ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع Elementary(مقدماتي)

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 basic Elementary(مقدماتي) اساسى
2 battle Elementary(مقدماتي) نبرد کردن
3 bitter Elementary(مقدماتي) تلخ
4 blanket Elementary(مقدماتي) روکش
5 camel Elementary(مقدماتي) شتر
6 candy Elementary(مقدماتي) اب نبات
7 circle Elementary(مقدماتي) دايره
8 clean Elementary(مقدماتي) تميزکردن
9 cow Elementary(مقدماتي) گاوماده
10 crazy Elementary(مقدماتي) ديوانه
11 cry Elementary(مقدماتي) فرياد زدن
12 cut Elementary(مقدماتي) پاره کردن
13 danger Elementary(مقدماتي) به خطر افتادن
14 dirty Elementary(مقدماتي) چرک
15 dish Elementary(مقدماتي) خوراک
16 draw Elementary(مقدماتي) کشيدن
17 duck Elementary(مقدماتي) اردک
18 elbow Elementary(مقدماتي) ارنج
19 everyday Elementary(مقدماتي) هر روز
20 face Elementary(مقدماتي) صورت
21 fat Elementary(مقدماتي) چربى
22 drive Elementary(مقدماتي) راندن
23 final Elementary(مقدماتي) نهائى
24 find Elementary(مقدماتي) يافتن
25 fire Elementary(مقدماتي) شليک کردن
26 fly Elementary(مقدماتي) پريدن پرواز
27 food Elementary(مقدماتي) خوراک
28 foot Elementary(مقدماتي) پا
29 free Elementary(مقدماتي) ازاد
30 french Elementary(مقدماتي) زبان فرانسه
31 friend Elementary(مقدماتي) رفيق
32 frog Elementary(مقدماتي) وزغ
33 gas Elementary(مقدماتي) اتومبيل رابنزين زدن
34 gasoline Elementary(مقدماتي) بنزين
35 gift Elementary(مقدماتي) هديه
36 gold Elementary(مقدماتي) طلا
37 good Elementary(مقدماتي) ممتاز
38 gun Elementary(مقدماتي) تفنگ
39 hair Elementary(مقدماتي) موى سر زلف
40 handsome Elementary(مقدماتي) خوش قيافه
41 happy Elementary(مقدماتي) خوشحال
42 head Elementary(مقدماتي) سر
43 high Elementary(مقدماتي) بالا
44 high school Elementary(مقدماتي) دبيرستان
45 honey Elementary(مقدماتي) عسل
46 job Elementary(مقدماتي) شغل
47 key Elementary(مقدماتي) کليد
48 keyboard Elementary(مقدماتي) صفحه کليد
49 kid Elementary(مقدماتي) کودک
50 light Elementary(مقدماتي) نور
51 like Elementary(مقدماتي) دوست داشتن
52 lion Elementary(مقدماتي) شير نر
53 long Elementary(مقدماتي) مدت زياد
54 look Elementary(مقدماتي) ديدن
55 market Elementary(مقدماتي) بازار
56 memory Elementary(مقدماتي) حافظه
57 money Elementary(مقدماتي) پول
58 monkey Elementary(مقدماتي) میمون
59 moon Elementary(مقدماتي) ماه
60 movie Elementary(مقدماتي) فيلم سینما
61 Airplane Elementary(مقدماتي) هواپيما
62 Airport Elementary(مقدماتي) فرودگاه
63 balloon Elementary(مقدماتي) بالون
64 bell Elementary(مقدماتي) زنگ
65 boat Elementary(مقدماتي) قايق
66 bottle Elementary(مقدماتي) بطري
67 bread Elementary(مقدماتي) نان
68 building Elementary(مقدماتي) ساختمان
69 cabinet Elementary(مقدماتي) کابینه
70 clear Elementary(مقدماتي) آشکار
71 coffee Elementary(مقدماتي) قهوه
72 common Elementary(مقدماتي) مشترک
73 complete Elementary(مقدماتي) کامل
74 question Elementary(مقدماتي) سوال
75 jump Elementary(مقدماتي) پریدن
76 kiss Elementary(مقدماتي) بوسیدن
77 magnet Elementary(مقدماتي) آهن ربا
78 dance Elementary(مقدماتي) رقص
79 knife Elementary(مقدماتي) چاقو
80 sad Elementary(مقدماتي) ناراحت
81 object Elementary(مقدماتي) شى ء
82 pan Elementary(مقدماتي) ماهى تابه
83 contain Elementary(مقدماتي) شامل بودن
84 cool Elementary(مقدماتي) خنك
85 corn Elementary(مقدماتي) ذرت
86 large Elementary(مقدماتي) بزرگ
87 make Elementary(مقدماتي) ساختن
88 man Elementary(مقدماتي) مرد
89 fact Elementary(مقدماتي) حقیقت
90 easy Elementary(مقدماتي) آسان
91 east Elementary(مقدماتي) شرق
92 decide Elementary(مقدماتي) تصميم گرفتن
93 game Elementary(مقدماتي) يک دور بازى
94 happen Elementary(مقدماتي) اتفاق افتادن
95 hard Elementary(مقدماتي) سخت
96 weight Elementary(مقدماتي) وزن
97 hat Elementary(مقدماتي) كلاه
98 wheel Elementary(مقدماتي) چرخ
99 whole Elementary(مقدماتي) تمام
100 salt Elementary(مقدماتي) نمك
101 deep Elementary(مقدماتي) عمیق
102 leave Elementary(مقدماتي) ترک کردن
103 left Elementary(مقدماتي) چپ
104 many Elementary(مقدماتي) زیاد
105 map Elementary(مقدماتي) نقشه
106 parents Elementary(مقدماتي) والدین
107 party Elementary(مقدماتي) مهماني
108 horse Elementary(مقدماتي) گشب
109 hospital Elementary(مقدماتي) یتیم خانه
110 insect Elementary(مقدماتي) کرم ریز
111 listen Elementary(مقدماتي) گوشیدن
112 front Elementary(مقدماتي) گردشگاه جلو دریا (یا دریاچه یا رودخانه و غیره)
113 for Elementary(مقدماتي) چون که
114 on Elementary(مقدماتي) یکان
115 with Elementary(مقدماتي) یکدل
116 have Elementary(مقدماتي) گول زدن
117 through Elementary(مقدماتي) یکسر 1
118 just Elementary(مقدماتي) کمی
119 form Elementary(مقدماتي) کرپ
120 much Elementary(مقدماتي) کمابیش
121 great Elementary(مقدماتي) کثیر
122 think Elementary(مقدماتي) کشف کردن
123 say Elementary(مقدماتي) گُفتَن
124 help Elementary(مقدماتي) یاوری
125 low Elementary(مقدماتي) یواش
126 line Elementary(مقدماتي) کشا
127 before Elementary(مقدماتي) پیشاپیش
128 turn Elementary(مقدماتي) چرخیدن
129 cause Elementary(مقدماتي) کیود
130 same Elementary(مقدماتي) یک جور
131 mean Elementary(مقدماتي) یعنی
132 differ Elementary(مقدماتي) کیاگن بودن
133 move Elementary(مقدماتي) واداشتن
134 right Elementary(مقدماتي) یکراست 9
135 old Elementary(مقدماتي) گرامی 1
136 too Elementary(مقدماتي) گذشته از این
137 tell Elementary(مقدماتي) گُفتَن
138 sentence Elementary(مقدماتي) محکومیت
139 set Elementary(مقدماتي) یادداشت کردن
140 want Elementary(مقدماتي) کمی
141 air Elementary(مقدماتي) هَوا دادن
142 also Elementary(مقدماتي) گذشته از این
143 play Elementary(مقدماتي) کردن
144 had Elementary(مقدماتي) داشتیم
145 by Elementary(مقدماتي) پیش
146 hot Elementary(مقدماتي) گرم و تازه 4
147 but Elementary(مقدماتي) که
148 some Elementary(مقدماتي) یک عالمه
149 what Elementary(مقدماتي) چیزی
150 small Elementary(مقدماتي) کوچِک
151 end Elementary(مقدماتي) گرفتن
152 put Elementary(مقدماتي) گفتن 0
153 home Elementary(مقدماتي) گور
154 read Elementary(مقدماتي) پیشگویی کردن
155 port Elementary(مقدماتي) کشور پرتغال
156 can Elementary(مقدماتي) یارستن
157 out Elementary(مقدماتي) کشتن
158 other Elementary(مقدماتي) نقطه ی مقابل
159 all Elementary(مقدماتي) یکسره
160 spell Elementary(مقدماتي) کشف کردن
161 add Elementary(مقدماتي) گفتن
162 even Elementary(مقدماتي) حتي
163 land Elementary(مقدماتي) گیر آوردن
164 when Elementary(مقدماتي) چه وقت
165 up Elementary(مقدماتي) یک سو 7
166 use Elementary(مقدماتي) گذراندن
167 word Elementary(مقدماتي) گفته 2
168 must Elementary(مقدماتي) گویی
169 big Elementary(مقدماتي) پرنخوت
170 such Elementary(مقدماتي) کسی که
171 follow Elementary(مقدماتي) گرویدن 0
172 act Elementary(مقدماتي) کنش
173 why Elementary(مقدماتي) که چرا
174 ask Elementary(مقدماتي) پرسيدن
175 men Elementary(مقدماتي) نیروی کار
176 change Elementary(مقدماتي) گود کردن
177 went Elementary(مقدماتي) زمان گذشته ی : go
178 kind Elementary(مقدماتي) گروه
179 need Elementary(مقدماتي) کمبود
180 house Elementary(مقدماتي) کلیسا
181 picture Elementary(مقدماتي) کشیدن
182 try Elementary(مقدماتي) کوشش کردن
183 so Elementary(مقدماتي) کم و بیش
184 write Elementary(مقدماتي) کتابت
185 how Elementary(مقدماتي) چگونگی
186 said Elementary(مقدماتي) گذشته و اسم مفعول فعل : say
187 each Elementary(مقدماتي) یکی
188 which Elementary(مقدماتي) که این
189 time Elementary(مقدماتي) کش
190 if Elementary(مقدماتي) چه
191 way Elementary(مقدماتي) ویژگی
192 about Elementary(مقدماتي) گرداگرد
193 thing Elementary(مقدماتي) کار(ها)
194 see Elementary(مقدماتي) پی بردن
195 more Elementary(مقدماتي) میزان بیشتر
196 day Elementary(مقدماتي) یوم
197 go Elementary(مقدماتي) گذشتن
198 come Elementary(مقدماتي) گذراندن
199 sound Elementary(مقدماتي) گوش دادن 3
200 most Elementary(مقدماتي) پسوند: - ترین [hindmost]
201 number Elementary(مقدماتي) چیز
202 who Elementary(مقدماتي) کی ها (کیا)
203 over Elementary(مقدماتي) کاملا
204 know Elementary(مقدماتي) مسبوق بودن
205 call Elementary(مقدماتي) کشش
206 first Elementary(مقدماتي) پیشقدمی
207 people Elementary(مقدماتي) گروههای اجتماعی
208 down Elementary(مقدماتي) کاملا
209 side Elementary(مقدماتي) یک طرفی
210 again Elementary(مقدماتي) یک بار دیگر
211 animal Elementary(مقدماتي) ḥayvān
212 point Elementary(مقدماتي) پوینت
213 mother Elementary(مقدماتي) پس انداختن
214 world Elementary(مقدماتي) یک عالمه
215 near Elementary(مقدماتي) کوتاه
216 build Elementary(مقدماتي) کالبدشناسی
217 self Elementary(مقدماتي) پسوند به نشان تاکید
218 earth Elementary(مقدماتي) گوی
219 father Elementary(مقدماتي) یزدان
220 stand Elementary(مقدماتي) کیوسک
221 page Elementary(مقدماتي) یادچه
222 country Elementary(مقدماتي) ییلاقی
223 found Elementary(مقدماتي) یافته
224 answer Elementary(مقدماتي) کفاره دادن
225 school Elementary(مقدماتي) یاددادن
226 grow Elementary(مقدماتي) گوالیدن
227 study Elementary(مقدماتي) یادگیری
228 still Elementary(مقدماتي) چکانشگر
229 learn Elementary(مقدماتي) یله کردن
230 plant Elementary(مقدماتي) گیاه (در رده بندی موجودات : Plantae)
231 cover Elementary(مقدماتي) کفاف دادن 0
232 sun Elementary(مقدماتي) یک سال
233 thought Elementary(مقدماتي) یک کمی
234 let Elementary(مقدماتي) کوچک
235 keep Elementary(مقدماتي) پیروی کردن
236 eye Elementary(مقدماتي) گردک
237 now Elementary(مقدماتي) گاهی
238 any Elementary(مقدماتي) کدام
239 new Elementary(مقدماتي) کار نکرده
240 work Elementary(مقدماتي) کوشیدن 8
241 part Elementary(مقدماتي) گیروانه
242 take Elementary(مقدماتي) یازیدن
243 get Elementary(مقدماتي) گیر آوردن
244 place Elementary(مقدماتي) یادداشت مختصر
245 made Elementary(مقدماتي) کامیاب
246 live Elementary(مقدماتي) گیرنده 0
247 where Elementary(مقدماتي) که در آن
248 after Elementary(مقدماتي) پشت سر
249 back Elementary(مقدماتي) یاری کردن
250 little Elementary(مقدماتي) یک خورده
251 only Elementary(مقدماتي) یگانه
252 round Elementary(مقدماتي) یک گلوله 3
253 year Elementary(مقدماتي) مدت (به ویژه مدت طولانی)
254 came Elementary(مقدماتي) زمان گذشته ی فعل : come
255 show Elementary(مقدماتي) نمايش
256 every Elementary(مقدماتي) کامل
257 give Elementary(مقدماتي) کمک کردن
258 under Elementary(مقدماتي) کهتر
259 never Elementary(مقدماتي) پرگست
260 last Elementary(مقدماتي) پیشین
261 between Elementary(مقدماتي) متفقا
262 city Elementary(مقدماتي) کلان شهر
263 tree Elementary(مقدماتي) چوبه دار
264 cross Elementary(مقدماتي) گرفتار شدن
265 since Elementary(مقدماتي) چندی است که
266 start Elementary(مقدماتي) یکه خوردن
267 might Elementary(مقدماتي) نیروی برتر
268 story Elementary(مقدماتي) کذب
269 saw Elementary(مقدماتي) گفته
270 far Elementary(مقدماتي) نادسترس
271 sea Elementary(مقدماتي) وابسته به نیروی دریایی
272 late Elementary(مقدماتي) پیشین
273 run Elementary(مقدماتي) گشتن
274 while Elementary(مقدماتي) گو اینکه
275 press Elementary(مقدماتي) چلاندن
276 close Elementary(مقدماتي) یکپارچه کردن
277 night Elementary(مقدماتي) وابسته به شب
278 real Elementary(مقدماتي) واقعیت
279 life Elementary(مقدماتي) چگونگی زندگی
280 few Elementary(مقدماتي) کمی
281 stop Elementary(مقدماتي) گیر 9
282 open Elementary(مقدماتي) گشوده
283 seem Elementary(مقدماتي) گویی
284 together Elementary(مقدماتي) باهم
285 next Elementary(مقدماتي) پهلوی
286 white Elementary(مقدماتي) کهربایی
287 children Elementary(مقدماتي) کودکان
288 begin Elementary(مقدماتي) کمترین
289 got Elementary(مقدماتي) گلوتامات اگزالواستات ترانسآميناز
290 walk Elementary(مقدماتي) گشت زدن
291 example Elementary(مقدماتي) وهله
292 ease Elementary(مقدماتي) کاهش یافتن
293 paper Elementary(مقدماتي) یادداشت
294 often Elementary(مقدماتي) چندین بار
295 always Elementary(مقدماتي) پیوسته
296 both Elementary(مقدماتي) ودره
297 mark Elementary(مقدماتي) یکان ارزش که در اصل برابر با ارزش هشت اونس نقره بود
298 letter Elementary(مقدماتي) کلام
299 until Elementary(مقدماتي) تا اینکه
300 river Elementary(مقدماتي) چوب بر
301 car Elementary(مقدماتي) واگن راه آهن یا تراموا
302 care Elementary(مقدماتي) کمک
303 second Elementary(مقدماتي) یک ششم دقیقه
304 group Elementary(مقدماتي) یکان
305 carry Elementary(مقدماتي) کفالت کردن
306 took Elementary(مقدماتي) زمان گذشته ی فعل : take
307 rain Elementary(مقدماتي) هوای بارانی
308 eat Elementary(مقدماتي) پوسیدن
309 room Elementary(مقدماتي) گنجایی
310 simple Elementary(مقدماتي) یکپارچه
311 several Elementary(مقدماتي) چندتا
312 vowel Elementary(مقدماتي) مصوت
313 toward Elementary(مقدماتي) نیک فرجام
314 war Elementary(مقدماتي) پیکار کردن
315 lay Elementary(مقدماتي) گذاردن
316 against Elementary(مقدماتي) پهلوی
317 pattern Elementary(مقدماتي) نمودار
318 slow Elementary(مقدماتي) یواش کردن یا شدن
319 center Elementary(مقدماتي) گیان
320 person Elementary(مقدماتي) یک کسی
321 serve Elementary(مقدماتي) کفایت کردن
322 appear Elementary(مقدماتي) چاپ شدن
323 road Elementary(مقدماتي) وسیله
324 science Elementary(مقدماتي) چیستا
325 rule Elementary(مقدماتي) گونیا
326 govern Elementary(مقدماتي) کنترل کردن
327 pull Elementary(مقدماتي) کندن
328 cold Elementary(مقدماتي) یخ
329 notice Elementary(مقدماتي) کشف کردن
330 voice Elementary(مقدماتي) گفتن
331 fall Elementary(مقدماتي) گمراهی
332 power Elementary(مقدماتي) یارا
333 town Elementary(مقدماتي) وابسته به شهر
334 fine Elementary(مقدماتي) کاووس 2
335 certain Elementary(مقدماتي) یقین
336 unit Elementary(مقدماتي) یکه
337 began Elementary(مقدماتي) زمان گذشته ی فعل : begin
338 idea Elementary(مقدماتي) گمان
339 fish Elementary(مقدماتي) گول خور
340 mountain Elementary(مقدماتي) کوهی
341 north Elementary(مقدماتي) نواحی قطبی
342 once Elementary(مقدماتي) یک نسل
343 base Elementary(مقدماتي) گدازاده 0
344 hear Elementary(مقدماتي) گوش کردن
345 sure Elementary(مقدماتي) یقین
346 watch Elementary(مقدماتي) گاهنما
347 color Elementary(مقدماتي) گون
348 wood Elementary(مقدماتي) گرنت وود (نقاش امریکایی)
349 main Elementary(مقدماتي) کابل اصلی
350 enough Elementary(مقدماتي) کاملا
351 plain Elementary(مقدماتي) ساده
352 girl Elementary(مقدماتي) گرل فرند
353 usual Elementary(مقدماتي) معمولی
354 young Elementary(مقدماتي) کوچک تر
355 ready Elementary(مقدماتي) کمربسته
356 above Elementary(مقدماتي) نام برده
357 ever Elementary(مقدماتي) پیوسته
358 list Elementary(مقدماتي) یک ور شدگی
359 though Elementary(مقدماتي) هرچند
360 feel Elementary(مقدماتي) کورمال کورمال رفتن
361 talk Elementary(مقدماتي) یاوه گویی
362 bird Elementary(مقدماتي) کدبانو
363 soon Elementary(مقدماتي) فوری
364 dark Elementary(مقدماتي) گنگ
365 note Elementary(مقدماتي) یادداشت کردن
366 wait Elementary(مقدماتي) گوش به دری
367 plan Elementary(مقدماتي) گرته
368 figure Elementary(مقدماتي) کالبدشناسی
369 star Elementary(مقدماتي) چهره ی درخشان
370 box Elementary(مقدماتي) چک زدن
371 noun Elementary(مقدماتي) نام
372 field Elementary(مقدماتي) کشتگاه
373 rest Elementary(مقدماتي) گذاشتن
374 correct Elementary(مقدماتي) میزان کردن
375 able Elementary(مقدماتي) چیره دست
376 beauty Elementary(مقدماتي) مهوش
377 teach Elementary(مقدماتي) پند دادن
378 week Elementary(مقدماتي) هفت روز
379 gave Elementary(مقدماتي) زمان گذشته فعل : give
380 quick Elementary(مقدماتي) گوشت ناخن 3
381 develop Elementary(مقدماتي) گوالیدن
382 sleep Elementary(مقدماتي) کپیدن
383 warm Elementary(مقدماتي) گرمی
384 body Elementary(مقدماتي) گروهه
385 family Elementary(مقدماتي) گروه (دزدان)
386 direct Elementary(مقدماتي) یک راست
387 pose Elementary(مقدماتي) ژست گرفتن
388 song Elementary(مقدماتي) گلبانگ
389 measure Elementary(مقدماتي) یکان سنجش
390 state Elementary(مقدماتي) گوشزد کردن
391 product Elementary(مقدماتي) کالا
392 short Elementary(مقدماتي) گستاخانه
393 class Elementary(مقدماتي) کلاسه کردن
394 wind Elementary(مقدماتي) یاوه سرایی
395 ship Elementary(مقدماتي) کشتی هوایی
396 area Elementary(مقدماتي) گسترش
397 half Elementary(مقدماتي) وابسته به نیم یا نصف
398 rock Elementary(مقدماتي) یکه خوردن
399 order Elementary(مقدماتي) گونه
400 south Elementary(مقدماتي) وابسته به جنوب
401 problem Elementary(مقدماتي) چیستا
402 piece Elementary(مقدماتي) گشاد کردن
403 told Elementary(مقدماتي) زمان گذشته و اسم مفعول : tell
404 pass Elementary(مقدماتي) گریوه
405 farm Elementary(مقدماتي) کشتگاه
406 top Elementary(مقدماتي) یویو
407 minute Elementary(مقدماتي) یک شصتم درجه ی قوس
408 strong Elementary(مقدماتي) پهلوان
409 special Elementary(مقدماتي) خاص
410 mind Elementary(مقدماتي) هوش
411 behind Elementary(مقدماتي) پشت سر
412 tail Elementary(مقدماتي) گاییدن 2
413 produce Elementary(مقدماتي) تولید کردن
414 street Elementary(مقدماتي) خیابان
415 lot Elementary(مقدماتي) یک عالمه
416 nothing Elementary(مقدماتي) هیچ
417 course Elementary(مقدماتي) گذشتن
418 stay Elementary(مقدماتي) کند کردن 0
419 full Elementary(مقدماتي) گوشتالو
420 force Elementary(مقدماتي) گروه مردم (که به منظور خاصی متشکل شده اند)
421 yet Elementary(مقدماتي) ولی
422 busy Elementary(مقدماتي) پرفعالیت
423 test Elementary(مقدماتي) معیار
424 record Elementary(مقدماتي) ضبط کردن
425 king Elementary(مقدماتي) پادشاه کردن
426 size Elementary(مقدماتي) کلانی
427 heard Elementary(مقدماتي) گوش کرد
428 best Elementary(مقدماتي) چیرگی
429 hour Elementary(مقدماتي) هنگام
430 better Elementary(مقدماتي) چاره کردن
431 true Elementary(مقدماتي) یکسره
432 during Elementary(مقدماتي) وقت
433 hundred Elementary(مقدماتي) ناحیه
434 remember Elementary(مقدماتي) مستغرق شدن در
435 step Elementary(مقدماتي) گز کردن 8
436 early Elementary(مقدماتي) پیشین
437 hold Elementary(مقدماتي) نگاه داشتن
438 west Elementary(مقدماتي) کشورهای غربی (اروپای غربی و امریکا در مقایسه با جهان کمونیسم یا کشورهای محور و غیره)
439 ground Elementary(مقدماتي) کف (دریا و دریاچه)
440 interest Elementary(مقدماتي) گیرا بودن
441 reach Elementary(مقدماتي) گسترش
442 fast Elementary(مقدماتي) گیر (کرده)
443 sing Elementary(مقدماتي) گستاخی کردن
444 listen Elementary(مقدماتي) گوشیدن
445 table Elementary(مقدماتي) گروه
446 travel Elementary(مقدماتي) گشتن
447 less Elementary(مقدماتي) کوچکتر
448 morning Elementary(مقدماتي) چاشتگاه
449 possible Elementary(مقدماتي) پذیرفتنی
450 plane Elementary(مقدماتي) پهنه ی هموار
451 age Elementary(مقدماتي) پیرشدن
452 dry Elementary(مقدماتي) کم باران
453 wonder Elementary(مقدماتي) تعجب
454 laugh Elementary(مقدماتي) گوشه
455 thousand Elementary(مقدماتي) یک هزار سال
456 ago Elementary(مقدماتي) (بعد از اسم می آید) پیش
457 check Elementary(مقدماتي) گوشمال دادن
458 game Elementary(مقدماتي) گوشت شکار
459 shape Elementary(مقدماتي) شکل
460 hot Elementary(مقدماتي) گرم و تازه 4
461 miss Elementary(مقدماتي) کم داشتن
462 heat Elementary(مقدماتي) گیرودار
463 snow Elementary(مقدماتي) گول زدن
464 bed Elementary(مقدماتي) گاس
465 bring Elementary(مقدماتي) موجب شدن
466 sit Elementary(مقدماتي) نِشَستَن
467 perhaps Elementary(مقدماتي) چه بسا
468 fill Elementary(مقدماتي) پر شدن
469 language Elementary(مقدماتي) گویش
470 among Elementary(مقدماتي) در وسط

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت