ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی پیش دانشگاهی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

elementary

تصویر کلمه
2

compute

تصویر کلمه
3

feature

تصویر کلمه
4

union

تصویر کلمه
5

self-confidence

تصویر کلمه
6

impression

تصویر کلمه
7

link

تصویر کلمه
8

communicate

تصویر کلمه
9

communications

تصویر کلمه
10

evaluate

تصویر کلمه
11

economically

تصویر کلمه
12

hire

تصویر کلمه
13

mining

تصویر کلمه
14

bone

تصویر کلمه
15

strategy

تصویر کلمه
16

cylinder

تصویر کلمه
17

term

تصویر کلمه
18

emergency

تصویر کلمه
19

confidence

تصویر کلمه
20

addictive

تصویر کلمه
21

increase

تصویر کلمه
22

economical

تصویر کلمه
23

advisability

تصویر کلمه
24

Pacific

تصویر کلمه
25

though

تصویر کلمه
26

pause

تصویر کلمه
27

mild

تصویر کلمه
28

region

تصویر کلمه
29

provide

تصویر کلمه
30

succeed

تصویر کلمه
31

occasion

تصویر کلمه
32

efficiently

تصویر کلمه
33

extinction

تصویر کلمه
34

unreadable

تصویر کلمه
35

observer

تصویر کلمه
36

irrelevant

تصویر کلمه
37

genius

تصویر کلمه
38

result

تصویر کلمه
39

conclusion

تصویر کلمه
40

proportion

تصویر کلمه
41

attribute

تصویر کلمه
42

clue

تصویر کلمه
43

dash

تصویر کلمه
44

semicolon

تصویر کلمه
45

transfer

تصویر کلمه
46

anxious

تصویر کلمه
47

concerned

تصویر کلمه
48

sample

تصویر کلمه
49

extreme

تصویر کلمه
50

compose

تصویر کلمه
51

sort

تصویر کلمه
52

core

تصویر کلمه
53

comedian

تصویر کلمه
54

rely

تصویر کلمه
55

unit

تصویر کلمه
56

exact

تصویر کلمه
57

reality

تصویر کلمه
58

device

تصویر کلمه
59

instrument

تصویر کلمه
60

vehicle

تصویر کلمه
61

connect

تصویر کلمه
62

join

تصویر کلمه
63

devote

تصویر کلمه
64

forward

تصویر کلمه
65

launch

تصویر کلمه
66

assume

تصویر کلمه
67

culture

تصویر کلمه
68

astronaut

تصویر کلمه
69

poverty

تصویر کلمه
70

soccer

تصویر کلمه
71

firmly

تصویر کلمه
72

former

تصویر کلمه
73

heart

تصویر کلمه
74

tin

تصویر کلمه
75

reduce

تصویر کلمه
76

aid

تصویر کلمه
77

labor

تصویر کلمه
78

apprentice

تصویر کلمه
79

laborer

تصویر کلمه
80

foil

تصویر کلمه
81

decrease

تصویر کلمه
82

agriculture

تصویر کلمه
83

stretch

تصویر کلمه
84

Calcutta

تصویر کلمه
85

quality

تصویر کلمه
86

phonograph

تصویر کلمه
87

explore

تصویر کلمه
88

crater

تصویر کلمه
89

bulb

تصویر کلمه
90

layer

تصویر کلمه
91

material

تصویر کلمه
92

mineral

تصویر کلمه
93

nutrient

تصویر کلمه
94

financial

تصویر کلمه
95

liquid

تصویر کلمه
96

mission

تصویر کلمه
97

missionary

تصویر کلمه
98

willing

تصویر کلمه
99

exemplify

تصویر کلمه
100

surrounding

تصویر کلمه
101

protect

تصویر کلمه
102

content

تصویر کلمه
103

slum

تصویر کلمه
104

environment

تصویر کلمه
105

brief

تصویر کلمه
106

various

تصویر کلمه
107

destructive

تصویر کلمه
108

discipline

تصویر کلمه
109

reference

تصویر کلمه
110

Mars

تصویر کلمه
111

disturb

تصویر کلمه
112

distant

تصویر کلمه
113

straight

تصویر کلمه
114

issue

تصویر کلمه
115

observe

تصویر کلمه
116

involvement

تصویر کلمه
117

artificial

تصویر کلمه
118

proud

تصویر کلمه
119

Joint

تصویر کلمه
120

compare

تصویر کلمه
121

destination

تصویر کلمه
122

frequently

تصویر کلمه
123

official

تصویر کلمه
124

vessel

تصویر کلمه
125

suffer

تصویر کلمه
126

overpass

تصویر کلمه
127

rural

تصویر کلمه
128

Procedure

تصویر کلمه
129

dream

تصویر کلمه
130

lung

تصویر کلمه
131

knee

تصویر کلمه
132

Saturn

تصویر کلمه
133

injury

تصویر کلمه
134

earthquake

تصویر کلمه
135

geology

تصویر کلمه
136

background

تصویر کلمه
137

biography

تصویر کلمه
138

survive

تصویر کلمه
139

underpass

تصویر کلمه
140

previous

تصویر کلمه
141

construction

تصویر کلمه
142

formation

تصویر کلمه
143

organization

تصویر کلمه
144

department

تصویر کلمه
145

presentation

تصویر کلمه
146

ceramics

تصویر کلمه
147

rattle

تصویر کلمه
148

sea level

تصویر کلمه
149

Probe

تصویر کلمه
150

document

تصویر کلمه
151

fuel

تصویر کلمه
152

usefulness

تصویر کلمه
153

exploration

تصویر کلمه
154

planet

تصویر کلمه
155

flood

تصویر کلمه
156

condition

تصویر کلمه
157

embarrassment

تصویر کلمه
158

partner

تصویر کلمه
159

shape

تصویر کلمه
160

fail

تصویر کلمه
161

float

تصویر کلمه
162

urban

تصویر کلمه
163

humor

تصویر کلمه
164

Soviet

تصویر کلمه
165

method

تصویر کلمه
166

explicit

تصویر کلمه
167

industry

تصویر کلمه
168

industrialize

تصویر کلمه
169

facial

تصویر کلمه
170

convent

تصویر کلمه
171

proverb

تصویر کلمه
172

tap

تصویر کلمه
173

guarantee

تصویر کلمه
174

attach

تصویر کلمه
175

classify

تصویر کلمه
176

outline

تصویر کلمه
177

stance

تصویر کلمه
178

storm

تصویر کلمه
179

excellent

تصویر کلمه
180

clause

تصویر کلمه
181

nervousness

تصویر کلمه
182

react

تصویر کلمه
183

sign

تصویر کلمه
184

scientific

تصویر کلمه
185

mainly

تصویر کلمه
186

public

تصویر کلمه
187

cave

تصویر کلمه
188

density

تصویر کلمه
189

ankle

تصویر کلمه
190

inaction

تصویر کلمه
191

unexpected

تصویر کلمه
192

phase

تصویر کلمه
193

file

تصویر کلمه
194

definition

تصویر کلمه
195

vacation

تصویر کلمه
196

generalize

تصویر کلمه
197

Locate

تصویر کلمه
198

fault

تصویر کلمه
199

enhance

تصویر کلمه
200

shake

تصویر کلمه
201

repetitive

تصویر کلمه
202

lean

تصویر کلمه
203

contact

تصویر کلمه
204

focus

تصویر کلمه
205

concentrate

تصویر کلمه
206

tone

تصویر کلمه
207

variety

تصویر کلمه
208

mass

تصویر کلمه
209

develop

تصویر کلمه
210

developmental

تصویر کلمه
211

manufacture

تصویر کلمه
212

heading

تصویر کلمه
213

prize

تصویر کلمه
214

prevent

تصویر کلمه
215

addition

تصویر کلمه
216

global

تصویر کلمه
217

fat

تصویر کلمه
218

multimedia

تصویر کلمه
219

mood

تصویر کلمه
220

posture

تصویر کلمه
221

volume

تصویر کلمه
222

conjunction

تصویر کلمه
223

audience

تصویر کلمه
224

right

تصویر کلمه
225

snail

تصویر کلمه
226

support

تصویر کلمه
227

distract

تصویر کلمه
228

server

تصویر کلمه
229

particular

تصویر کلمه
230

specific

تصویر کلمه
231

damage

تصویر کلمه
232

private

تصویر کلمه
233

summary

تصویر کلمه
234

bend

تصویر کلمه
235

readable

تصویر کلمه
236

self-employed

تصویر کلمه
237

solar

تصویر کلمه
238

blood

تصویر کلمه
239

charity

تصویر کلمه
240

data

تصویر کلمه
241

scientist

تصویر کلمه
242

voluntary

تصویر کلمه
243

developing

تصویر کلمه
244

whereas

تصویر کلمه
245

handheld

تصویر کلمه
246

income

تصویر کلمه
247

brilliant

تصویر کلمه
248

within

تصویر کلمه
249

valley

تصویر کلمه
250

access

تصویر کلمه
251

category

تصویر کلمه
252

temperature

تصویر کلمه
253

colon

تصویر کلمه
254

recycle

تصویر کلمه
255

bike

تصویر کلمه
256

era

تصویر کلمه
257

store

تصویر کلمه
258

melt

تصویر کلمه
259

log on

تصویر کلمه
260

nun

تصویر کلمه
261

pattern

تصویر کلمه
262

human

تصویر کلمه
263

flexible

تصویر کلمه
264

toe

تصویر کلمه
265

domestic

تصویر کلمه
266

Irish

تصویر کلمه
267

climate

تصویر کلمه
268

brick

تصویر کلمه
269

calm

تصویر کلمه
270

release

تصویر کلمه
271

annoy

تصویر کلمه
272

trash

تصویر کلمه
273

aware

تصویر کلمه
274

advertising

تصویر کلمه
275

pollution

تصویر کلمه
276

beyond

تصویر کلمه
277

online

تصویر کلمه
278

whether

تصویر کلمه
279

mirror

تصویر کلمه
280

snowfall

تصویر کلمه
281

rainfall

تصویر کلمه
282

cause

تصویر کلمه
283

raise

تصویر کلمه
284

superior

تصویر کلمه
285

brotherhood

تصویر کلمه
286

remove

تصویر کلمه
287

magnify

تصویر کلمه
288

lift

تصویر کلمه
289

gasoline

تصویر کلمه
290

trap

تصویر کلمه
291

update

تصویر کلمه
292

normally

تصویر کلمه
293

interchangeably

تصویر کلمه
294

besides

تصویر کلمه
295

smoothly

تصویر کلمه
296

rub

تصویر کلمه
297

expression

تصویر کلمه
298

statement

تصویر کلمه
299

emotionless

تصویر کلمه
300

homeless

تصویر کلمه
301

unemployment

تصویر کلمه
302

cleanliness

تصویر کلمه
303

base

تصویر کلمه
304

lower

تصویر کلمه
305

populated

تصویر کلمه
306

leap

تصویر کلمه
307

projection

تصویر کلمه
308

postal

تصویر کلمه
309

stairs

تصویر کلمه
310

skin

تصویر کلمه
311

crust

تصویر کلمه
312

victory

تصویر کلمه
313

achievement

تصویر کلمه
314

complex

تصویر کلمه
315

forecast

تصویر کلمه
316

predict

تصویر کلمه
317

pioneer

تصویر کلمه
318

suggest

تصویر کلمه
319

continuously

تصویر کلمه
320

emphasize

تصویر کلمه
321

trade

تصویر کلمه
322

estimate

تصویر کلمه
323

combine

تصویر کلمه
324

promotion

تصویر کلمه
325

recognize

تصویر کلمه
326

imagine

تصویر کلمه
327

contrast

تصویر کلمه