ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع Advanced(پيشرفته)

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 deferential Advanced(پيشرفته) باحرمت ،محترمانه ،از روى احترام
2 coerce Advanced(پيشرفته) بزور وادار کردن ،ناگزير کردن
3 chide Advanced(پيشرفته) سرزنش کردن ،گله کردن از،غرغرکردن
4 parody Advanced(پيشرفته) نوشته يا شعرى که تقليد از سبک ديگرى باشد،تقليد مسخره اميزکردن
5 nominal Advanced(پيشرفته) جزئى ،کم قيمت
6 repudiate Advanced(پيشرفته) رد کردن ،انکار کردن ،منکر شدن
7 infamy Advanced(پيشرفته) رسوايى ،بدنامى ،سابقه بد،ننگ
8 cajole Advanced(پيشرفته) ريشخندکردن ،چاپلوسى
9 empathy Advanced(پيشرفته) همدلى ، يکدلى
10 incisive Advanced(پيشرفته) ،قاطع ،تيز،نافذ
11 embezzle Advanced(پيشرفته) اختلاس کردن ،دستبرد زدن به
12 inhibit Advanced(پيشرفته) باز داشتن و نهى کردن ،منع کردن ،مانع شدن
13 complacency Advanced(پيشرفته) خوشنودى از خود،خود خوشنودى
14 innate Advanced(پيشرفته) ذاتى ،فطرى ،مادرزاد،طبيعى
15 avarice Advanced(پيشرفته) زياده جويى ،حرص ،طمع
16 diligent Advanced(پيشرفته) سخت کوش ،کوشا،پشت کاردار
17 indolent Advanced(پيشرفته) سست ،تنبل
18 oblivious Advanced(پيشرفته) فراموشکار،بى توجه
19 impertinent Advanced(پيشرفته) گستاخ ،بى ربط
20 arcane Advanced(پيشرفته) محرمانه
21 perusal Advanced(پيشرفته) مطالعه ،مرور
22 modicum Advanced(پيشرفته) مقدار کم ،مقدار يا قسمت کوچک ،اندک
23 penchant Advanced(پيشرفته) ميل شديد،علاقه ،امادگى
24 extol Advanced(پيشرفته) ،اغراق گفتن ،ستودن
25 obtuse Advanced(پيشرفته) ،بيحس ،کند ذهن
26 hypocrisy Advanced(پيشرفته) ،رياکارى ،دورنگى
27 appease Advanced(پيشرفته) ارام کردن ،خشنود ساختن
28 plethora Advanced(پيشرفته) افراط،ازدياد
29 circumspect Advanced(پيشرفته) بااحتياط،ملاحظه کار،مال انديش ،باتدبير
30 salient Advanced(پيشرفته) برجسته ،نمايان
31 impeccable Advanced(پيشرفته) بى عيب و نقص
32 rife Advanced(پيشرفته) پر،مملو،فراوان
33 maxim Advanced(پيشرفته) پند،مثل ،گفته اخلاقى
34 novice Advanced(پيشرفته) تازه کار ،مبتدى
35 acquiesce Advanced(پيشرفته) تسليم شدن ،تن در دادن ،راضى شدن
36 maverick Advanced(پيشرفته) تک رو،مستقل
37 abhor Advanced(پيشرفته) تنفر داشتن از
38 enmity Advanced(پيشرفته) خصومت ،نفرت ،کينه
39 coherent Advanced(پيشرفته) داراى ارتباط يا نتيجه منطقى،قابل فهم
40 furtive Advanced(پيشرفته) دزدکى ،پنهان ،نهانى ،مخفى
41 myriad Advanced(پيشرفته) ده هزار،هزارها،بيشمار
42 confidant Advanced(پيشرفته) رازدار،محرم اسرار،دمساز
43 decry Advanced(پيشرفته) رسوا کردن ،تقبيح کردن
44 lurid Advanced(پيشرفته) رنگ پريده ،بطورترسناک ياغم انگيز،
45 refurbish Advanced(پيشرفته) روشن و تازه کردن
46 inveterate Advanced(پيشرفته) سر سخت ،کينه اميز
47 insatiable Advanced(پيشرفته) سير نشدنى
48 jubilant Advanced(پيشرفته) شادمان هلهله کننده ،فرخنده ،فيروز
49 gluttony Advanced(پيشرفته) شکم پرستى پرخورى
50 nuance Advanced(پيشرفته) فرق جزئى ،اختلاف مختصر
51 eloquent Advanced(پيشرفته) فصيح ،شيوا
52 debase Advanced(پيشرفته) مقام کسى را پايين بردن ،پست کردن
53 amiable Advanced(پيشرفته) مهربان ،دوست داشتنى
54 lithe Advanced(پيشرفته) نرم ،خم شو،لاغر اندام
55 forsake Advanced(پيشرفته) ول کردن ،ترک ،رها کردن
56 zenith Advanced(پيشرفته) ،بالاترين نقطه
57 intrepid Advanced(پيشرفته) ،دلير،شجاع ،بى باک
58 umbrage Advanced(پيشرفته) ،سوظن ،رنجش
59 erudite Advanced(پيشرفته) ،عالم ،متبحر،دانشمندانه
60 insular Advanced(پيشرفته) ،منزوى ،غير ازاد،تنگ نظر
61 feral Advanced(پيشرفته) ،وحشى
62 sycophant Advanced(پيشرفته) ادم چاپلوس ،متملق
63 vex Advanced(پيشرفته) ازردن ،رنجاندن
64 meticulous Advanced(پيشرفته) باريک بين ،خيلى دقيق
65 inept Advanced(پيشرفته) بى عرضه ،نا شايسته
66 vociferous Advanced(پيشرفته) پر صدا،بلند،پر سروصدا
67 cumulative Advanced(پيشرفته) تراکمى ،تجمعى ،انباشته ،جمع شونده
68 deride Advanced(پيشرفته) تمسخر کردن ،بکسى خنديدن ،استهزاء کردن
69 despot Advanced(پيشرفته) حاکم مطلق ،سلطان مستبد،ستمگر،ظالم
70 candor Advanced(پيشرفته) خلوص ،صفا،رک گويى
71 serendipity Advanced(پيشرفته) خوشبختى ،تحصيل نعمت غير مترقبه ،نعمت غير مترقبه
72 panacea Advanced(پيشرفته) داروى همه درد اکسير،نوشدارو،
73 wanton Advanced(پيشرفته) سرکش ،حرف نشنو،بازيگوش ،عياش
74 callous Advanced(پيشرفته) سفت ،بيحس ،بى عاطفه
75 rash Advanced(پيشرفته) عجول ،بى پروا
76 gratuitous Advanced(پيشرفته) غير معوض ،رايگان
77 taciturn Advanced(پيشرفته) کم حرف ،کم گفتار،
78 staid Advanced(پيشرفته) متين ،موقر،ارام
79 venerable Advanced(پيشرفته) محترم ،معزز،
80 haughty Advanced(پيشرفته) مغرور،باددرسر،متکبر
81 truculent Advanced(پيشرفته) وحشى ،خشن ،بى رحم
82 connive Advanced(پيشرفته) ،توطئه چيدن ، سر وسر داشتن
83 superfluous Advanced(پيشرفته) ،زيادى ،غير ضرورى
84 elated Advanced(پيشرفته) برانگيخته،بسیار هيجان زده
85 brazen Advanced(پيشرفته) بی پروا،متهور،گستاخ ،بى حيا،بى شرم
86 nadir Advanced(پيشرفته) پایین ترین نقطه،بد ترین وضعیت
87 morose Advanced(پيشرفته) ترشرو،کج خلق ،عبوس
88 predilection Advanced(پيشرفته) تمايل قبلى ،رجحان ،جانبدارى
89 alacrity Advanced(پيشرفته) چابکى ،نشاط
90 obsequious Advanced(پيشرفته) چاپلوس ،متملق ،فرمانبردار
91 brusque Advanced(پيشرفته) خشن در رفتار
92 fabricate Advanced(پيشرفته) ساختن ، درست کردن
93 implacable Advanced(پيشرفته) سنگدل ،کينه توز
94 aberration Advanced(پيشرفته) کجراهى ،انحراف
95 impudent Advanced(پيشرفته) گستاخ ،چشم سفيد،پر رو
96 flabbergasted Advanced(پيشرفته) متحير ،حيران
97 demure Advanced(پيشرفته) متين ،موقر ،سنگين
98 clandestine Advanced(پيشرفته) مخفى ، سازمان پنهانى
99 knell Advanced(پيشرفته) ناقوس عزارا بصدا دراوردن

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت