ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع Elementary(مقدماتي)

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 basic Elementary(مقدماتي) اساسى
2 battle Elementary(مقدماتي) نبرد کردن
3 bitter Elementary(مقدماتي) تلخ
4 blanket Elementary(مقدماتي) روکش
5 camel Elementary(مقدماتي) شتر
6 candy Elementary(مقدماتي) اب نبات
7 circle Elementary(مقدماتي) دايره
8 clean Elementary(مقدماتي) تميزکردن
9 cow Elementary(مقدماتي) گاوماده
10 crazy Elementary(مقدماتي) ديوانه
11 cry Elementary(مقدماتي) فرياد زدن
12 cut Elementary(مقدماتي) پاره کردن
13 danger Elementary(مقدماتي) به خطر افتادن
14 dirty Elementary(مقدماتي) چرک
15 dish Elementary(مقدماتي) خوراک
16 draw Elementary(مقدماتي) کشيدن
17 duck Elementary(مقدماتي) اردک
18 elbow Elementary(مقدماتي) ارنج
19 everyday Elementary(مقدماتي) هر روز
20 face Elementary(مقدماتي) صورت
21 fat Elementary(مقدماتي) چربى
22 drive Elementary(مقدماتي) راندن
23 final Elementary(مقدماتي) نهائى
24 find Elementary(مقدماتي) يافتن
25 fire Elementary(مقدماتي) شليک کردن
26 fly Elementary(مقدماتي) پريدن پرواز
27 food Elementary(مقدماتي) خوراک
28 foot Elementary(مقدماتي) پا
29 free Elementary(مقدماتي) ازاد
30 french Elementary(مقدماتي) زبان فرانسه
31 friend Elementary(مقدماتي) رفيق
32 frog Elementary(مقدماتي) وزغ
33 gas Elementary(مقدماتي) اتومبيل رابنزين زدن
34 gasoline Elementary(مقدماتي) بنزين
35 gift Elementary(مقدماتي) هديه
36 gold Elementary(مقدماتي) طلا
37 good Elementary(مقدماتي) ممتاز
38 gun Elementary(مقدماتي) تفنگ
39 hair Elementary(مقدماتي) موى سر زلف
40 handsome Elementary(مقدماتي) خوش قيافه
41 happy Elementary(مقدماتي) خوشحال
42 head Elementary(مقدماتي) سر
43 high Elementary(مقدماتي) بالا
44 high school Elementary(مقدماتي) دبيرستان
45 honey Elementary(مقدماتي) عسل
46 job Elementary(مقدماتي) شغل
47 key Elementary(مقدماتي) کليد
48 keyboard Elementary(مقدماتي) صفحه کليد
49 kid Elementary(مقدماتي) کودک
50 light Elementary(مقدماتي) نور
51 like Elementary(مقدماتي) دوست داشتن
52 lion Elementary(مقدماتي) شير نر
53 long Elementary(مقدماتي) مدت زياد
54 look Elementary(مقدماتي) ديدن
55 market Elementary(مقدماتي) بازار
56 memory Elementary(مقدماتي) حافظه
57 money Elementary(مقدماتي) پول
58 monkey Elementary(مقدماتي) میمون
59 moon Elementary(مقدماتي) ماه
60 movie Elementary(مقدماتي) فيلم سینما
61 Airplane Elementary(مقدماتي) هواپيما
62 Airport Elementary(مقدماتي) فرودگاه
63 balloon Elementary(مقدماتي) بالون
64 bell Elementary(مقدماتي) زنگ
65 boat Elementary(مقدماتي) قايق
66 bottle Elementary(مقدماتي) بطري
67 bread Elementary(مقدماتي) نان
68 building Elementary(مقدماتي) ساختمان
69 cabinet Elementary(مقدماتي) کابینه
70 clear Elementary(مقدماتي) آشکار
71 coffee Elementary(مقدماتي) قهوه
72 common Elementary(مقدماتي) مشترک
73 complete Elementary(مقدماتي) کامل
74 question Elementary(مقدماتي) سوال
75 jump Elementary(مقدماتي) پریدن
76 kiss Elementary(مقدماتي) بوسیدن
77 magnet Elementary(مقدماتي) آهن ربا
78 dance Elementary(مقدماتي) رقص
79 knife Elementary(مقدماتي) چاقو
80 sad Elementary(مقدماتي) ناراحت
81 object Elementary(مقدماتي) شى ء
82 pan Elementary(مقدماتي) ماهى تابه
83 contain Elementary(مقدماتي) شامل بودن
84 cool Elementary(مقدماتي) خنك
85 corn Elementary(مقدماتي) ذرت
86 large Elementary(مقدماتي) بزرگ
87 make Elementary(مقدماتي) ساختن
88 man Elementary(مقدماتي) مرد
89 fact Elementary(مقدماتي) حقیقت
90 easy Elementary(مقدماتي) آسان
91 east Elementary(مقدماتي) شرق
92 decide Elementary(مقدماتي) تصميم گرفتن
93 game Elementary(مقدماتي) يک دور بازى
94 happen Elementary(مقدماتي) اتفاق افتادن
95 hard Elementary(مقدماتي) سخت
96 weight Elementary(مقدماتي) وزن
97 hat Elementary(مقدماتي) كلاه
98 wheel Elementary(مقدماتي) چرخ
99 whole Elementary(مقدماتي) تمام
100 salt Elementary(مقدماتي) نمك
101 deep Elementary(مقدماتي) عمیق
102 leave Elementary(مقدماتي) ترک کردن
103 left Elementary(مقدماتي) چپ
104 many Elementary(مقدماتي) زیاد
105 map Elementary(مقدماتي) نقشه
106 parents Elementary(مقدماتي) والدین
107 party Elementary(مقدماتي) مهماني
108 horse Elementary(مقدماتي) وارد نشده
109 hospital Elementary(مقدماتي) وارد نشده
110 insect Elementary(مقدماتي) وارد نشده
111 listen Elementary(مقدماتي) وارد نشده
112 front Elementary(مقدماتي) وارد نشده
113 for Elementary(مقدماتي) وارد نشده
114 on Elementary(مقدماتي) وارد نشده
115 with Elementary(مقدماتي) وارد نشده
116 have Elementary(مقدماتي) وارد نشده
117 through Elementary(مقدماتي) وارد نشده
118 just Elementary(مقدماتي) وارد نشده
119 form Elementary(مقدماتي) وارد نشده
120 much Elementary(مقدماتي) وارد نشده
121 great Elementary(مقدماتي) وارد نشده
122 think Elementary(مقدماتي) وارد نشده
123 say Elementary(مقدماتي) وارد نشده
124 help Elementary(مقدماتي) وارد نشده
125 low Elementary(مقدماتي) وارد نشده
126 line Elementary(مقدماتي) وارد نشده
127 before Elementary(مقدماتي) وارد نشده
128 turn Elementary(مقدماتي) چرخیدن
129 cause Elementary(مقدماتي) وارد نشده
130 same Elementary(مقدماتي) وارد نشده
131 mean Elementary(مقدماتي) وارد نشده
132 differ Elementary(مقدماتي) وارد نشده
133 move Elementary(مقدماتي) وارد نشده
134 right Elementary(مقدماتي) وارد نشده
135 old Elementary(مقدماتي) وارد نشده
136 too Elementary(مقدماتي) وارد نشده
137 tell Elementary(مقدماتي) وارد نشده
138 sentence Elementary(مقدماتي) وارد نشده
139 set Elementary(مقدماتي) وارد نشده
140 want Elementary(مقدماتي) وارد نشده
141 air Elementary(مقدماتي) وارد نشده
142 also Elementary(مقدماتي) وارد نشده
143 play Elementary(مقدماتي) وارد نشده
144 had Elementary(مقدماتي) وارد نشده
145 by Elementary(مقدماتي) وارد نشده
146 hot Elementary(مقدماتي) وارد نشده
147 but Elementary(مقدماتي) وارد نشده
148 some Elementary(مقدماتي) وارد نشده
149 what Elementary(مقدماتي) وارد نشده
150 small Elementary(مقدماتي) وارد نشده
151 end Elementary(مقدماتي) وارد نشده
152 put Elementary(مقدماتي) وارد نشده
153 home Elementary(مقدماتي) وارد نشده
154 read Elementary(مقدماتي) وارد نشده
155 port Elementary(مقدماتي) وارد نشده
156 can Elementary(مقدماتي) وارد نشده
157 out Elementary(مقدماتي) وارد نشده
158 other Elementary(مقدماتي) وارد نشده
159 all Elementary(مقدماتي) وارد نشده
160 spell Elementary(مقدماتي) وارد نشده
161 add Elementary(مقدماتي) وارد نشده
162 even Elementary(مقدماتي) حتي
163 land Elementary(مقدماتي) وارد نشده
164 when Elementary(مقدماتي) وارد نشده
165 up Elementary(مقدماتي) وارد نشده
166 use Elementary(مقدماتي) وارد نشده
167 word Elementary(مقدماتي) وارد نشده
168 must Elementary(مقدماتي) وارد نشده
169 big Elementary(مقدماتي) وارد نشده
170 such Elementary(مقدماتي) وارد نشده
171 follow Elementary(مقدماتي) وارد نشده
172 act Elementary(مقدماتي) وارد نشده
173 why Elementary(مقدماتي) وارد نشده
174 ask Elementary(مقدماتي) وارد نشده
175 men Elementary(مقدماتي) وارد نشده
176 change Elementary(مقدماتي) وارد نشده
177 went Elementary(مقدماتي) وارد نشده
178 kind Elementary(مقدماتي) وارد نشده
179 need Elementary(مقدماتي) وارد نشده
180 house Elementary(مقدماتي) وارد نشده
181 picture Elementary(مقدماتي) وارد نشده
182 try Elementary(مقدماتي) وارد نشده
183 so Elementary(مقدماتي) وارد نشده
184 write Elementary(مقدماتي) وارد نشده
185 how Elementary(مقدماتي) وارد نشده
186 said Elementary(مقدماتي) وارد نشده
187 each Elementary(مقدماتي) وارد نشده
188 which Elementary(مقدماتي) وارد نشده
189 time Elementary(مقدماتي) وارد نشده
190 if Elementary(مقدماتي) وارد نشده
191 way Elementary(مقدماتي) وارد نشده
192 about Elementary(مقدماتي) وارد نشده
193 thing Elementary(مقدماتي) وارد نشده
194 see Elementary(مقدماتي) وارد نشده
195 more Elementary(مقدماتي) وارد نشده
196 day Elementary(مقدماتي) وارد نشده
197 go Elementary(مقدماتي) وارد نشده
198 come Elementary(مقدماتي) وارد نشده
199 sound Elementary(مقدماتي) وارد نشده
200 most Elementary(مقدماتي) وارد نشده
201 number Elementary(مقدماتي) وارد نشده
202 who Elementary(مقدماتي) وارد نشده
203 over Elementary(مقدماتي) وارد نشده
204 know Elementary(مقدماتي) وارد نشده
205 call Elementary(مقدماتي) وارد نشده
206 first Elementary(مقدماتي) وارد نشده
207 people Elementary(مقدماتي) وارد نشده
208 down Elementary(مقدماتي) وارد نشده
209 side Elementary(مقدماتي) وارد نشده
210 again Elementary(مقدماتي) وارد نشده
211 animal Elementary(مقدماتي) وارد نشده
212 point Elementary(مقدماتي) وارد نشده
213 mother Elementary(مقدماتي) وارد نشده
214 world Elementary(مقدماتي) وارد نشده
215 near Elementary(مقدماتي) وارد نشده
216 build Elementary(مقدماتي) وارد نشده
217 self Elementary(مقدماتي) وارد نشده
218 earth Elementary(مقدماتي) وارد نشده
219 father Elementary(مقدماتي) وارد نشده
220 stand Elementary(مقدماتي) وارد نشده
221 page Elementary(مقدماتي) وارد نشده
222 country Elementary(مقدماتي) وارد نشده
223 found Elementary(مقدماتي) وارد نشده
224 answer Elementary(مقدماتي) وارد نشده
225 school Elementary(مقدماتي) وارد نشده
226 grow Elementary(مقدماتي) وارد نشده
227 study Elementary(مقدماتي) وارد نشده
228 still Elementary(مقدماتي) وارد نشده
229 learn Elementary(مقدماتي) وارد نشده
230 plant Elementary(مقدماتي) وارد نشده
231 cover Elementary(مقدماتي) وارد نشده
232 sun Elementary(مقدماتي) وارد نشده
233 thought Elementary(مقدماتي) وارد نشده
234 let Elementary(مقدماتي) وارد نشده
235 keep Elementary(مقدماتي) وارد نشده
236 eye Elementary(مقدماتي) وارد نشده
237 now Elementary(مقدماتي) وارد نشده
238 any Elementary(مقدماتي) وارد نشده
239 new Elementary(مقدماتي) وارد نشده
240 work Elementary(مقدماتي) وارد نشده
241 part Elementary(مقدماتي) وارد نشده
242 take Elementary(مقدماتي) وارد نشده
243 get Elementary(مقدماتي) وارد نشده
244 place Elementary(مقدماتي) وارد نشده
245 made Elementary(مقدماتي) وارد نشده
246 live Elementary(مقدماتي) وارد نشده
247 where Elementary(مقدماتي) وارد نشده
248 after Elementary(مقدماتي) وارد نشده
249 back Elementary(مقدماتي) وارد نشده
250 little Elementary(مقدماتي) وارد نشده
251 only Elementary(مقدماتي) وارد نشده
252 round Elementary(مقدماتي) وارد نشده
253 year Elementary(مقدماتي) وارد نشده
254 came Elementary(مقدماتي) وارد نشده
255 show Elementary(مقدماتي) نمايش
256 every Elementary(مقدماتي) وارد نشده
257 give Elementary(مقدماتي) وارد نشده
258 under Elementary(مقدماتي) وارد نشده
259 never Elementary(مقدماتي) وارد نشده
260 last Elementary(مقدماتي) وارد نشده
261 between Elementary(مقدماتي) وارد نشده
262 city Elementary(مقدماتي) وارد نشده
263 tree Elementary(مقدماتي) وارد نشده
264 cross Elementary(مقدماتي) وارد نشده
265 since Elementary(مقدماتي) وارد نشده
266 start Elementary(مقدماتي) وارد نشده
267 might Elementary(مقدماتي) وارد نشده
268 story Elementary(مقدماتي) وارد نشده
269 saw Elementary(مقدماتي) وارد نشده
270 far Elementary(مقدماتي) وارد نشده
271 sea Elementary(مقدماتي) وارد نشده
272 late Elementary(مقدماتي) وارد نشده
273 run Elementary(مقدماتي) وارد نشده
274 while Elementary(مقدماتي) وارد نشده
275 press Elementary(مقدماتي) وارد نشده
276 close Elementary(مقدماتي) وارد نشده
277 night Elementary(مقدماتي) وارد نشده
278 real Elementary(مقدماتي) وارد نشده
279 life Elementary(مقدماتي) وارد نشده
280 few Elementary(مقدماتي) وارد نشده
281 stop Elementary(مقدماتي) وارد نشده
282 open Elementary(مقدماتي) وارد نشده
283 seem Elementary(مقدماتي) وارد نشده
284 together Elementary(مقدماتي) باهم
285 next Elementary(مقدماتي) وارد نشده
286 white Elementary(مقدماتي) وارد نشده
287 children Elementary(مقدماتي) وارد نشده
288 begin Elementary(مقدماتي) وارد نشده
289 got Elementary(مقدماتي) وارد نشده
290 walk Elementary(مقدماتي) وارد نشده
291 example Elementary(مقدماتي) وارد نشده
292 ease Elementary(مقدماتي) وارد نشده
293 paper Elementary(مقدماتي) وارد نشده
294 often Elementary(مقدماتي) وارد نشده
295 always Elementary(مقدماتي) وارد نشده
296 both Elementary(مقدماتي) وارد نشده
297 mark Elementary(مقدماتي) وارد نشده
298 letter Elementary(مقدماتي) وارد نشده
299 until Elementary(مقدماتي) وارد نشده
300 river Elementary(مقدماتي) وارد نشده
301 car Elementary(مقدماتي) وارد نشده
302 care Elementary(مقدماتي) وارد نشده
303 second Elementary(مقدماتي) وارد نشده
304 group Elementary(مقدماتي) وارد نشده
305 carry Elementary(مقدماتي) وارد نشده
306 took Elementary(مقدماتي) وارد نشده
307 rain Elementary(مقدماتي) وارد نشده
308 eat Elementary(مقدماتي) وارد نشده
309 room Elementary(مقدماتي) وارد نشده
310 simple Elementary(مقدماتي) وارد نشده
311 several Elementary(مقدماتي) وارد نشده
312 vowel Elementary(مقدماتي) وارد نشده
313 toward Elementary(مقدماتي) وارد نشده
314 war Elementary(مقدماتي) وارد نشده
315 lay Elementary(مقدماتي) وارد نشده
316 against Elementary(مقدماتي) وارد نشده
317 pattern Elementary(مقدماتي) وارد نشده
318 slow Elementary(مقدماتي) وارد نشده
319 center Elementary(مقدماتي) وارد نشده
320 person Elementary(مقدماتي) وارد نشده
321 serve Elementary(مقدماتي) وارد نشده
322 appear Elementary(مقدماتي) وارد نشده
323 road Elementary(مقدماتي) وارد نشده
324 science Elementary(مقدماتي) وارد نشده
325 rule Elementary(مقدماتي) وارد نشده
326 govern Elementary(مقدماتي) وارد نشده
327 pull Elementary(مقدماتي) وارد نشده
328 cold Elementary(مقدماتي) وارد نشده
329 notice Elementary(مقدماتي) وارد نشده
330 voice Elementary(مقدماتي) وارد نشده
331 fall Elementary(مقدماتي) وارد نشده
332 power Elementary(مقدماتي) وارد نشده
333 town Elementary(مقدماتي) وارد نشده
334 fine Elementary(مقدماتي) وارد نشده
335 certain Elementary(مقدماتي) وارد نشده
336 unit Elementary(مقدماتي) وارد نشده
337 began Elementary(مقدماتي) وارد نشده
338 idea Elementary(مقدماتي) وارد نشده
339 fish Elementary(مقدماتي) وارد نشده
340 mountain Elementary(مقدماتي) وارد نشده
341 north Elementary(مقدماتي) وارد نشده
342 once Elementary(مقدماتي) وارد نشده
343 base Elementary(مقدماتي) وارد نشده
344 hear Elementary(مقدماتي) وارد نشده
345 sure Elementary(مقدماتي) وارد نشده
346 watch Elementary(مقدماتي) وارد نشده
347 color Elementary(مقدماتي) وارد نشده
348 wood Elementary(مقدماتي) وارد نشده
349 main Elementary(مقدماتي) وارد نشده
350 enough Elementary(مقدماتي) وارد نشده
351 plain Elementary(مقدماتي) ساده
352 girl Elementary(مقدماتي) وارد نشده
353 usual Elementary(مقدماتي) وارد نشده
354 young Elementary(مقدماتي) وارد نشده
355 ready Elementary(مقدماتي) وارد نشده
356 above Elementary(مقدماتي) وارد نشده
357 ever Elementary(مقدماتي) وارد نشده
358 list Elementary(مقدماتي) وارد نشده
359 though Elementary(مقدماتي) وارد نشده
360 feel Elementary(مقدماتي) وارد نشده
361 talk Elementary(مقدماتي) وارد نشده
362 bird Elementary(مقدماتي) وارد نشده
363 soon Elementary(مقدماتي) وارد نشده
364 dark Elementary(مقدماتي) وارد نشده
365 note Elementary(مقدماتي) وارد نشده
366 wait Elementary(مقدماتي) وارد نشده
367 plan Elementary(مقدماتي) وارد نشده
368 figure Elementary(مقدماتي) وارد نشده
369 star Elementary(مقدماتي) وارد نشده
370 box Elementary(مقدماتي) وارد نشده
371 noun Elementary(مقدماتي) وارد نشده
372 field Elementary(مقدماتي) وارد نشده
373 rest Elementary(مقدماتي) وارد نشده
374 correct Elementary(مقدماتي) وارد نشده
375 able Elementary(مقدماتي) وارد نشده
376 beauty Elementary(مقدماتي) وارد نشده
377 teach Elementary(مقدماتي) وارد نشده
378 week Elementary(مقدماتي) وارد نشده
379 gave Elementary(مقدماتي) وارد نشده
380 quick Elementary(مقدماتي) وارد نشده
381 develop Elementary(مقدماتي) وارد نشده
382 sleep Elementary(مقدماتي) وارد نشده
383 warm Elementary(مقدماتي) وارد نشده
384 body Elementary(مقدماتي) وارد نشده
385 family Elementary(مقدماتي) وارد نشده
386 direct Elementary(مقدماتي) وارد نشده
387 pose Elementary(مقدماتي) وارد نشده
388 song Elementary(مقدماتي) وارد نشده
389 measure Elementary(مقدماتي) وارد نشده
390 state Elementary(مقدماتي) وارد نشده
391 product Elementary(مقدماتي) وارد نشده
392 short Elementary(مقدماتي) وارد نشده
393 class Elementary(مقدماتي) وارد نشده
394 wind Elementary(مقدماتي) وارد نشده
395 ship Elementary(مقدماتي) وارد نشده
396 area Elementary(مقدماتي) وارد نشده
397 half Elementary(مقدماتي) وارد نشده
398 rock Elementary(مقدماتي) وارد نشده
399 order Elementary(مقدماتي) وارد نشده
400 south Elementary(مقدماتي) وارد نشده
401 problem Elementary(مقدماتي) وارد نشده
402 piece Elementary(مقدماتي) وارد نشده
403 told Elementary(مقدماتي) وارد نشده
404 pass Elementary(مقدماتي) وارد نشده
405 farm Elementary(مقدماتي) وارد نشده
406 top Elementary(مقدماتي) وارد نشده
407 minute Elementary(مقدماتي) وارد نشده
408 strong Elementary(مقدماتي) وارد نشده
409 special Elementary(مقدماتي) وارد نشده
410 mind Elementary(مقدماتي) وارد نشده
411 behind Elementary(مقدماتي) پشت سر
412 tail Elementary(مقدماتي) وارد نشده
413 produce Elementary(مقدماتي) تولید کردن
414 street Elementary(مقدماتي) وارد نشده
415 lot Elementary(مقدماتي) وارد نشده
416 nothing Elementary(مقدماتي) وارد نشده
417 course Elementary(مقدماتي) وارد نشده
418 stay Elementary(مقدماتي) وارد نشده
419 full Elementary(مقدماتي) وارد نشده
420 force Elementary(مقدماتي) وارد نشده
421 yet Elementary(مقدماتي) وارد نشده
422 busy Elementary(مقدماتي) وارد نشده
423 test Elementary(مقدماتي) وارد نشده
424 record Elementary(مقدماتي) ضبط کردن
425 king Elementary(مقدماتي) وارد نشده
426 size Elementary(مقدماتي) وارد نشده
427 heard Elementary(مقدماتي) وارد نشده
428 best Elementary(مقدماتي) وارد نشده
429 hour Elementary(مقدماتي) وارد نشده
430 better Elementary(مقدماتي) وارد نشده
431 true Elementary(مقدماتي) وارد نشده
432 during Elementary(مقدماتي) وارد نشده
433 hundred Elementary(مقدماتي) وارد نشده
434 remember Elementary(مقدماتي) وارد نشده
435 step Elementary(مقدماتي) وارد نشده
436 early Elementary(مقدماتي) وارد نشده
437 hold Elementary(مقدماتي) نگاه داشتن
438 west Elementary(مقدماتي) وارد نشده
439 ground Elementary(مقدماتي) وارد نشده
440 interest Elementary(مقدماتي) وارد نشده
441 reach Elementary(مقدماتي) وارد نشده
442 fast Elementary(مقدماتي) وارد نشده
443 sing Elementary(مقدماتي) وارد نشده
444 listen Elementary(مقدماتي) وارد نشده
445 table Elementary(مقدماتي) وارد نشده
446 travel Elementary(مقدماتي) وارد نشده
447 less Elementary(مقدماتي) وارد نشده
448 morning Elementary(مقدماتي) وارد نشده
449 possible Elementary(مقدماتي) وارد نشده
450 plane Elementary(مقدماتي) وارد نشده
451 age Elementary(مقدماتي) وارد نشده
452 dry Elementary(مقدماتي) وارد نشده
453 wonder Elementary(مقدماتي) تعجب
454 laugh Elementary(مقدماتي) وارد نشده
455 thousand Elementary(مقدماتي) وارد نشده
456 ago Elementary(مقدماتي) وارد نشده
457 check Elementary(مقدماتي) وارد نشده
458 game Elementary(مقدماتي) وارد نشده
459 shape Elementary(مقدماتي) شکل
460 hot Elementary(مقدماتي) وارد نشده
461 miss Elementary(مقدماتي) وارد نشده
462 heat Elementary(مقدماتي) وارد نشده
463 snow Elementary(مقدماتي) وارد نشده
464 bed Elementary(مقدماتي) وارد نشده
465 bring Elementary(مقدماتي) وارد نشده
466 sit Elementary(مقدماتي) وارد نشده
467 perhaps Elementary(مقدماتي) وارد نشده
468 fill Elementary(مقدماتي) پر شدن
469 language Elementary(مقدماتي) وارد نشده
470 among Elementary(مقدماتي) وارد نشده

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت