ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع 504 Absolutely Essential Words

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 abandon 504 Absolutely Essential Words ترک کردن
2 keen 504 Absolutely Essential Words مشتاق
3 jealous 504 Absolutely Essential Words حسود
4 tact 504 Absolutely Essential Words ظرافت(در رفتار)
5 oath 504 Absolutely Essential Words سوگند
6 vacant 504 Absolutely Essential Words خالی
7 hardship 504 Absolutely Essential Words رنج
8 gallant 504 Absolutely Essential Words شجاع
9 data 504 Absolutely Essential Words اطلاعات
10 unaccustomed 504 Absolutely Essential Words نا آشنا
11 bachelor 504 Absolutely Essential Words آدم (مجرد)
12 qualify 504 Absolutely Essential Words واجد شرایط بودن
13 corpse 504 Absolutely Essential Words جسد
14 conceal 504 Absolutely Essential Words مخفی کردن
15 dismal 504 Absolutely Essential Words تاریک
16 frigid 504 Absolutely Essential Words سرد
17 inhabit 504 Absolutely Essential Words زندگی کردن در
18 numb 504 Absolutely Essential Words بی حس
19 peril 504 Absolutely Essential Words خطر
20 recline 504 Absolutely Essential Words دراز کشیدن
21 shriek 504 Absolutely Essential Words جیغ(کشیدن)
22 sinister 504 Absolutely Essential Words شوم
23 tempt 504 Absolutely Essential Words وسوسه کردن
24 wager 504 Absolutely Essential Words شرط بندی
25 typical 504 Absolutely Essential Words نمونه بارز
26 minimum 504 Absolutely Essential Words حداقل
27 scarce 504 Absolutely Essential Words کمیاب
28 annual 504 Absolutely Essential Words سالانه
29 persuade 504 Absolutely Essential Words ترغیب کردن
30 essential 504 Absolutely Essential Words لازم
31 blend 504 Absolutely Essential Words مخلوط (کردن /شدن)
32 visible 504 Absolutely Essential Words قابل دیدن
33 expensive 504 Absolutely Essential Words پر هزینه
34 talent 504 Absolutely Essential Words استعداد
35 devise 504 Absolutely Essential Words طرح ریختن
36 wholesale 504 Absolutely Essential Words مربوط به عمده فروشی
37 vapor 504 Absolutely Essential Words بخار
38 eliminate 504 Absolutely Essential Words کنار گذاشتن
39 villain 504 Absolutely Essential Words شخصیت منفی
40 dense 504 Absolutely Essential Words متراکم
41 utilize 504 Absolutely Essential Words استفاده کردن از
42 humid 504 Absolutely Essential Words (هوا ،آب و هوا) مرطوب
43 theory 504 Absolutely Essential Words نظریه
44 descend 504 Absolutely Essential Words فرود آمدن از
45 circulate 504 Absolutely Essential Words چرخیدن
46 enormous 504 Absolutely Essential Words عظیم الجثه
47 predict 504 Absolutely Essential Words پیش بینی کردن
48 vanish 504 Absolutely Essential Words غیب شدن
49 tradition 504 Absolutely Essential Words سنت
50 rural 504 Absolutely Essential Words روستایی
51 burden 504 Absolutely Essential Words سنگینی
52 campus 504 Absolutely Essential Words محوطه دانشگاه
53 majority 504 Absolutely Essential Words اکثریت
54 assemble 504 Absolutely Essential Words گرد هم آمدن
55 explore 504 Absolutely Essential Words کاوش کردن
56 topic 504 Absolutely Essential Words موضوع
57 debate 504 Absolutely Essential Words بحث
58 evade 504 Absolutely Essential Words طفره رفتن از
59 probe 504 Absolutely Essential Words تحقیق کردن در باره
60 reform 504 Absolutely Essential Words اصلاح کردن
61 approach 504 Absolutely Essential Words نزدیک شدن به
62 detect 504 Absolutely Essential Words کشف کردن
63 defect 504 Absolutely Essential Words نقص
64 employee 504 Absolutely Essential Words حقوق بگیر
65 neglect 504 Absolutely Essential Words توجه نکردن به
66 deceive 504 Absolutely Essential Words فریب دادن
67 undoubtedly 504 Absolutely Essential Words بدون تردید
68 popular 504 Absolutely Essential Words محبوب
69 thorough 504 Absolutely Essential Words تمام عیار
70 client 504 Absolutely Essential Words مراجعه کننده
71 comprehensive 504 Absolutely Essential Words کامل
72 defraud 504 Absolutely Essential Words فریب دادن
73 postpone 504 Absolutely Essential Words به تاخیر انداختن
74 consent 504 Absolutely Essential Words رضایت دادن
75 massive 504 Absolutely Essential Words عظیم الجثه
76 capsule 504 Absolutely Essential Words کپسول
77 preserve 504 Absolutely Essential Words محافظت کردن از
78 denounce 504 Absolutely Essential Words محکوم کردن
79 unique 504 Absolutely Essential Words بی نظیر
80 torrent 504 Absolutely Essential Words سیل
81 resent 504 Absolutely Essential Words رنجیدن از
82 molest 504 Absolutely Essential Words آزار رساندن به
83 gloomy 504 Absolutely Essential Words غمگین
84 unforeseen 504 Absolutely Essential Words پیش بینی نشده
85 exaggerate 504 Absolutely Essential Words اغراق کردن
86 amateur 504 Absolutely Essential Words غیر حرفه ای
87 mediocre 504 Absolutely Essential Words متوسط
88 variety 504 Absolutely Essential Words نوع
89 valid 504 Absolutely Essential Words معتبر
90 survive 504 Absolutely Essential Words جان سالم به در بردن
91 weird 504 Absolutely Essential Words غیر عادی
92 prominent 504 Absolutely Essential Words برجسته
93 security 504 Absolutely Essential Words امنیت
94 bulky 504 Absolutely Essential Words حجیم
95 reluctant 504 Absolutely Essential Words بی میل
96 obvious 504 Absolutely Essential Words آشکار
97 vicinity 504 Absolutely Essential Words پیرامون
98 century 504 Absolutely Essential Words سده
99 rage 504 Absolutely Essential Words خشم
100 document 504 Absolutely Essential Words سند
101 conclude 504 Absolutely Essential Words نتیجه گرفتن
102 undeniable 504 Absolutely Essential Words انکار ناپذیر
103 resist 504 Absolutely Essential Words مقاومت کردن
104 lack 504 Absolutely Essential Words فاقد بودن
105 ignore 504 Absolutely Essential Words اعتنا نکردن به
106 challenge 504 Absolutely Essential Words مبارزه طلبی
107 miniature 504 Absolutely Essential Words ریز
108 source 504 Absolutely Essential Words منبع
109 excel 504 Absolutely Essential Words از همه بهتر بودن
110 feminine 504 Absolutely Essential Words زنانه
111 mount 504 Absolutely Essential Words بالا رفتن از
112 compete 504 Absolutely Essential Words رقابت کردن
113 dread 504 Absolutely Essential Words ترسیدن از
114 masculine 504 Absolutely Essential Words مردانه
115 menace 504 Absolutely Essential Words خطر
116 tendency 504 Absolutely Essential Words تمایل
117 underestimate 504 Absolutely Essential Words کم برآورد کردن
118 victorious 504 Absolutely Essential Words پیروز
119 numerous 504 Absolutely Essential Words بیشمار
120 flexible 504 Absolutely Essential Words تغییر پذیر
121 evidence 504 Absolutely Essential Words دلیل
122 solitary 504 Absolutely Essential Words تنها
123 vision 504 Absolutely Essential Words دید
124 frequent 504 Absolutely Essential Words مکرر
125 glimpse 504 Absolutely Essential Words نگاه سریع
126 recent 504 Absolutely Essential Words تازه
127 decade 504 Absolutely Essential Words دهه
128 hesitate 504 Absolutely Essential Words تردید کردن
129 absurd 504 Absolutely Essential Words نامعقول
130 conflict 504 Absolutely Essential Words تعارض
131 minority 504 Absolutely Essential Words اقلیت
132 fiction 504 Absolutely Essential Words خیال
133 ignite 504 Absolutely Essential Words آتش گرفتن/زدن
134 abolish 504 Absolutely Essential Words برانداختن
135 urban 504 Absolutely Essential Words شهری
136 population 504 Absolutely Essential Words جمعیت
137 frank 504 Absolutely Essential Words بی ریا
138 pollute 504 Absolutely Essential Words آلوده
139 reveal 504 Absolutely Essential Words آشکار کردن
140 prohibit 504 Absolutely Essential Words ممنوع کردن
141 urgent 504 Absolutely Essential Words اضطراری
142 adequate 504 Absolutely Essential Words کافی
143 decrease 504 Absolutely Essential Words کاهش دادن/یافتن
144 audible 504 Absolutely Essential Words رسا
145 journalist 504 Absolutely Essential Words روزنامه نگار
146 famine 504 Absolutely Essential Words قحطی
147 revive 504 Absolutely Essential Words به هوش آوردن
148 commence 504 Absolutely Essential Words شروع کردن /شدن
149 observant 504 Absolutely Essential Words تیزبین
150 identify 504 Absolutely Essential Words شناسایی کردن
151 migrate 504 Absolutely Essential Words مهاجرت کردن
152 vessel 504 Absolutely Essential Words کشتی
153 persist 504 Absolutely Essential Words پافشاری کردن
154 hazy 504 Absolutely Essential Words مه آلود
155 gleam 504 Absolutely Essential Words پرتو
156 editor 504 Absolutely Essential Words سردبیر
157 unruly 504 Absolutely Essential Words غیر قابل کنترل
158 rival 504 Absolutely Essential Words رقیب
159 violent 504 Absolutely Essential Words خشن
160 brutal 504 Absolutely Essential Words وحشی
161 opponent 504 Absolutely Essential Words رقیب
162 brawl 504 Absolutely Essential Words دعوا و مرافعه کردن
163 duplicate 504 Absolutely Essential Words کپی کردن
164 vicious 504 Absolutely Essential Words شرورانه
165 whirl 504 Absolutely Essential Words چرخیدن
166 underdog 504 Absolutely Essential Words طرف بازنده
167 thrust 504 Absolutely Essential Words هل دادن
168 bewildered 504 Absolutely Essential Words سر در گم
169 expand 504 Absolutely Essential Words گسترش دادن/یافتن
170 alter 504 Absolutely Essential Words عوض کردن/شدن
171 mature 504 Absolutely Essential Words بالغ
172 sacred 504 Absolutely Essential Words مقدس
173 revise 504 Absolutely Essential Words تجدید نظر کردن
174 pledge 504 Absolutely Essential Words تعهد کردن
175 casual 504 Absolutely Essential Words غیر رسمی
176 pursue 504 Absolutely Essential Words تعقیب کردن
177 unanimous 504 Absolutely Essential Words هم رای
178 fortunate 504 Absolutely Essential Words خوشبخت
179 pioneer 504 Absolutely Essential Words پیشگام
180 innovative 504 Absolutely Essential Words مبتکرانه
181 slender 504 Absolutely Essential Words کشیده
182 surpass 504 Absolutely Essential Words پیشی گرفتن از
183 vast 504 Absolutely Essential Words پهناور
184 doubt 504 Absolutely Essential Words شک داشتن
185 capacity 504 Absolutely Essential Words گنجایش
186 penetrate 504 Absolutely Essential Words رخنه کردن در
187 pierce 504 Absolutely Essential Words شکافتن
188 accurate 504 Absolutely Essential Words درست
189 microscope 504 Absolutely Essential Words میکروسکوپ
190 grateful 504 Absolutely Essential Words متشکر
191 cautious 504 Absolutely Essential Words محتاط
192 confident 504 Absolutely Essential Words مطمئن
193 appeal 504 Absolutely Essential Words درخواست کردن
194 addict 504 Absolutely Essential Words معتاد
195 wary 504 Absolutely Essential Words محتاط
196 aware 504 Absolutely Essential Words با خبر
197 misfortune 504 Absolutely Essential Words بد شانسی
198 avoid 504 Absolutely Essential Words اجتناب کردن از
199 wretched 504 Absolutely Essential Words فلاکت بار
200 keg 504 Absolutely Essential Words بشکه(کوچک)
201 nourish 504 Absolutely Essential Words غذا دادن به
202 harsh 504 Absolutely Essential Words زبر
203 quantity 504 Absolutely Essential Words مقدار
204 opt 504 Absolutely Essential Words انتخاب کردن
205 tragedy 504 Absolutely Essential Words فاجعه
206 pedestrian 504 Absolutely Essential Words عابر پیاده
207 glance 504 Absolutely Essential Words نگاهی انداختن
208 budget 504 Absolutely Essential Words بودجه
209 nimble 504 Absolutely Essential Words چابک
210 manipulate 504 Absolutely Essential Words درست به کار بردن
211 reckless 504 Absolutely Essential Words بی پروا
212 horrid 504 Absolutely Essential Words وحشتناک
213 rave 504 Absolutely Essential Words با حرارت حرف زدن
214 economical 504 Absolutely Essential Words صرفه جو
215 lubricate 504 Absolutely Essential Words روغن کاری کردن
216 ingenious 504 Absolutely Essential Words ابتکاری
217 harvest 504 Absolutely Essential Words برداشت محصول
218 abundant 504 Absolutely Essential Words فراوان
219 uneasy 504 Absolutely Essential Words ناراحت
220 calculate 504 Absolutely Essential Words محاسبه کردن
221 absorb 504 Absolutely Essential Words جذب کردن
222 estimate 504 Absolutely Essential Words تخمین زدن
223 morsel 504 Absolutely Essential Words لقمه
224 quota 504 Absolutely Essential Words سهم
225 threat 504 Absolutely Essential Words تهدید
226 ban 504 Absolutely Essential Words تحریم کردن
227 panic 504 Absolutely Essential Words وحشت کردن
228 appropriate 504 Absolutely Essential Words مناسب
229 emerge 504 Absolutely Essential Words پدیدار شدن
230 jagged 504 Absolutely Essential Words دندانه دندانه
231 linger 504 Absolutely Essential Words باقی ماندن
232 ambush 504 Absolutely Essential Words کمین
233 crafty 504 Absolutely Essential Words زیرک
234 defiant 504 Absolutely Essential Words سرکش
235 vigor 504 Absolutely Essential Words قدرت
236 perish 504 Absolutely Essential Words به هلاکت رسیدن
237 fragile 504 Absolutely Essential Words شکستنی
238 captive 504 Absolutely Essential Words اسیر
239 prosper 504 Absolutely Essential Words موفق بودن
240 devour 504 Absolutely Essential Words با ولع خوردن
241 plea 504 Absolutely Essential Words تقاضا
242 weary 504 Absolutely Essential Words خیلی خسته
243 collide 504 Absolutely Essential Words تصادف کردن
244 confirm 504 Absolutely Essential Words تایید کردن
245 verify 504 Absolutely Essential Words اثبات کردن
246 anticipate 504 Absolutely Essential Words انتظار داشتن
247 dilemma 504 Absolutely Essential Words دوراهی
248 detour 504 Absolutely Essential Words مسیر انحرافی
249 merit 504 Absolutely Essential Words مزیت
250 transmit 504 Absolutely Essential Words فرستادن
251 relieve 504 Absolutely Essential Words کم کردن
252 baffle 504 Absolutely Essential Words گیج کردن
253 warden 504 Absolutely Essential Words رئیس زندان
254 acknowledge 504 Absolutely Essential Words اذعان کردن
255 justice 504 Absolutely Essential Words عدالت
256 delinquent 504 Absolutely Essential Words بزهکار
257 reject 504 Absolutely Essential Words رد کردن
258 deprive 504 Absolutely Essential Words محروم کردن
259 spouse 504 Absolutely Essential Words همسر
260 vocation 504 Absolutely Essential Words حرفه
261 unstable 504 Absolutely Essential Words بی ثبات
262 homicide 504 Absolutely Essential Words قتل
263 penalize 504 Absolutely Essential Words مجازات کردن
264 beneficiary 504 Absolutely Essential Words ذینفع
265 reptile 504 Absolutely Essential Words خزنده
266 rarely 504 Absolutely Essential Words به ندرت
267 forbid 504 Absolutely Essential Words ممنوع کردن
268 logical 504 Absolutely Essential Words منطقی
269 exhibit 504 Absolutely Essential Words نمایش دادن
270 proceed 504 Absolutely Essential Words پیش رفتن
271 precaution 504 Absolutely Essential Words احتیاط
272 extract 504 Absolutely Essential Words بیرون کشیدن
273 prior 504 Absolutely Essential Words قبلی
274 embrace 504 Absolutely Essential Words در آغوش گرفتن
275 valiant 504 Absolutely Essential Words شجاع
276 partial 504 Absolutely Essential Words نسبی
277 fierce 504 Absolutely Essential Words بی رحم
278 detest 504 Absolutely Essential Words متنفر بودن از
279 sneer 504 Absolutely Essential Words پوزخند زدن
280 scowl 504 Absolutely Essential Words اخم کردن
281 encourage 504 Absolutely Essential Words تشویق کردن
282 consider 504 Absolutely Essential Words سبک و سنگین کردن
283 vermin 504 Absolutely Essential Words جانوران موذی
284 wail 504 Absolutely Essential Words شیون کردن
285 symbol 504 Absolutely Essential Words نماد
286 authority 504 Absolutely Essential Words قدرت
287 neutral 504 Absolutely Essential Words بی طرف
288 trifle 504 Absolutely Essential Words خرده ریز
289 architect 504 Absolutely Essential Words معمار
290 matrimony 504 Absolutely Essential Words ازدواج
291 baggage 504 Absolutely Essential Words بار
292 squander 504 Absolutely Essential Words تلف کردن
293 abroad 504 Absolutely Essential Words خارج
294 fugitive 504 Absolutely Essential Words فراری
295 calamity 504 Absolutely Essential Words مصیبت
296 pauper 504 Absolutely Essential Words فقیر
297 envy 504 Absolutely Essential Words حسادت ورزیدن به
298 collapse 504 Absolutely Essential Words فروریختن
299 prosecute 504 Absolutely Essential Words تحت تعقیب قرار دادن
300 bigamy 504 Absolutely Essential Words دو همسری
301 possible 504 Absolutely Essential Words ممکن
302 compel 504 Absolutely Essential Words مجبور کردن
303 awkward 504 Absolutely Essential Words آزارنده
304 venture 504 Absolutely Essential Words کار مخاطره آمیز
305 awesome 504 Absolutely Essential Words مهیب
306 guide 504 Absolutely Essential Words راهنما
307 quench 504 Absolutely Essential Words عطش رفع کردن
308 betray 504 Absolutely Essential Words خیانت کردن به
309 utter 504 Absolutely Essential Words بیان کردن
310 pacify 504 Absolutely Essential Words آرام کردن
311 respond 504 Absolutely Essential Words عکس العمل نشان دادن
312 beckon 504 Absolutely Essential Words اشاره کردن
313 despite 504 Absolutely Essential Words به رغم
314 disrupt 504 Absolutely Essential Words مختل کردن
315 rash 504 Absolutely Essential Words کهیر
316 rapid 504 Absolutely Essential Words تند
317 exhaust 504 Absolutely Essential Words از پا انداختن
318 severity 504 Absolutely Essential Words سختی
319 feeble 504 Absolutely Essential Words ضعیف
320 unite 504 Absolutely Essential Words متحد شدن/کردن
321 cease 504 Absolutely Essential Words متوقف شدن/کردن
322 thrifty 504 Absolutely Essential Words صرفه جو
323 miserly 504 Absolutely Essential Words ناچیز
324 monarch 504 Absolutely Essential Words حاکم
325 outlaw 504 Absolutely Essential Words یاغی
326 promote 504 Absolutely Essential Words ارتقاء دادن
327 undernourished 504 Absolutely Essential Words دچار سوء تغذیه
328 illustrate 504 Absolutely Essential Words توضیح دادن
329 disclose 504 Absolutely Essential Words فاش کردن
330 excessive 504 Absolutely Essential Words بیش از حد
331 disaster 504 Absolutely Essential Words فاجعه
332 censor 504 Absolutely Essential Words سانسور کردن
333 culprit 504 Absolutely Essential Words گناهکار
334 juvenile 504 Absolutely Essential Words کودک
335 bait 504 Absolutely Essential Words طعمه
336 insist 504 Absolutely Essential Words اصرار داشتن
337 toil 504 Absolutely Essential Words زحمت کشیدن
338 blunder 504 Absolutely Essential Words گاف
339 daze 504 Absolutely Essential Words گیج کردن
340 mourn 504 Absolutely Essential Words سوگواری کردن
341 subside 504 Absolutely Essential Words فروکش کردن
342 maim 504 Absolutely Essential Words معلول کردن
343 comprehend 504 Absolutely Essential Words فهمیدن
344 commend 504 Absolutely Essential Words تعریف کردن از
345 final 504 Absolutely Essential Words آخرین
346 exempt 504 Absolutely Essential Words معاف کردن
347 vain 504 Absolutely Essential Words مغرور
348 repetition 504 Absolutely Essential Words تکرار
349 depict 504 Absolutely Essential Words به تصویر کشیدن
350 mortal 504 Absolutely Essential Words فانی
351 novel 504 Absolutely Essential Words رمان
352 occupant 504 Absolutely Essential Words ساکن
353 appoint 504 Absolutely Essential Words منصوب کردن
354 quarter 504 Absolutely Essential Words اقامتگاه
355 site 504 Absolutely Essential Words محل
356 quote 504 Absolutely Essential Words نقل قول کردن
357 verse 504 Absolutely Essential Words شعر
358 morality 504 Absolutely Essential Words اصول اخلاقی
359 roam 504 Absolutely Essential Words پرسه زدن
360 attract 504 Absolutely Essential Words جذب کردن
361 commuter 504 Absolutely Essential Words مسافر هر روزه(بین خانه و محل کار)
362 confine 504 Absolutely Essential Words محبوس کردن
363 idle 504 Absolutely Essential Words بیکاری
364 idol 504 Absolutely Essential Words بت
365 jest 504 Absolutely Essential Words جوک
366 patriotic 504 Absolutely Essential Words وطن پرست
367 dispute 504 Absolutely Essential Words مشاجره کردن
368 valor 504 Absolutely Essential Words شجاعت
369 lunatic 504 Absolutely Essential Words دیوانه
370 vein 504 Absolutely Essential Words سیاهرگ
371 uneventful 504 Absolutely Essential Words بی حادثه
372 fertile 504 Absolutely Essential Words حاصلخیز
373 refer 504 Absolutely Essential Words اشاره کردن
374 distress 504 Absolutely Essential Words رنج دادن
375 diminish 504 Absolutely Essential Words کاهش دادن/یافتن
376 maximum 504 Absolutely Essential Words حداکثر
377 flee 504 Absolutely Essential Words گریختن از
378 vulnerable 504 Absolutely Essential Words آسیب پذیر
379 signify 504 Absolutely Essential Words دلالت دشتن بر
380 mythology 504 Absolutely Essential Words اسطوره شناسی
381 colleague 504 Absolutely Essential Words همکار
382 torment 504 Absolutely Essential Words رنج دادن
383 provide 504 Absolutely Essential Words فراهم کردن
384 loyalty 504 Absolutely Essential Words وفاداری
385 volunteer 504 Absolutely Essential Words داوطلب شدن
386 prejudice 504 Absolutely Essential Words تبعیض
387 shrill 504 Absolutely Essential Words صدای زیر
388 jolly 504 Absolutely Essential Words شاد
389 witty 504 Absolutely Essential Words بذله گو
390 hinder 504 Absolutely Essential Words مانع شدن
391 lecture 504 Absolutely Essential Words سخنرانی کردن
392 abuse 504 Absolutely Essential Words سوء استفاده کردن
393 mumble 504 Absolutely Essential Words زیر لبی حرف زدن
394 mute 504 Absolutely Essential Words ساکت
395 wad 504 Absolutely Essential Words دسته
396 retain 504 Absolutely Essential Words حفظ کردن
397 candidate 504 Absolutely Essential Words کاندیدا
398 precede 504 Absolutely Essential Words مقدم بودن
399 adolescent 504 Absolutely Essential Words نوجوان
400 coeducational 504 Absolutely Essential Words مختلط
401 radical 504 Absolutely Essential Words ریشه ای
402 spontaneous 504 Absolutely Essential Words خود به خود
403 skim 504 Absolutely Essential Words چربی ....را گرفتن
404 vaccinate 504 Absolutely Essential Words واکسن زدن به
405 untidy 504 Absolutely Essential Words نا منظم
406 utensil 504 Absolutely Essential Words ابزار
407 sensitive 504 Absolutely Essential Words حساس
408 temperate 504 Absolutely Essential Words معتدل
409 vague 504 Absolutely Essential Words مبهم
410 elevate 504 Absolutely Essential Words ترفیع دادن
411 lottery 504 Absolutely Essential Words بخت آزمایی
412 finance 504 Absolutely Essential Words دارایی
413 obtain 504 Absolutely Essential Words به دست آوردن
414 cinema 504 Absolutely Essential Words سینما
415 event 504 Absolutely Essential Words حادثه
416 discard 504 Absolutely Essential Words رها کردن
417 soar 504 Absolutely Essential Words به شدت افزایش یافتن
418 subsequent 504 Absolutely Essential Words بعدی
419 relate 504 Absolutely Essential Words ربط دادن
420 stationary 504 Absolutely Essential Words بی حرکت
421 prompt 504 Absolutely Essential Words وادار کردن
422 hasty 504 Absolutely Essential Words عجولانه
423 scorch 504 Absolutely Essential Words سوزاندن
424 tempest 504 Absolutely Essential Words توفان
425 soothe 504 Absolutely Essential Words آرام کردن
426 sympathetic 504 Absolutely Essential Words همدردی کردن با
427 redeem 504 Absolutely Essential Words وفا کردن به
428 resume 504 Absolutely Essential Words دوباره شروع کردن/شدن
429 harmony 504 Absolutely Essential Words هارمونی
430 refrain 504 Absolutely Essential Words خودداری کردن
431 illegal 504 Absolutely Essential Words غیر قانونی
432 narcotic 504 Absolutely Essential Words ماده مخدر
433 heir 504 Absolutely Essential Words وارث
434 majestic 504 Absolutely Essential Words با شکوه
435 dwindle 504 Absolutely Essential Words کاهش یافتن
436 surplus 504 Absolutely Essential Words مازاد
437 traitor 504 Absolutely Essential Words خائن
438 deliberate 504 Absolutely Essential Words عمدی
439 vandal 504 Absolutely Essential Words خرابکار
440 drought 504 Absolutely Essential Words خشکسالی
441 abide 504 Absolutely Essential Words تحمل کردن
442 unify 504 Absolutely Essential Words یکدست کردن
443 summit 504 Absolutely Essential Words اجلاس سران
444 heed 504 Absolutely Essential Words توجه کردن به
445 biography 504 Absolutely Essential Words زندگی نامه
446 drench 504 Absolutely Essential Words خیس کردن
447 swarm 504 Absolutely Essential Words دسته ای حرکت دادن
448 wobble 504 Absolutely Essential Words تکان خوردن
449 tumult 504 Absolutely Essential Words آشوب
450 kneel 504 Absolutely Essential Words زانو زدن
451 dejected 504 Absolutely Essential Words افسرده
452 obedient 504 Absolutely Essential Words مطیع
453 recede 504 Absolutely Essential Words دور شدن
454 tyrant 504 Absolutely Essential Words حاکم ستمگر
455 charity 504 Absolutely Essential Words موسسه ی خیریه
456 verdict 504 Absolutely Essential Words رای
457 unearth 504 Absolutely Essential Words کشف کردن
458 depart 504 Absolutely Essential Words رفتن
459 coincide 504 Absolutely Essential Words همزمان بودن
460 cancel 504 Absolutely Essential Words لغو کردن
461 debtor 504 Absolutely Essential Words بدهکار
462 legible 504 Absolutely Essential Words خوانا
463 placard 504 Absolutely Essential Words پلاکارد
464 contagious 504 Absolutely Essential Words واگیر دار
465 clergy 504 Absolutely Essential Words روحانیون
466 customary 504 Absolutely Essential Words مرسوم
467 transparent 504 Absolutely Essential Words شفاف
468 scald 504 Absolutely Essential Words سوزاندن
469 epidemic 504 Absolutely Essential Words شیوع
470 obesity 504 Absolutely Essential Words چاقی
471 magnify 504 Absolutely Essential Words بزرگ کردن
472 chiropractor 504 Absolutely Essential Words پزشک مفصلی
473 obstacle 504 Absolutely Essential Words مانع
474 ventilate 504 Absolutely Essential Words تهویه کردن
475 jeopardize 504 Absolutely Essential Words به خطر انداختن
476 negative 504 Absolutely Essential Words منفی
477 pension 504 Absolutely Essential Words حقوق بازنشستگی
478 vital 504 Absolutely Essential Words حیاتی
479 municipal 504 Absolutely Essential Words شهری
480 oral 504 Absolutely Essential Words شفاهی
481 complacent 504 Absolutely Essential Words خودخواهانه
482 wasp 504 Absolutely Essential Words زنبور بی عسل
483 rehabilitate 504 Absolutely Essential Words اعاده حیثیت کردن
484 parole 504 Absolutely Essential Words آزادی مشروط دادن به
485 vertical 504 Absolutely Essential Words عمودی
486 multitude 504 Absolutely Essential Words تعداد زیادی
487 nominate 504 Absolutely Essential Words نامزد کردن
488 potential 504 Absolutely Essential Words احتمالی
489 morgue 504 Absolutely Essential Words سرد خانه
490 preoccupied 504 Absolutely Essential Words دل مشغول
491 upholstery 504 Absolutely Essential Words رویه دوزی
492 indifference 504 Absolutely Essential Words بی اعتنایی
493 maintain 504 Absolutely Essential Words حفظ کردن
494 snub 504 Absolutely Essential Words بی اعتنایی کردن به
495 endure 504 Absolutely Essential Words تحمل کردن
496 wrath 504 Absolutely Essential Words خشم
497 expose 504 Absolutely Essential Words به خطر انداختن
498 legend 504 Absolutely Essential Words افسانه
499 ponder 504 Absolutely Essential Words تامل کردن درباره
500 resign 504 Absolutely Essential Words استعفا دادن از
501 drastic 504 Absolutely Essential Words موثر
502 wharf 504 Absolutely Essential Words اسکله
503 amend 504 Absolutely Essential Words اصلاح کردن
504 ballot 504 Absolutely Essential Words برگه ی رآی گیری

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت