate

تصویر کلمه
19

Marathon

تصویر کلمه
20

Ping Pong

تصویر کلمه
21

shooting

تصویر کلمه
22

soccer

تصویر کلمه
23

tennis

تصویر کلمه
24

volleyball

تصویر کلمه
25

bull fighting

تصویر کلمه
26

car racing

تصویر کلمه
27

cycling

تصویر کلمه
28

fencing

تصویر کلمه
29

hockey

تصویر کلمه
30

horseback riding

تصویر کلمه
31

rollerskate

تصویر کلمه
32

skiing

تصویر کلمه
33

surfing

تصویر کلمه
34

Tai chi

تصویر کلمه
35

wrestling

تصویر کلمه
36

billiards

تصویر کلمه
37

fishing

تصویر کلمه
38

hunting

تصویر کلمه
39

jump roping

تصویر کلمه
40

parachute

تصویر کلمه
41

rings

تصویر کلمه
42

shot

تصویر کلمه
43

backboard

تصویر کلمه
44

basket

تصویر کلمه
45

barbell

تصویر کلمه
46

dumbbell

تصویر کلمه
47

goal

تصویر کلمه
48

golf course

تصویر کلمه
49

helmet

تصویر کلمه
50

ice skates

تصویر کلمه
51

ski

تصویر کلمه
52

stopwatch

تصویر کلمه
53

pool

تصویر کلمه
54

table tennis bat

تصویر کلمه
55

racket

تصویر کلمه
56

marmalade

تصویر کلمه
57

chocolate

تصویر کلمه
58

sausage

تصویر کلمه
59

knife

تصویر کلمه
60

spoon

تصویر کلمه
61

cutlery

تصویر کلمه
62

cup

تصویر کلمه
63

saucer

تصویر کلمه
64

plate

تصویر کلمه
65

bowl

تصویر کلمه
66

glass

تصویر کلمه
67

tablecloth

تصویر کلمه
68

napkin

تصویر کلمه
69

cupboard

تصویر کلمه
70

shelf

تصویر کلمه
71

drawer

تصویر کلمه
72

umbrella

تصویر کلمه
73

doubt

تصویر کلمه
74

furious

تصویر کلمه
75

embarrass

تصویر کلمه
76

shocked

تصویر کلمه
77

mean

تصویر کلمه
78

pain

تصویر کلمه
79

pocket

تصویر کلمه
80

braces

تصویر کلمه
81

bracelet

تصویر کلمه
82

earring

تصویر کلمه
83

wristwatch

تصویر کلمه
84

bicycle

تصویر کلمه
85

motorcycle

تصویر کلمه
86

train

تصویر کلمه
87

underground

تصویر کلمه
88

bus

تصویر کلمه
89

car

تصویر کلمه
90

lorry

تصویر کلمه
91

van

تصویر کلمه
92

plane

تصویر کلمه
93

helicopter

تصویر کلمه
94

balloon

تصویر کلمه
95

ship

تصویر کلمه
96

submarine

تصویر کلمه
97

theatre

تصویر کلمه
98

cinema

تصویر کلمه
99

hang out

تصویر کلمه
100

chat

تصویر کلمه
101

sport

تصویر کلمه
102

television

تصویر کلمه
103

shopping

تصویر کلمه
104

music

تصویر کلمه
105

violin

تصویر کلمه
106

piano

تصویر کلمه
107

ruler

تصویر کلمه
108

schoolbag

تصویر کلمه
109

punch

تصویر کلمه
110

dustbin

تصویر کلمه
111

old

تصویر کلمه
112

short

تصویر کلمه
113

belt

تصویر کلمه
114

blouse

تصویر کلمه
115

boot

تصویر کلمه
116

cap

تصویر کلمه
117

dress

تصویر کلمه
118

hat

تصویر کلمه
119

glasses

تصویر کلمه
120

gloves

تصویر کلمه
121

handbag

تصویر کلمه
122

jacket

تصویر کلمه
123

necklace

تصویر کلمه
124

pyjamas

تصویر کلمه
125

shirt

تصویر کلمه
126

shorts

تصویر کلمه
127

shoes

تصویر کلمه
128

skirt

تصویر کلمه
129

slipper

تصویر کلمه
130

sneakers

تصویر کلمه
131

suit

تصویر کلمه
132

sweater

تصویر کلمه
133

socks

تصویر کلمه
134

tie

تصویر کلمه
135

T-shirt

تصویر کلمه
136

trousers

تصویر کلمه
137

juice

تصویر کلمه
138

tea

تصویر کلمه
139

coffee

تصویر کلمه
140

milk

تصویر کلمه
141

bread

تصویر کلمه
142

toast

تصویر کلمه
143

sandwich

تصویر کلمه
144

cereals

تصویر کلمه
145

sugar

تصویر کلمه
146

butter

تصویر کلمه
147

alligator

تصویر کلمه
148

goldfish

تصویر کلمه
149

armchair

تصویر کلمه
150

sheep

تصویر کلمه
151

bee

تصویر کلمه
152

shower

تصویر کلمه
153

finger

تصویر کلمه
154

teeth

تصویر کلمه
155

nail

تصویر کلمه
156

spider

تصویر کلمه
157

thumb

تصویر کلمه
158

nose

تصویر کلمه
159

rooster

تصویر کلمه
160

cheek

تصویر کلمه
161

elephant

تصویر کلمه
162

carpet

تصویر کلمه
163

zebra

تصویر کلمه
164

chin

تصویر کلمه
165

parrot

تصویر کلمه
166

cat

تصویر کلمه
167

elbow

تصویر کلمه
168

pig

تصویر کلمه
169

tongue

تصویر کلمه
170

fist

تصویر کلمه
171

goat

تصویر کلمه
172

forehead

تصویر کلمه
173

ostrich

تصویر کلمه
174

ladybug

تصویر کلمه
175

lips

تصویر کلمه
176

tortoise

تصویر کلمه
177

mustache

تصویر کلمه
178

mustache

تصویر کلمه
179

arm

تصویر کلمه
180

donkey

تصویر کلمه
181

chair

تصویر کلمه
182

cockroach

تصویر کلمه
183

cockroach

تصویر کلمه
184

cockroach

تصویر کلمه
185

snake

تصویر کلمه
186

egg

تصویر کلمه
187

popcorn

تصویر کلمه
188

peach

تصویر کلمه
189

turkey

تصویر کلمه
190

salad

تصویر کلمه
191

rice

تصویر کلمه
192

hammer

تصویر کلمه
193

cheeseburger

تصویر کلمه
194

paint

تصویر کلمه
195

pizza

تصویر کلمه
196

stadium

تصویر کلمه
197

corn

تصویر کلمه
198

kiwi

تصویر کلمه
199

point

تصویر کلمه
200

spinach

تصویر کلمه
201

saw

تصویر کلمه
202

chicken

تصویر کلمه
203

circle

تصویر کلمه
204

ice cream

تصویر کلمه
205

cheese

تصویر کلمه
206

melon

تصویر کلمه
207

carrot

تصویر کلمه
208

garlic

تصویر کلمه
209

donut

تصویر کلمه
210

shrimp

تصویر کلمه
211

triangle

تصویر کلمه
212

onion

تصویر کلمه
213

yogurt

تصویر کلمه
214

parallel

تصویر کلمه
215

strawberry

تصویر کلمه
216

cherry

تصویر کلمه
217

rectangle

تصویر کلمه
218

milk

تصویر کلمه
219

pasta

تصویر کلمه
220

grape

تصویر کلمه
221

cookie

تصویر کلمه
222

team

تصویر کلمه
223

mushroom

تصویر کلمه
224

tomato

تصویر کلمه
225

pear

تصویر کلمه
226

square

تصویر کلمه
227

banana

تصویر کلمه
228

soup

تصویر کلمه
229

potatoes

تصویر کلمه
230

pineapple

تصویر کلمه
231

suitcase

تصویر کلمه
232

chili peppers

تصویر کلمه
233

grapefruit

تصویر کلمه
234

cucumber

تصویر کلمه
235

bell pepper

تصویر کلمه
236

cabbage

تصویر کلمه
237

towel

تصویر کلمه
238

butterfly

تصویر کلمه
239

mouth

تصویر کلمه
240

fox

تصویر کلمه
241

pillow

تصویر کلمه
242

bear

تصویر کلمه
243

lamp

تصویر کلمه
244

hen

تصویر کلمه
245

eyebrow

تصویر کلمه
246

ear

تصویر کلمه
247

newspaper

تصویر کلمه
248

leaf

تصویر کلمه
249

tiger

تصویر کلمه
250

neck

تصویر کلمه
251

sofa

تصویر کلمه
252

mouse

تصویر کلمه
253

match

تصویر کلمه
254

scale

تصویر کلمه
255

soap

تصویر کلمه
256

rat

تصویر کلمه
257

muscle

تصویر کلمه
258

lashes

تصویر کلمه
259

heel

تصویر کلمه
260

lamb

تصویر کلمه
261

leg

تصویر کلمه
262

beach

تصویر کلمه
263

waitress

تصویر کلمه
264

surgeon

تصویر کلمه
265

policeman

تصویر کلمه
266

pilot

تصویر کلمه
267

mechanic

تصویر کلمه
268

singer

تصویر کلمه
269

waiter

تصویر کلمه
270

barber

تصویر کلمه
271

artist

تصویر کلمه
272

businessman

تصویر کلمه
273

chef

تصویر کلمه
274

carpenter

تصویر کلمه
275

hairdresser

تصویر کلمه
276

fireman

تصویر کلمه
277

mailman

تصویر کلمه
278

judge

تصویر کلمه
279

king

تصویر کلمه
280

queen

تصویر کلمه
281

wallet

تصویر کلمه
282

sale