ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع Intermediate(متوسط)

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 Accuse Intermediate(متوسط) متهم كردن
2 Activist Intermediate(متوسط) طرفدار عمل
3 Administration Intermediate(متوسط) حكومت
4 Admit Intermediate(متوسط) پذيرفتن
5 affect Intermediate(متوسط) اثر كردن
6 aggression Intermediate(متوسط) تهاجم
7 Agriculture Intermediate(متوسط) كشاورزي
8 Aid Intermediate(متوسط) كمك كردن
9 Aim Intermediate(متوسط) هدف
10 Ally Intermediate(متوسط) هم پيمان
11 Along Intermediate(متوسط) همراه
12 Ambassador Intermediate(متوسط) سفير
13 Amend Intermediate(متوسط) اصلاح كردن
14 Ammunition Intermediate(متوسط) مهمات
15 Anarchy Intermediate(متوسط) هرج و مرج
16 Ancestor Intermediate(متوسط) جد
17 Ancient Intermediate(متوسط) باستاني
18 Announce Intermediate(متوسط) اعلام كردن
19 Appeal Intermediate(متوسط) التماس كردن
20 Approve Intermediate(متوسط) موافقت كردن
21 archaeology Intermediate(متوسط) باستان شناسي
22 Ash Intermediate(متوسط) خاكستر
23 Assist Intermediate(متوسط) كمك كردن
24 Astronaut Intermediate(متوسط) فضانورد
25 Astronomy Intermediate(متوسط) ستاره شناسي
26 Asylum Intermediate(متوسط) پناهندگي
27 Attempt Intermediate(متوسط) كوشش كردن
28 Attend Intermediate(متوسط) حضور داشتن
29 Appoint Intermediate(متوسط) منصوب كردن
30 Artillery Intermediate(متوسط) توپ
31 Ballot Intermediate(متوسط) ورقه راي
32 Ban Intermediate(متوسط) قدغن كردن
33 Bar Intermediate(متوسط) مانع شدن
34 Barrier Intermediate(متوسط) مانع
35 Battle Intermediate(متوسط) نبرد
36 Belong Intermediate(متوسط) تعلق داشتن
37 Betray Intermediate(متوسط) خيانت كردن
38 Blame Intermediate(متوسط) مقصر دانستن
39 Bleed Intermediate(متوسط) خون آمدن از
40 Blow Intermediate(متوسط) دميدن
41 Boycott Intermediate(متوسط) تحريم
42 Brief Intermediate(متوسط) كوتاه
43 Broadcast Intermediate(متوسط) پخش كردن
44 Bullet Intermediate(متوسط) گلوله
45 Bury Intermediate(متوسط) دفن كردن
46 Campaign Intermediate(متوسط) لشکرکشى
47 Capitalism Intermediate(متوسط) سرمایه دارى
48 Capture Intermediate(متوسط) دستگیر کردن
49 Chairman Intermediate(متوسط) رئیس
50 charge Intermediate(متوسط) متهم کردن
51 chase Intermediate(متوسط) تعقیب کردن
52 cheat Intermediate(متوسط) متقلب
53 cheer Intermediate(متوسط) تشویق کردن
54 civilian Intermediate(متوسط) غیر نظامى
55 clash Intermediate(متوسط) برخورد
56 clergy Intermediate(متوسط) مردروحانى
57 coalition Intermediate(متوسط) ائتلاف
58 colony Intermediate(متوسط) مستعمره
59 command Intermediate(متوسط) فرمان
60 communicate Intermediate(متوسط) ارتباط برقرارکردن
61 compromise Intermediate(متوسط) سازش
62 urge Intermediate(متوسط) اصرار کردن
63 jail Intermediate(متوسط) زندان
64 kidnap Intermediate(متوسط) ادم دزدى کردن
65 violence Intermediate(متوسط) خشونت
66 violate Intermediate(متوسط) تجاوز کردن
67 wage Intermediate(متوسط) دستمزد
68 wealth Intermediate(متوسط) ثروت
69 weapon Intermediate(متوسط) اسلحه
70 gravity Intermediate(متوسط) جاذبه زمین
71 laser Intermediate(متوسط) لیزر
72 nutrient Intermediate(متوسط) ماده مغزي
73 condemn Intermediate(متوسط) محکوم کردن
74 labor Intermediate(متوسط) زحمت کشیدن
75 lack Intermediate(متوسط) فقدان
76 nucleus Intermediate(متوسط) هسته
77 sacrifice Intermediate(متوسط) قربانى کردن
78 obey Intermediate(متوسط) اطاعت کردن
79 choromosome Intermediate(متوسط) کروموزوم
80 parachute Intermediate(متوسط) چتر نجات
81 vicious Intermediate(متوسط) تباهکار
82 enzyme Intermediate(متوسط) آنزیم
83 genetic Intermediate(متوسط) ژننتيك
84 conservative Intermediate(متوسط) محافظه کارانه
85 consider Intermediate(متوسط) در نظر گرفتن
86 constitution Intermediate(متوسط) قانون اساسى
87 container Intermediate(متوسط) ظرف
88 convention Intermediate(متوسط) همایش
89 cooperate Intermediate(متوسط) همكارى کردن
90 kidney Intermediate(متوسط) کلیه (از اعضاء بدن)
91 launch Intermediate(متوسط) شروع کردن کار
92 leak Intermediate(متوسط) چکه کردن
93 majority Intermediate(متوسط) اکثریت
94 manufacture Intermediate(متوسط) تولید کردن
95 negotiate Intermediate(متوسط) مذاکره کردن
96 neutral Intermediate(متوسط) بیطرف
97 nominate Intermediate(متوسط) کاندید کردن
98 fair Intermediate(متوسط) منصف
99 deal Intermediate(متوسط) سر و کار داشتن با
100 debate Intermediate(متوسط) مباحثه کردن
101 fear Intermediate(متوسط) ترس
102 federal Intermediate(متوسط) فدرال
103 operate Intermediate(متوسط) عمل جراحى کردن
104 oppose Intermediate(متوسط) مخالفت کردن
105 declare Intermediate(متوسط) اعلان کردن
106 defeat Intermediate(متوسط) شکست دادن
107 defend Intermediate(متوسط) دفاع کردن از
108 effect Intermediate(متوسط) اثر
109 mass Intermediate(متوسط) توده
110 tense Intermediate(متوسط) پرتنش
111 include Intermediate(متوسط) شامل بودن
112 independent Intermediate(متوسط) مستقل
113 alley Intermediate(متوسط) کوچه ،خيابان کوچک
114 adolescent Intermediate(متوسط) نوجوان
115 affiliate Intermediate(متوسط) به عنوان یک عضو،وابسته بودن
116 alarm Intermediate(متوسط) ،زنگ خطر،اژير خطر،اعلام خطر،اژير،
117 alphabet Intermediate(متوسط) الفبا
118 alternative Intermediate(متوسط) انتخاب،مورد
119 analgesic Intermediate(متوسط) دردنشان
120 apiece Intermediate(متوسط) براى هرشخص ،هرچيز،هريک ،هرکدام
121 appetite Intermediate(متوسط) اشتها
122 approach Intermediate(متوسط) نزديک شدن
123 astonish Intermediate(متوسط) متحير کردن
124 athlete Intermediate(متوسط) ورزشکار،پهلوان ،قهرمان ورزش
125 attic Intermediate(متوسط) اطاق زير شيروانى
126 authenticity Intermediate(متوسط) اصليت ،اعتبار،سنديت
127 axe Intermediate(متوسط) ،،تيشه ،تبر دو دم
128 bake Intermediate(متوسط) ،پختن
129 bargain Intermediate(متوسط) خريد ارزان
130 barrel Intermediate(متوسط) بشکه
131 bat Intermediate(متوسط) خفاش
132 bathrobe Intermediate(متوسط) حوله ی کت مانند حمام
133 blackout Intermediate(متوسط) خاموشى
134 blade Intermediate(متوسط) قسمت برنده لبه هاى تيغ دار
135 blame Intermediate(متوسط) مقصر دانستن ،عيب جويى کردن از،سرزنش کردن
136 blank Intermediate(متوسط) ،توخالى ،فاصله
137 boast Intermediate(متوسط) اغراق اميز گفتن ،به رخ کشيدن ،رجز خواندن
138 bounce Intermediate(متوسط) بالاجستن ،پس جستن ،پريدن
139 burglar Intermediate(متوسط) کسى که در شب به قصد ارتکاب جرمى وارد خانه اى شود
140 cage Intermediate(متوسط) قفس
141 cattle Intermediate(متوسط) ،گله گاو
142 cellophane Intermediate(متوسط) لايه پلاستيکى شفاف با بنيان سلولزى
143 challenge Intermediate(متوسط) چالش ،بمبارزه طلبيدن
144 chew Intermediate(متوسط) جويدن
145 coffin Intermediate(متوسط) تابوت
146 collapse Intermediate(متوسط) فروريختن
147 combination Intermediate(متوسط) ترکيب ،اميزش
148 compassion Intermediate(متوسط) دلسوزى ،رحم ،شفقت ،غمخوارى
149 compensation Intermediate(متوسط) ،جبران خسارت ،تلافى
150 concoct Intermediate(متوسط) ،ترکيب کردن
151 confess Intermediate(متوسط) اقرارکردن ،اعتراف کردن
152 conquer Intermediate(متوسط) غلبه کردن ،پيروزى يافتن
153 consumer Intermediate(متوسط) مصرف کننده
154 contact Intermediate(متوسط) ،تماس گرفتن ،تماس يافتن
155 contemporary Intermediate(متوسط) معاصر،همزمان ،هم دوره
156 cork Intermediate(متوسط) چوب پنبه
157 coward Intermediate(متوسط) ادم ترسو
158 coward Intermediate(متوسط) ادم ترسو،بزدل
159 cracker Intermediate(متوسط) يکجور شيرينى
160 credentials Intermediate(متوسط) اعتبارنامه
161 crook Intermediate(متوسط) ،ادم قلابى ،کلاه بردار
162 curiosity Intermediate(متوسط) حس کنجکاوى ،چيز غريب
163 decathlon Intermediate(متوسط) ورزشهاى ده گانه دووميدانى
164 depending Intermediate(متوسط) اعتماد کردن ،تکیه کردن
165 deposit Intermediate(متوسط) ،به حساب بانک گذاشتن
166 detect Intermediate(متوسط) يافتن ،پيدا کردن ،کشف کردن
167 devout Intermediate(متوسط) ديندار،پارسا منش ،مذهبى ،عابد
168 discrimination Intermediate(متوسط) افتراق ،تميز،فرق گذارى ،تبعيض
169 dozen Intermediate(متوسط) دوجين ،دوازده عدد
170 drudgery Intermediate(متوسط) جان کنى ،کارپرزحمت
171 dull Intermediate(متوسط) ملال آور،کمرنگ
172 dweller Intermediate(متوسط) ساکن ،مقيم
173 earn Intermediate(متوسط) تحصيل کردن ،کسب معاش کردن
174 emerald Intermediate(متوسط) زمردسبز،سبززمردى
175 encourage Intermediate(متوسط) ترغيب کردن ،تشويق کردن ،دلگرم کردن
176 enthusiastic Intermediate(متوسط) مشتاق ،علاقه مند
177 entirely Intermediate(متوسط) کاملا،کلا،سراسر
178 evolve Intermediate(متوسط) ،نموکردن
179 exile Intermediate(متوسط) ،شخص تبعيد شده ،نفى بلد
180 expansion Intermediate(متوسط) ،گسترش ،توسعه
181 expert Intermediate(متوسط) ،کارشناس ،ماهر،خبره
182 eyelid Intermediate(متوسط) پلک چشم ،جفن
183 fantasy Intermediate(متوسط) خيال ،قوه مخيله
184 fascinating Intermediate(متوسط) فريبنده ،دلکش ،سحراميز
185 fatal Intermediate(متوسط) کشنده ،مهلک
186 finesse Intermediate(متوسط) ،نکته بينى ،دقت ،زيرکى بکار بردن
187 fleet Intermediate(متوسط) دسته کشتيهاى جنگى ،ناوگان
188 flock Intermediate(متوسط) گله ورمه
189 fold Intermediate(متوسط) تا زدن يا شدن
190 former Intermediate(متوسط) ،پيشين ،سابق ،جلوى
191 frighten Intermediate(متوسط) بوحشت انداختن ،ترساندن
192 fugitive Intermediate(متوسط) ،گريخته ،فرارى ،تبعيدى
193 galaxy Intermediate(متوسط) کهکشان
194 gigantic Intermediate(متوسط) غول پيکر
195 glance Intermediate(متوسط) ،به يک نظر ديد ن
196 glimpse Intermediate(متوسط) نگاه کم ،نگاه انى ،نظر اجمالى ،نگاه سريع
197 goofy Intermediate(متوسط) احمق
198 hanger Intermediate(متوسط) جارختى
199 hatch Intermediate(متوسط) ،جوجه بيرون امدن
200 havoc Intermediate(متوسط) ،خرابى ،غارت
201 hemorrhage Intermediate(متوسط) ،خون ريزى ،خون ريزش
202 ignore Intermediate(متوسط) ناديده پنداشتن ،صرفنظر کردن
203 illusion Intermediate(متوسط) ،حيله ،خيال باطل ،وهم
204 immigrant Intermediate(متوسط) پناهنده ،مهاجر
205 incident Intermediate(متوسط) رويداد،ماوقع
206 incredible Intermediate(متوسط) باور نکردنى
207 inform Intermediate(متوسط) اگاهى دادن
208 inhabitant Intermediate(متوسط) ساکن ،اهل ،مقيم ،زيست کننده در
209 inquire Intermediate(متوسط) پرسش کردن
210 inquiry Intermediate(متوسط) سوال،درخواست
211 interfere Intermediate(متوسط) مزاحم شدن ،مانع شدن
212 irrational Intermediate(متوسط) مبهم ،غير عقلانى ،نامعقول ،غير منطقى
213 irrelevant Intermediate(متوسط) نا مربوط،بى ربط
214 jogging Intermediate(متوسط) آهسته دویدن
215 juvenile Intermediate(متوسط) نوجوان ،در خور جوانى ،ويژه نو جوانان
216 knot Intermediate(متوسط) ،گره
217 latter Intermediate(متوسط) ،عقب تر،دومى
218 leak Intermediate(متوسط) ،رخنه ،سوراخ ،نشت
219 legitimate Intermediate(متوسط) ،قانونى ،مشروع
220 listless Intermediate(متوسط) بى ميل ،بى توجه
221 log Intermediate(متوسط) کنده چوب
222 lonely Intermediate(متوسط) تنها،بيکس ،غريب
223 lumber Intermediate(متوسط) تير بريده ،تخته ،تيربريده ،الوار را قطع کردن
224 maid Intermediate(متوسط) ،پيشخدمت مونث
225 melt Intermediate(متوسط) گداز،اب شدن ،ذوب کردن
226 monopoly Intermediate(متوسط) انحصار فروش ،حق ،امتياز انحصارى
227 motive Intermediate(متوسط) ،سبب ،علت
228 naked Intermediate(متوسط) برهنه ،عريان
229 narrow Intermediate(متوسط) ،کم پهنا،باريک
230 nationwide Intermediate(متوسط) در سرتاسر کشور
231 negligent Intermediate(متوسط) مسامحه کار،بى دقت
232 observe Intermediate(متوسط) ،ملاحظه کردن ،ديدن
233 octopus Intermediate(متوسط) هشت پا
234 opaque Intermediate(متوسط) ناشفاف ،غير شفاف
235 ounce Intermediate(متوسط) اونس ،مقياس وزنى برابر35 ¹ 31/1گرم
236 outraged Intermediate(متوسط) رنجیده خاطر
237 outskirts Intermediate(متوسط) حول و حوش ،حومه
238 outstanding Intermediate(متوسط) ،معوق ،برجسته
239 owe Intermediate(متوسط) بدهکاربودن ،مديون بودن
240 own Intermediate(متوسط) مالک بودن ،داشتن ،دارا بودن
241 participation Intermediate(متوسط) اشتراک ،مشارکت ،مداخله
242 peak Intermediate(متوسط) قله
243 peasant Intermediate(متوسط) رعيت
244 peddler Intermediate(متوسط) دستفروش
245 perceive Intermediate(متوسط) ادراک کردن
246 personality Intermediate(متوسط) شخصيت ،هويت
247 plug Intermediate(متوسط) ،کليد اتصال ،دوشاخه
248 portion Intermediate(متوسط) بخش،سهم
249 poverty Intermediate(متوسط) ،فقر،فلاکت ،تهيدستى
250 practical Intermediate(متوسط) واقعى سودمند
251 prevent Intermediate(متوسط) جلوگيرى کردن ،پيش گيرى کردن
252 priceless Intermediate(متوسط) ،بسيار پر قيمت
253 profit Intermediate(متوسط) منفعت ،سود
254 psychiatry Intermediate(متوسط) ،طب روحى ،روانپزشکى
255 qualm Intermediate(متوسط) حالت تهوع ،عدم اطمينان ،بيم ،ترديد
256 rainbow Intermediate(متوسط) رنگين کمان
257 rancher Intermediate(متوسط) دام دار،گله دار،چوپان
258 revolver Intermediate(متوسط) ششلول ،هفت تير
259 ribbon Intermediate(متوسط) روبان
260 rinse Intermediate(متوسط) با اب شستن ،با اب پاک کردن ،شستشو
261 rise Intermediate(متوسط) ،سربالا رفتن ،صعود کردن
262 risk Intermediate(متوسط) احتمال زيان يا خطر،احتمال خطر،ريسک کردن
263 roam Intermediate(متوسط) پرسه زدن
264 rough Intermediate(متوسط) دشوار،سخت ،زبر،خشن
265 route Intermediate(متوسط) ،جاده ،مسير،راه
266 sand Intermediate(متوسط) ماسه
267 severe Intermediate(متوسط) سختگير
268 sheet Intermediate(متوسط) ،ملافه
269 skill Intermediate(متوسط) ،استادى ،زبر دستى
270 slang Intermediate(متوسط) ،اصطلاح عاميانه
271 slim Intermediate(متوسط) نازک ،باريک اندام
272 soak Intermediate(متوسط) خيس خوردن
273 sober Intermediate(متوسط) ،موقر،ادم هشيار(دربرابرمست)،هوشيار بودن
274 spill Intermediate(متوسط) ،انداختن ،پرت کردن
275 spoil Intermediate(متوسط) فاسد کردن
276 sponge Intermediate(متوسط) اسنفج
277 squeeze Intermediate(متوسط) ،فشردن ،له کردن ،چلاندن
278 starvation Intermediate(متوسط) قحطى
279 struggle Intermediate(متوسط) نبرد،تلاش کردن ،مبارزه کردن
280 subsequent Intermediate(متوسط) ،ديرتر،متعاقب
281 swallow Intermediate(متوسط) ،فرو بردن ،بلعيدن
282 swell Intermediate(متوسط) بزرگ شدن
283 swing Intermediate(متوسط) نوسان کردن ،تاب دادن
284 tap Intermediate(متوسط) اهسته زدن
285 teller Intermediate(متوسط) تحويلدار
286 thermometer Intermediate(متوسط) دماسنج
287 thrilling Intermediate(متوسط) بسیار مهیج
288 thunder Intermediate(متوسط) تندر،رعد
289 tipping Intermediate(متوسط) انعام دادن
290 trend Intermediate(متوسط) ،روند
291 upgrade Intermediate(متوسط) پيشرفت دادن ،بالا بردن
292 varnish Intermediate(متوسط) روغن جلا
293 vast Intermediate(متوسط) پهناور،وسيع ،بزرگ
294 vocational Intermediate(متوسط) کسبى ،پيشه اى
295 volunteer Intermediate(متوسط) سرباز داوطلب ،خواستار،داوطلب شدن
296 warehouse Intermediate(متوسط) انبار
297 warrior Intermediate(متوسط) رزمجو،جنگاور،سلحشور
298 waste Intermediate(متوسط) ،هرزدادن ،حرام کردن ،بيهوده تلف کردن
299 widespread Intermediate(متوسط) منتشر،گسترده
300 widow Intermediate(متوسط) ،بيوه زن
301 wilderness  Intermediate(متوسط) ،صحرا،سرزمين نامسکون و رام نشده
302 withdraw Intermediate(متوسط) برداشت از حساب
303 wrap Intermediate(متوسط) ،پوشانيدن ،لفافه دار کردن
304 yawn Intermediate(متوسط) دهن دره کردن ،خميازه کشيدن
305 antique Intermediate(متوسط) کهنه ،عتيقه ،باستانى
306 assemble Intermediate(متوسط) ،جمع شدن ،گردامدن
307 astronomy Intermediate(متوسط) ،علم نجوم ،ستاره شناسى
308 carve Intermediate(متوسط) ،تراشيدن ،کنده کارى کردن
309 century Intermediate(متوسط) ،قرن
310 chime Intermediate(متوسط) ،سازياموسيقى زنگى
311 decorative Intermediate(متوسط) اذينى ،زينتى
312 eclipse Intermediate(متوسط) ،کسوف يا خسوف
313 Deplore Intermediate(متوسط) دلسوزی کردن بر
314 equipment Intermediate(متوسط) تجهیزات
315 guerrilla Intermediate(متوسط) چریک
316 honor Intermediate(متوسط) افتخار
317 hostile Intermediate(متوسط) کین توز
318 insane Intermediate(متوسط) دیوانه
319 literature Intermediate(متوسط) نوشتجات
320 recession Intermediate(متوسط) یا(بازار) رکود
321 recognize Intermediate(متوسط) پذیرفتن
322 recover Intermediate(متوسط) بهبود یافتن
323 melt Intermediate(متوسط) ذوب کردن
324 current Intermediate(متوسط) جریان
325 cure Intermediate(متوسط) علاج
326 crush Intermediate(متوسط) له شدن

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت