ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع 1100 Words

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 Accept 1100 Words پذيرفتن
2 Accident 1100 Words تصادف، حادثه
3 Accuse 1100 Words متهم کردن
4 Across 1100 Words از اين سو تا آن سو، از عرض
5 Act 1100 Words عمل کردن
6 Activist 1100 Words طرفدار عمل
7 Actor 1100 Words هنرپيشه
8 Add 1100 Words جمع کردن، افزودن
9 Administration 1100 Words حكومت
10 Admit 1100 Words پذيرفتن، اقرار کردن
11 Adult 1100 Words بزرگسال،بالغ
12 Advise 1100 Words نصيحت کردن، آگاه کردن
13 Affect 1100 Words اثر کردن
14 Agency 1100 Words نمايندگي
15 Aggression 1100 Words تهاجم، تجاوز
16 Agriculture 1100 Words کشاورزي
17 Aid 1100 Words کمك کردن، پشتيباني کردن، دستياري
18 Aim 1100 Words هدف
19 Air force 1100 Words نيروي هوائي
20 Airplane 1100 Words هواپيما
21 Airport 1100 Words فرودگاه
22 Ally 1100 Words هم پيمان
23 Almost 1100 Words تقريباً
24 Along 1100 Words همراه، نزديك
25 Although 1100 Words اگرچه
26 Ambassador 1100 Words سفير
27 Amend 1100 Words اصلاح کردن
28 Ammunition 1100 Words مهمات
29 Among 1100 Words در ميان، از جمله
30 Amount 1100 Words مقدار
31 Anarchy 1100 Words هرج و مرج، بي قانوني
32 Ancestor 1100 Words جد
33 Ancient 1100 Words باستاني
34 Anniversary 1100 Words سالگرد
35 Announce 1100 Words اعلام کردن
36 Apologize 1100 Words عذرخواهي کردن
37 Appeal 1100 Words استيناف، التماس کردن
38 Appear 1100 Words ظاهر شدن
39 Appoint 1100 Words منصوب کردن
40 Approve 1100 Words موافقت کردن، تصويب کردن
41 Archeologist 1100 Words باستان شناس
42 Area 1100 Words ناحيه
43 Argue 1100 Words بحث کردن
44 Arms 1100 Words تسليحات
45 Army 1100 Words ارتش
46 Arrest 1100 Words دستگير کردن
47 Artillery 1100 Words توپ، توپخانه
48 Ash 1100 Words خاکستر
49 Assist 1100 Words کمك کردن
50 Astronaut 1100 Words فضانورد
51 Astronomy 1100 Words ستاره شناسي
52 Asylum 1100 Words پناه
53 Atmosphere 1100 Words جو
54 Atom 1100 Words اتم
55 Attach 1100 Words ضميمه کردن
56 Attack 1100 Words حمله، حمله کردن بر
57 Attempt 1100 Words کوشش کردن
58 Attend 1100 Words حضور داشتن
59 Automobile 1100 Words اتومبيل
60 Autumn 1100 Words پاييز
61 Average 1100 Words معدل، ميانه، متوسط
62 Avoid 1100 Words اجتناب کردن از
63 Awake 1100 Words بيدار
64 Award 1100 Words جايزه
65 Bacteria 1100 Words باکتري
66 Balance 1100 Words ميزان کردن
67 Balloon 1100 Words بالون
68 Ban 1100 Words قدغن کردن، تحريم کردن
69 Bar 1100 Words مانع شدن
70 Barrier 1100 Words مانع
71 Base 1100 Words اساس، پايگاه
72 Battle 1100 Words نبرد
73 Beat 1100 Words زدن
74 Bell 1100 Words زنگ
75 Belong 1100 Words تعلق داشتن
76 Below 1100 Words پائين
77 Betray 1100 Words خيانت کردن
78 Bill 1100 Words لايحه
79 Biology 1100 Words زيست شناسي
80 Bite 1100 Words گاز گرفتن
81 Blame 1100 Words مقصر دانستن، سرزنش کردن
82 Blanket 1100 Words پتو
83 Bleed 1100 Words خون دادن/ریختن
84 Blind 1100 Words کور
85 Block 1100 Words بلوك،بلوك کردن
86 Blood 1100 Words خون
87 Blow 1100 Words دميدن، وزیدن
88 Boat 1100 Words قايق
89 Boil 1100 Words جوشاندن
90 Bomb 1100 Words بمب
91 Bone 1100 Words استخوان
92 Border 1100 Words مرز
93 Born 1100 Words متولدشدن
94 Borrow 1100 Words قرض کردن
95 Bottle 1100 Words بطري
96 Boycott 1100 Words تحريم، تحريم کردن
97 Brain 1100 Words مغز
98 Brave 1100 Words شجاع
99 Bread 1100 Words نان
100 Breathe 1100 Words نفس کشيدن
101 Bridge 1100 Words پل
102 Brief 1100 Words کوتاه، مختصر
103 Bright 1100 Words روشن درخشان
104 Broadcast 1100 Words پخش کردن
105 Budget 1100 Words بودجه
106 Building 1100 Words ساختمان
107 Bullet 1100 Words گلوله
108 Burn 1100 Words سوزاندن، سوختن
109 Burst 1100 Words ترکيدن
110 Bury 1100 Words دفن کردن
111 Cabinet 1100 Words کابينه
112 Calm 1100 Words آرام
113 Camp 1100 Words کمپ، اردوگاه
114 Campaign 1100 Words لشگر کشي، مبارزه انتخاباتي
115 Cancer 1100 Words سرطان
116 Candidate 1100 Words نامزد
117 Capital 1100 Words پايتخت
118 Capitalism 1100 Words سرمايه داري
119 Capture 1100 Words دستگير کردن
120 Care 1100 Words دوست داشتن، مواظبت کردن، دلواپسي
121 Carry 1100 Words حمل کردن
122 Carry out 1100 Words انجام دادن
123 Catch 1100 Words گرفتن
124 Cause 1100 Words علت، سبب شدن
125 Ceasefire 1100 Words آتش بس
126 Celebrate 1100 Words جشن گرفتن
127 Cell 1100 Words سلول
128 Center 1100 Words مرکز
129 Century 1100 Words قرن
130 Ceremony 1100 Words مراسم، تشريفات
131 Chairman 1100 Words رئيس
132 Champion 1100 Words قهرمان
133 Chance 1100 Words شانس، فرصت
134 Charge 1100 Words متهم کردن، اتهام
135 Chase 1100 Words تعقيب کردن
136 Cheat 1100 Words تقلب کردن
137 Cheer 1100 Words تشويق کردن
138 Chemicals 1100 Words شيميايي
139 Chemistry 1100 Words شيمي
140 Chief 1100 Words رئيس، مهم
141 Chromosome 1100 Words کروموزوم
142 Circle 1100 Words دايره
143 Citizen 1100 Words شهروند
144 Civil rights 1100 Words حقوق مدني
145 Civilian 1100 Words غير نظامي
146 Claim 1100 Words ادعا کردن
147 Clash 1100 Words برخورد
148 Clear 1100 Words آشكار، روشن کردن
149 Clergy 1100 Words روحاني
150 Climate 1100 Words آب و هوا
151 Climb 1100 Words صعود کردن، بالا رفتن
152 Coal 1100 Words زغال سنگ
153 Coalition 1100 Words ائتلاف
154 Coast 1100 Words ساحل
155 Coffee 1100 Words قهوه
156 Collect 1100 Words جمع کردن، وصول کردن
157 Colony 1100 Words مستعمره
158 Combine 1100 Words ترکيب کردن
159 Command 1100 Words فرمان، امر کردن
160 Comment 1100 Words نظر دادن، تعبير کردن
161 Committee 1100 Words کميته
162 Common 1100 Words مشترك
163 Communicate 1100 Words ارتباط برقرار کردن
164 Community 1100 Words اجتماع، عامه
165 Company 1100 Words کمپاني
166 Compare 1100 Words مقايسه کردن
167 Compete 1100 Words رقابت کردن
168 Complete 1100 Words کامل، کامل کردن
169 Complex 1100 Words پيچيده
170 Compound 1100 Words مرکب،ترکيب کردن
171 Compromise 1100 Words مصالحه کردن
172 Computer 1100 Words کامپيوتر
173 Concern 1100 Words بستگي، مربوط بودن به، نگران بودن
174 Condemn 1100 Words محكوم کردن
175 Condition 1100 Words شرط، حالت
176 Conference 1100 Words کنفرانس
177 Confirm 1100 Words تأئيد کردن
178 Conflict 1100 Words مبارزه کردن، ستيزه
179 Congratulate 1100 Words تبريك گفتن
180 Congress 1100 Words کنگره
181 Connect 1100 Words وصل کردن
182 Conservative 1100 Words محافظه کار
183 Consider 1100 Words در نظر گرفتن
184 Constitution 1100 Words قانون اساسي
185 Contain 1100 Words شامل بودن
186 Container 1100 Words ظرف
187 Continent 1100 Words قاره
188 Continue 1100 Words ادامه دادن
189 Convention 1100 Words همايش، قرارداد
190 Cool 1100 Words خنك
191 Cooperate 1100 Words هم کاري کردن
192 Corn 1100 Words ذرت
193 Correct 1100 Words صحيح، اصلاح کردن
194 Cost 1100 Words بها
195 Cotton 1100 Words پنبه
196 Count 1100 Words شمردن
197 Court 1100 Words دادگاه
198 Cover 1100 Words جلد، پوشاندن
199 Cow 1100 Words گاو
200 Crash 1100 Words سقوط کردن، خرد کردن
201 Create 1100 Words به وجود آوردن، ايجاد کردن
202 Creature 1100 Words مخلوق، جانور
203 Credit 1100 Words اعتبار
204 Crew 1100 Words خدمه
205 Crime 1100 Words جنايت
206 Criminal 1100 Words جاني
207 Crisis 1100 Words بحران
208 Criticize 1100 Words انتقاد کردن
209 Crops 1100 Words محصولات
210 Cross 1100 Words عبور کردن
211 Crowd 1100 Words جمعيت
212 Crush 1100 Words خرد شدن، شكست دادن
213 Culture 1100 Words فرهنگ
214 Cure 1100 Words شفا دادن
215 Curfew 1100 Words آيين حكومت نظامي
216 Current 1100 Words جريان، معاصر
217 Custom 1100 Words رسم
218 Customs 1100 Words گمرگ
219 Dam 1100 Words سد
220 Damage 1100 Words زيان، خسارت زدن
221 Dance 1100 Words رقص
222 Danger 1100 Words خطر
223 Dark 1100 Words تاريك
224 Deaf 1100 Words کر
225 Deal 1100 Words معامله، سر و کار دکشتن با
226 Debate 1100 Words بحث
227 Debt 1100 Words بدهي
228 Decide 1100 Words تصميم گرفتن
229 Declare 1100 Words اعلان کردن
230 Decrease 1100 Words کم کردن
231 Deep 1100 Words عميق
232 Defeat 1100 Words شكست دادن
233 Defend 1100 Words دفاع کردن
234 Deficit 1100 Words کسر درآمد
235 Define 1100 Words تعريف کردن
236 Degree 1100 Words درجه
237 Delay 1100 Words تأخير کردن، به تاخير انداختن
238 Delegate 1100 Words نماينده
239 Demand 1100 Words درخواست، مطالبه کردن
240 Democracy 1100 Words دمكراسي
241 Demonstrate 1100 Words تظاهرات کردن، نشان دادن، اثبات کردن با دليل
242 Denounce 1100 Words آسي يا چيزي را ننگين کردن
243 Dense 1100 Words متراکم، غليظ
244 Deny 1100 Words انكار کردن
245 Depend 1100 Words وابسته بودن
246 Deplore 1100 Words دلسوزي کردن بر
247 Deploy 1100 Words گسترش جبهه
248 Depression 1100 Words پريشاني، کسادي
249 Describe 1100 Words شرح دادن
250 Desert 1100 Words صحرا
251 Design 1100 Words طراحي کردن
252 Desire 1100 Words آرزو کردن، ميل داشن
253 Destroy 1100 Words خراب کردن، نابود ساختن
254 Detail 1100 Words جزء
255 Develop 1100 Words توسعه دادن
256 Device 1100 Words وسيله
257 Dictator 1100 Words ديكتاتور
258 Die 1100 Words مردن
259 Diet 1100 Words رژيم غذائي
260 Different 1100 Words متفاوت
261 Difficult 1100 Words مشكل
262 Dig 1100 Words حفر کردن
263 Diplomat 1100 Words ديپلمات
264 Direct 1100 Words هدايت کردن
265 Direction 1100 Words مسير
266 Dirt 1100 Words خاك
267 Dis 1100 Words نه
268 Disappear 1100 Words ناپديد شدن
269 Disarm 1100 Words خلع سلاح کردن
270 Discover 1100 Words کشف کردن
271 Discuss 1100 Words بحث کردن
272 Disease 1100 Words بيماري
273 Dismiss 1100 Words رد کردن، روانه کردن
274 Dispute 1100 Words مشاجره کردن
275 Dissident 1100 Words مخالف
276 Distance 1100 Words فاصله
277 Dive 1100 Words شيرجه زدن
278 Divide 1100 Words تقسيم کردن
279 Document 1100 Words مدرك
280 Dog 1100 Words سگ
281 Dream 1100 Words رويا، رؤيا ديدن
282 Drop 1100 Words انداختن
283 Drown 1100 Words غرق شدن
284 Drug 1100 Words دارو
285 Dry 1100 Words خشك
286 During 1100 Words در مدت
287 Dust 1100 Words غبار
288 Duty 1100 Words وظيفه
289 Earn 1100 Words کسب معاش کردن
290 Earth 1100 Words زمين
291 Earthquake 1100 Words زلزله
292 Ease 1100 Words آساني
293 East 1100 Words شرق
294 Easy 1100 Words آسان
295 Ecology 1100 Words بوم شناسي
296 Economy 1100 Words اقتصاد
297 Edge 1100 Words لبه
298 Education 1100 Words آموزش
299 Effect 1100 Words اثر، نتيجه
300 Effort 1100 Words کوشش
301 Elect 1100 Words انتخاب کردن
302 Electricity 1100 Words الكتريسيته
303 Electron 1100 Words الكترون
304 Element 1100 Words عنصر
305 Embassy 1100 Words سفارت خانه
306 Emergency 1100 Words اورژانس
307 Emotion 1100 Words احساسات، هيجانات
308 Employ 1100 Words استخدام کردن
309 Empty 1100 Words خالي، خالي کردن
310 Enemy 1100 Words دشمن
311 Energy 1100 Words نيرو
312 Enforce 1100 Words اجرا کردن
313 Engine 1100 Words ماشين، موتور
314 Environment 1100 Words محيط
315 Enzyme 1100 Words آنزيم
316 Equal 1100 Words مساوي بودن
317 Equipment 1100 Words تجهيزات
318 Escape 1100 Words فرار کردن
319 Especially 1100 Words مخصوصاً
320 Establish 1100 Words تأسيس کردن
321 Estimate 1100 Words تخمين زدن
322 Ethnic 1100 Words قومي، نژادي
323 Evaporate 1100 Words بخار شدن
324 Event 1100 Words اتفاق
325 Evidence 1100 Words مدرك
326 Evil 1100 Words بد، شيطان
327 Exact 1100 Words دقيق
328 Examine 1100 Words امتحان کردن، بازرسي کردن
329 Excellent 1100 Words عالي
330 Except 1100 Words به جز
331 Exchange 1100 Words معاوضه کردن
332 Execute 1100 Words اعدام کردن ، اجراء کردن
333 Exercise 1100 Words ورزش کردن
334 Exile 1100 Words تبعيد کردن
335 Exist 1100 Words وجود دکشتن، زيستن
336 Expand 1100 Words بزرگ شدن
337 Expect 1100 Words انتظار دکشتن
338 Expel 1100 Words بيرون انداختن
339 Experience 1100 Words تجربه، تجربه کردن
340 Experiment 1100 Words آزمايش، آزمايش کردن
341 Expert 1100 Words کارشناس
342 Explain 1100 Words توضيح دادن
343 Explode 1100 Words منفجر شدن
344 Explore 1100 Words کاوش کردن
345 Export 1100 Words صادر کردن
346 Express 1100 Words بيان کردن
347 Extend 1100 Words توسعه دادن، تمديد کردن
348 Extra 1100 Words اضافي
349 Extreme 1100 Words زياده از حد
350 Extremist 1100 Words افراطي
351 Fact 1100 Words حقيقت
352 Factory 1100 Words کارخانه
353 Fail 1100 Words شكست خوردن، عقيم ماندن
354 Fair 1100 Words منصف، زيبا، نسبتا خوب
355 Fall 1100 Words افتادن
356 Fear 1100 Words ترس
357 Federal 1100 Words فدرال
358 Feed 1100 Words تغذيه کردن
359 Fence 1100 Words حصار، ديوار
360 Fertile 1100 Words حاصل خيز
361 Fetus 1100 Words جنين
362 Field 1100 Words مزرعه
363 Fierce 1100 Words درنده، خشم آلود
364 Fight 1100 Words جنگيدن
365 Fill 1100 Words پر کردن
366 Final 1100 Words پاياني
367 Financial 1100 Words مالي
368 Fireworks 1100 Words آتش بازي
369 Firm 1100 Words استوار
370 First 1100 Words اول
371 Fission 1100 Words شكافت، شكستن هسته اتمي
372 Fit 1100 Words اندازه بودن
373 Fix 1100 Words درست کردن
374 Flag 1100 Words پرچم
375 Flat 1100 Words مسطح
376 Flee 1100 Words فرار کردن
377 Float 1100 Words شناور شدن
378 Flood 1100 Words سيل، غرق کردن
379 Floor 1100 Words کف
380 Flow 1100 Words جريان، جاري بودن
381 Flower 1100 Words گل
382 Fluid 1100 Words سيال، مايع
383 Fog 1100 Words مه
384 Foreign 1100 Words خارجي
385 Forest 1100 Words جنگل
386 Forget 1100 Words فراموش کردن
387 Forgive 1100 Words بخشيدن
388 Form 1100 Words شكل، تشكيل دادن
389 Former 1100 Words سابق
390 Forward 1100 Words به جلو
391 Free 1100 Words آزاد، آزاد کردن
392 Freedom 1100 Words آزادي
393 Freeze 1100 Words منجمد کردن
394 Fresh 1100 Words تازه
395 Friend 1100 Words دوست
396 Frighten 1100 Words ترسانيدن
397 Fruit 1100 Words ميوه
398 Fuel 1100 Words سوخت
399 Full 1100 Words پر
400 Fun 1100 Words خوشي
401 Funeral 1100 Words خاکسپاري
402 Fusion 1100 Words ترکيب، امتزاج
403 Future 1100 Words آينده
404 Gain 1100 Words سود، کسب کردن
405 Game 1100 Words بازي
406 Gather 1100 Words جمع کردن
407 General 1100 Words ژنزال، عمومي
408 Genes 1100 Words ژن
409 Genetic engineering 1100 Words مهندسي ژنتيك
410 Gentle 1100 Words ملايم، آهسته
411 Gift 1100 Words هديه
412 Goal 1100 Words هدف
413 Goods 1100 Words کالا
414 Govern 1100 Words حكومت کردن
415 Government 1100 Words حكومت
416 Grain 1100 Words دانه
417 Granddaughter 1100 Words نوه دختري
418 Grandfather 1100 Words پدربزرگ
419 Grandmother 1100 Words مادربزرگ
420 Grandson 1100 Words نوه پسري
421 Grass 1100 Words علف
422 Gravity 1100 Words جاذبه
423 Gray 1100 Words خاکستري
424 Great 1100 Words بزرگ، عظيم
425 Green 1100 Words سبز
426 Grind 1100 Words خرد کردن، آسياب کردن
427 Ground 1100 Words زمين
428 Group 1100 Words گروه
429 Grow 1100 Words رستن، رشد کردن، بزرگ شدن
430 Guard 1100 Words پاسدار، پاسداري کردن
431 Guerrilla 1100 Words پارتيزان
432 Guide 1100 Words راهنما، راهنمائي کردن
433 Guilty 1100 Words گناهكار
434 Gun 1100 Words تفنگ
435 Halt 1100 Words ايست کردن
436 Hang 1100 Words آويزان کردن
437 Happen 1100 Words اتفاق افتادن
438 Hard 1100 Words سخت
439 Harm 1100 Words آسيب، آزار
440 Harvest 1100 Words محصول، درو کردن
441 Hat 1100 Words کلاه
442 Hate 1100 Words متنفر بودن
443 Headquarters 1100 Words مرکز فرماندهي
444 Heal 1100 Words شفا دادن، خوب شدن
445 Health 1100 Words تندرستي
446 Hear 1100 Words شنيدن
447 Heart 1100 Words قلب
448 Heat 1100 Words گرما، گرم کردن
449 Hero 1100 Words قهرمان
450 Hide 1100 Words پنهان کردن
451 Hijack 1100 Words هواپيما ربائي
452 Hill 1100 Words تپه
453 History 1100 Words تاريخ
454 Hit 1100 Words زدن
455 Hole 1100 Words سوراخ
456 Holy 1100 Words مقدس
457 Honest 1100 Words راستگو، صادق
458 Honor 1100 Words اطاعت کردن، افتخار دادن، عزت
459 Horrible 1100 Words مخوف
460 Horse 1100 Words کسب
461 Hospital 1100 Words بيمارستان
462 Hostage 1100 Words گروگان
463 Hostile 1100 Words خصومت آميز
464 Hot 1100 Words داغ
465 However 1100 Words به هر حال
466 Huge 1100 Words عظيم
467 Humor 1100 Words خوشمزه گي
468 Hunger 1100 Words گرسنگي
469 Hunt 1100 Words شكار کردن، جستجو کردن
470 Hurry 1100 Words عجله کردن
471 Hurt 1100 Words آزار رساندن، آسيب رساندن
472 Identify 1100 Words شناختن
473 Illegal 1100 Words غيرقانوني
474 Image 1100 Words تصوير
475 Imagine 1100 Words تصور کردن
476 Immediate 1100 Words فوري
477 Import 1100 Words وارد کردن
478 Important 1100 Words مهم
479 Improve 1100 Words بهبود يافتن
480 Incident 1100 Words رويداد
481 Incite 1100 Words بر انگيختن
482 Include 1100 Words شامل بودن
483 Increase 1100 Words افزايش دادن
484 Independent 1100 Words مستقل
485 Individual 1100 Words شخص
486 Industry 1100 Words صنعت
487 Infect 1100 Words آلوده کردن
488 Inflation 1100 Words تورم
489 Influence 1100 Words تحت تأثير قرار دادن
490 Inform 1100 Words آگاهي دادن
491 Information 1100 Words اطلاعات
492 Inject 1100 Words تزريق کردن
493 Injure 1100 Words صدمه زدن
494 Innocent 1100 Words بي گناه
495 Insane 1100 Words ديوانه
496 Insect 1100 Words حشره
497 Inspect 1100 Words معاينه کردن، بازرسي کردن
498 Instead 1100 Words در عوض
499 Instrument 1100 Words وسيله
500 Insult 1100 Words توهين، توهين کردن
501 Intelligence 1100 Words هوش
502 Intelligent 1100 Words باهوش
503 Intense 1100 Words زياد، شديد
504 Interfere 1100 Words دخالت کردن
505 International 1100 Words بين المللي
506 Intervene 1100 Words وساطت کردن
507 Intestines 1100 Words روده ها
508 Invade 1100 Words حمله کردن
509 Invent 1100 Words اختراع کردن
510 Invest 1100 Words سرمايه گذاري کردن
511 Investigate 1100 Words رسيدگي کردن به، تحقيق کردن
512 Invite 1100 Words دعوت کردن
513 Involve 1100 Words درگير شدن
514 Iron 1100 Words آهن
515 Island 1100 Words جزيره
516 Issue 1100 Words موضوع
517 Jail 1100 Words زندان
518 Jewel 1100 Words جواهر
519 Join 1100 Words متصل کردن، پيوستن
520 Joint 1100 Words مشترك
521 Judge 1100 Words قاضي، قضاوت کردن
522 Jump 1100 Words پريدن
523 Jury 1100 Words هيئت منصفه
524 Keep 1100 Words نگه دکشتن، حفظ کردن
525 Kick 1100 Words لگد زدن
526 Kidnap 1100 Words آدم دزدي کردن
527 Kidney 1100 Words کلیه
528 Kill 1100 Words کشتن
529 Kind 1100 Words نوع
530 Kiss 1100 Words بوسيدن
531 Knife 1100 Words چاقو
532 Knowledge 1100 Words شناخت، دانش
533 Labor 1100 Words کارگر، زحمت کشيدن
534 Laboratory 1100 Words آزمايشگاه
535 Lack 1100 Words فقدان
536 Lake 1100 Words درياچه
537 Land 1100 Words به زمين نشستن، زمين
538 Large 1100 Words بزرگ
539 Laser 1100 Words ليزر
540 Launch 1100 Words به کار انداختن، شروع کردن
541 Law 1100 Words قانون
542 Lead 1100 Words رهبري کردن، راهنمائي کردن، هدايت کردن
543 Leak 1100 Words چكه کردن
544 Learn 1100 Words آموختن
545 Leave 1100 Words ترك کردن
546 Left 1100 Words چپ
547 Legal 1100 Words قانوني
548 Legislature 1100 Words مجلس، قوه مقننه
549 Lend 1100 Words قرض دادن
550 Less 1100 Words کمتر
551 Let 1100 Words اجازه دادن
552 Level 1100 Words سطح
553 Liberal 1100 Words آزاده، آزاديخواه
554 Lift 1100 Words بلند کردن
555 Light 1100 Words نور
556 Lightning 1100 Words رعد و برق
557 Limit 1100 Words حد، محدود کردن
558 Link 1100 Words اتصال، بهم پيوستن
559 Liquid 1100 Words مايع
560 List 1100 Words فهرست ، فهرست کردن
561 Listen 1100 Words گوش دادن
562 Literature 1100 Words ادبيات
563 Live 1100 Words زندگي کردن
564 Liver 1100 Words جگر
565 Load 1100 Words بار، بار گذاري کردن
566 Loan 1100 Words قرض
567 Local 1100 Words محلي
568 Lonely 1100 Words تنها
569 Long 1100 Words طولاني، طولاني کردن
570 Look 1100 Words نگاه کردن، جستجو کردن
571 Lose 1100 Words گم کردن، از دست دادن، شكست خوردن
572 Loud 1100 Words بلند، بلند آوا
573 Low 1100 Words پايين
574 Loyal 1100 Words وفادار
575 Luck 1100 Words شانس
576 Lung 1100 Words ريه
577 Machine 1100 Words ماشين، دستگاه
578 Magazine 1100 Words مجله
579 Magnet 1100 Words آهن ربا
580 Mail 1100 Words پست
581 Main 1100 Words اصلي
582 Major 1100 Words اصلي، عمده
583 Majority 1100 Words اکثريت
584 Make 1100 Words ساختن، درست کردن
585 Male 1100 Words مذکر
586 Man 1100 Words مرد
587 Manufacture 1100 Words توليد کردن
588 Many 1100 Words زياد
589 Map 1100 Words نقشه
590 March 1100 Words رژه رفتن، راهپيمايي کردن
591 Mark 1100 Words علامت گذکشتن
592 Mass 1100 Words توده، جمع آوري کردن
593 Mate 1100 Words جفت گيري کردن، همدم
594 Mathematics 1100 Words رياضيات
595 Matter 1100 Words موضوع
596 Mayor 1100 Words شهردار
597 Meal 1100 Words خوراك
598 Mean 1100 Words معني دادن
599 Measure 1100 Words اندازه گرفتن
600 Meat 1100 Words گوشت
601 Media 1100 Words رسانه ها
602 Medicine 1100 Words دارو
603 Meet 1100 Words ملاقات کردن
604 Melt 1100 Words ذوب شدن
605 Member 1100 Words عضو
606 Memorial 1100 Words يادبود
607 Memory 1100 Words حافظه
608 Mental 1100 Words ذهني
609 Mercy 1100 Words رحم
610 Message 1100 Words پيغام
611 Metal 1100 Words فلز
612 Method 1100 Words روش
613 Microscope 1100 Words ميكروسكوپ
614 Middle 1100 Words مياني
615 Militant 1100 Words جنگ طلب
616 Military 1100 Words ارتش
617 Milk 1100 Words شير
618 Mind 1100 Words ذهن
619 Mine 1100 Words معدن، معدن حفر کردن
620 Mineral 1100 Words معدني
621 Minister 1100 Words وزير
622 Minor 1100 Words کوچكتر
623 Minority 1100 Words اقليت
624 Minute 1100 Words دقيقه
625 Miss 1100 Words از دست دادن
626 Missile 1100 Words موشك
627 Missing 1100 Words گم شده
628 Mistake 1100 Words اشتباه
629 Mix 1100 Words مخلوط کردن
630 Mob 1100 Words انبوه مردم
631 Model 1100 Words مدل
632 Moderate 1100 Words ميانه رو
633 Modern 1100 Words مدرن
634 Molecule 1100 Words ملكول
635 Month 1100 Words ماه
636 Moon 1100 Words ماه
637 Moral 1100 Words اخلاقي
638 Motion 1100 Words حرکت
639 Mountain 1100 Words کوه
640 Mourn 1100 Words سوگواري کردن
641 Movement 1100 Words تغيير، حرکت
642 Movie 1100 Words سينما
643 Murder 1100 Words کشتن، قتل
644 Mystery 1100 Words معما
645 Narrow 1100 Words باريك، باريك کردن
646 Nation 1100 Words ملت
647 Native 1100 Words بومي
648 Natural 1100 Words طبيعي
649 Nature 1100 Words طبيعت
650 Navy 1100 Words نيروي دريايي
651 Necessary 1100 Words لازم
652 Negotiate 1100 Words مذاکره کردن
653 Nerve 1100 Words عصب
654 Neutral 1100 Words بيطرف
655 Nominate 1100 Words نامزد کردن
656 Noon 1100 Words ظهر
657 North 1100 Words شمال
658 Nowhere 1100 Words هيچ جا
659 Nuclear 1100 Words هسته اي
660 Nucleus 1100 Words هسته
661 Nutrient 1100 Words مقوي
662 Obey 1100 Words اطاعت کردن
663 Object 1100 Words شي، اعتراض کردن
664 Observe 1100 Words مشاهده کردن، ملاحظه کردن
665 Occupy 1100 Words اشغال کردن
666 Ocean 1100 Words اقيانوس
667 Offensive 1100 Words متجاوز
668 Offer 1100 Words تقديم داشتن، پيشنهاد کردن
669 Official 1100 Words صاحب منصب، رسمي
670 Operate 1100 Words عمل جراحي کردن ،به کار انداختن
671 Opinion 1100 Words عقيده
672 Oppose 1100 Words مخالف بودن
673 Opposite 1100 Words روبرو، ضد
674 Oppress 1100 Words ذليل کردن، ستم کردن بر
675 Orbit 1100 Words مدار، دور زدن
676 Order 1100 Words فرمان دادن، رتبه
677 Organ 1100 Words عضو
678 Organism 1100 Words ارگانيسم
679 Organize 1100 Words سازمان دادن
680 Oust 1100 Words برکنار کردن
681 Overthrow 1100 Words بر انداختن
682 Owe 1100 Words بدهكار بودن
683 Pain 1100 Words درد
684 Paint 1100 Words رنگ زدن، نقاشي، نقاشي کردن
685 Pan 1100 Words ماهي تابه
686 Paper 1100 Words کاغذ
687 Parachute 1100 Words چتر نجات
688 Parade 1100 Words رژه، رژه رفتن
689 Pardon 1100 Words پوزش
690 Parent 1100 Words والدين
691 Parliament 1100 Words مجلس
692 Part 1100 Words بخش
693 Particle 1100 Words ذره
694 Party 1100 Words مهماني
695 Pass 1100 Words گذشتن
696 Passenger 1100 Words مسافر
697 Passport 1100 Words گذرنامه
698 Past 1100 Words گذشته
699 Path 1100 Words مسير
700 Patient 1100 Words بيمار
701 Pay 1100 Words پرداختن
702 Peace 1100 Words صلح
703 Percent 1100 Words درصد
704 Perfect 1100 Words بدون نقص
705 Perform 1100 Words اجرا کردن
706 Period 1100 Words دوره
707 Permanent 1100 Words دائمي، ابدي
708 Permit 1100 Words اجازه دادن
709 Person 1100 Words شخص
710 Physical 1100 Words فيزيكي
711 Physics 1100 Words فيزيك
712 Piece 1100 Words قطعه
713 Pig 1100 Words خوك
714 Pilot 1100 Words خلبان
715 Pipe 1100 Words لوله
716 Place 1100 Words جا، قرار دادن
717 Planet 1100 Words سياره
718 Plant 1100 Words گياه، کاشتن
719 Plastic 1100 Words پلاستيكي
720 Please 1100 Words لطفاً، خوشنود ساختن
721 Plenty 1100 Words فراوان
722 Plot 1100 Words توطئه چيدن، دسيسه
723 Poem 1100 Words شعر
724 Point 1100 Words نقطه
725 Poison 1100 Words سم
726 Police 1100 Words پليس
727 Policy 1100 Words رويه، سياست
728 Politics 1100 Words سياسي
729 Pollute 1100 Words آلوده کردن
730 Popular 1100 Words عامه پسند، محبوب
731 Population 1100 Words جمعيت
732 Port 1100 Words بندر
733 Position 1100 Words وضعيت، موقعيت، مقام
734 Possess 1100 Words دکشتن، مالك بودن، در تصرف دکشتن
735 Possible 1100 Words ممكن
736 Postpone 1100 Words عقب انداختن
737 Pour 1100 Words ريختن
738 Power 1100 Words نيرو
739 Praise 1100 Words ستايش کردن
740 Pray 1100 Words دعا
741 Pregnant 1100 Words حامله
742 Present 1100 Words عرضه کردن، هديه، حالا
743 President 1100 Words رئيس جمهور
744 Press 1100 Words فشار دادن، مطبوعات
745 Pressure 1100 Words فشار
746 Prevent 1100 Words مانع شدن
747 Price 1100 Words قيمت
748 Prison 1100 Words زندان
749 Private 1100 Words خصوصي
750 Prize 1100 Words جايزه
751 Pro 1100 Words براي
752 Probably 1100 Words احتمالاً
753 Problem 1100 Words مسئله
754 Process 1100 Words پروسه، جريان
755 Produce 1100 Words توليد کردن
756 Profession 1100 Words حرفه
757 Profit 1100 Words سود
758 Progress 1100 Words پيشرفت کردن
759 Project 1100 Words طرح، پروژه
760 Propaganda 1100 Words تبليغات
761 Property 1100 Words ملك، دارائي، خاصيت
762 proposal 1100 Words
763 Propose 1100 Words پيشنهاد کردن
764 Prostate 1100 Words غده پروستات
765 Protect 1100 Words محافظت کردن
766 Proteins 1100 Words پروتئين ها
767 Protest 1100 Words اعتراض کردن
768 Prove 1100 Words ثابت کردن
769 Provide 1100 Words فراهم کردن
770 Public 1100 Words عمومي
771 Publication 1100 Words انتشار، نشريه
772 Publish 1100 Words انتشار دادن
773 Pull 1100 Words کشيدن
774 Pump 1100 Words تلمبه زدن
775 Punish 1100 Words تنبيه کردن، مجازات کردن
776 Purchase 1100 Words خريد، خريداري کردن
777 Pure 1100 Words خالص
778 Purpose 1100 Words مقصود
779 Push 1100 Words فشار دادن
780 Put 1100 Words گذاشتن
781 Quality 1100 Words کيفيت
782 Question 1100 Words سؤال
783 Quiet 1100 Words ساکت، ساکن
784 Race 1100 Words دويدن، مسابقه دادن
785 Radar 1100 Words رادار
786 Radiation 1100 Words پرتوافكني
787 Raid 1100 Words حمله ناگهاني، تاخت و تاز
788 Railroad 1100 Words راه آهن
789 Raise 1100 Words بلند کردن، پروراندن
790 Rare 1100 Words کمياب
791 Rate 1100 Words سرعت، نرخ
792 Re 1100 Words دوباره انجام دادن
793 Reach 1100 Words رسيدن به، نائل شدن
794 React 1100 Words عكس العمل نشان دادن
795 Realistic 1100 Words واقع بيني
796 Reason 1100 Words دليل، استدلال کردن
797 Reasonable 1100 Words معقولانه
798 Rebel 1100 Words ياغي
799 Receive 1100 Words دريافت کردن
800 Recent 1100 Words اخير
801 Recession 1100 Words بحران اقتصادي
802 Recognize 1100 Words شناختن
803 Recover 1100 Words بازپس گرفتن، بهبود يافتن
804 Reduce 1100 Words کاهش دادن
805 Reform 1100 Words اصلاح کردن
806 Refugee 1100 Words پناهنده
807 Refuse 1100 Words امتناع کردن
808 Regret 1100 Words پشيماني، متأسف بودن
809 Reject 1100 Words رد کردن
810 Relations 1100 Words روابط، خويشاوندان
811 Release 1100 Words آزاد کردن، منتشر ساختن
812 Religion 1100 Words مذهب
813 Remain 1100 Words باقي ماندن
814 Remains 1100 Words بقايا
815 Remember 1100 Words به ياد آوردن
816 Remove 1100 Words برداشتن، در آوردن، عزل کردن
817 Repair 1100 Words تعمير کردن
818 Repeat 1100 Words تكرار کردن
819 Represent 1100 Words نماينده بودن ، نشان دادن
820 Repress 1100 Words سرکوب کردن
821 Request 1100 Words درخواست کردن
822 Require 1100 Words ملزوم کردن
823 Rescue 1100 Words نجات دادن
824 Research 1100 Words تحقيق
825 Resign 1100 Words استعفا دادن
826 Resist 1100 Words مقاومت کردن
827 Resolution 1100 Words تحليل
828 Resource 1100 Words منبع
829 Responsible 1100 Words مسئول
830 Rest 1100 Words استراحت کردن، بقيه
831 Restrain 1100 Words مهارکردن، جلوگيري کردن
832 Restrict 1100 Words محدود کردن
833 Retire 1100 Words بازنشسته شدن
834 Return 1100 Words برگشتن
835 Revolt 1100 Words شورش کردن
836 Rice 1100 Words برنج
837 Rich 1100 Words ثروتمند
838 Ride 1100 Words سوار شدن
839 Riot 1100 Words آشوب
840 Rise 1100 Words افزايش، ترفي کردن، برخاستن
841 Risk 1100 Words خطر
842 River 1100 Words رودخانه
843 Road 1100 Words جاده
844 Rob 1100 Words غارت کردن
845 Robot 1100 Words ربات
846 Rock 1100 Words سنگ، صخره
847 Roll 1100 Words غلت دادن
848 Root 1100 Words ريشه
849 Rope 1100 Words ريسمان
850 Rough 1100 Words خشن، ناهموار
851 Rub 1100 Words ماليدن
852 Rubber 1100 Words کائوچو
853 Ruin 1100 Words خراب کردن
854 Rule 1100 Words دستور، حكومت کردن، اداره کردن
855 Sabotage 1100 Words خرابكاري عمدي
856 Sacrifice 1100 Words قرباني کردن
857 Sad 1100 Words غمگين
858 Safe 1100 Words امن
859 Sail 1100 Words با کشتي مسافرت کردن
860 Sailor 1100 Words ملوان
861 Salt 1100 Words نمك
862 Same 1100 Words يكسان
863 Sand 1100 Words شن
864 Satellite 1100 Words ماهواره
865 Satisfy 1100 Words راضي کردن
866 Science 1100 Words علم
867 Security 1100 Words امنيت
868 Seed 1100 Words بذر
869 Seeking 1100 Words جستجو کردن
870 Seem 1100 Words به نظر رسيدن
871 Seize 1100 Words گرفتن، قاپيدن، دستگير کردن
872 Senate 1100 Words سنا
873 Send 1100 Words فرستادن
874 Sense 1100 Words حس، حس کردن
875 Sentence 1100 Words حكم، محكوم کردن
876 Separate 1100 Words جدا کردن
877 Serious 1100 Words جدي
878 Serve 1100 Words خدمت کردن
879 Set 1100 Words گذکشتن، چيدن
880 Settle 1100 Words به بحثي خاتمه دادن، سر و سامان گرفتن، ساکن کردن
881 Several 1100 Words چند
882 Severe 1100 Words سخت، شديد
883 Shake 1100 Words تكان دادن
884 Shape 1100 Words شكل، شكل دادن
885 Share 1100 Words شريك کردن، سهم
886 Sharp 1100 Words تيز
887 Sheep 1100 Words گوسفند
888 Shell 1100 Words پوکه، توپ شليك کردن
889 Shelter 1100 Words پناهگاه
890 Shine 1100 Words تابيدن، درخشيدن، براق کردن
891 Ship 1100 Words کشتي، حمل کردن
892 Shoe 1100 Words کفش
893 Shoot 1100 Words تيراندازي کردن، تير زدن
894 Short 1100 Words کوتاه
895 Shout 1100 Words فرياد زدن
896 Shrink 1100 Words آب رفتن
897 Sick 1100 Words مريض
898 Sickness 1100 Words بيماري
899 Sign 1100 Words امضاء کردن، نشانه
900 Signal 1100 Words سگنال، علامت دادن
901 Silence 1100 Words سكوت، ساکت کردن
902 Silver 1100 Words نقره
903 Similar 1100 Words شبيه
904 Sing 1100 Words خواندن
905 Single 1100 Words تك
906 Sink 1100 Words فرو رفتن
907 Sister 1100 Words خواهر
908 Situation 1100 Words وضعيت
909 Skeleton 1100 Words اسكلت
910 Skill 1100 Words مهارت
911 Skin 1100 Words پوست
912 Sky 1100 Words آسمان
913 Slave 1100 Words برده
914 Sleep 1100 Words خوابيدن
915 Slide 1100 Words سر خوردن
916 Smash 1100 Words خرد کردن، در هم کوبيدن
917 Smell 1100 Words بو
918 Smooth 1100 Words صاف
919 Social 1100 Words اجتماعي
920 Soft 1100 Words نرم، صاف، ملايم
921 Soil 1100 Words خاك
922 Soldier 1100 Words سرباز
923 Solid 1100 Words جامد
924 Solve 1100 Words حل کردن
925 Sort 1100 Words نوع، جور کردن
926 Sound 1100 Words صدا
927 South 1100 Words جنوب
928 Space 1100 Words فضا، جا
929 Speak 1100 Words صحبت کردن
930 Special 1100 Words مخصوص
931 Speech 1100 Words سخنراني
932 Spend 1100 Words مصرف کردن
933 Spill 1100 Words ريزش
934 Spirit 1100 Words روح
935 Split 1100 Words جدا کردن
936 Sport 1100 Words ورزش
937 Spread 1100 Words پخش شدن، بسط و توسعه دادن
938 Spring 1100 Words بهار
939 Spy 1100 Words جاسوس، جاسوسي کردن
940 Square 1100 Words مربع
941 Stab 1100 Words خنجر زدن
942 Stand 1100 Words ايستادن
943 Starve 1100 Words گرسنگي کشيدن، از گرسنگي مردن
944 State 1100 Words بيان کردن، ايالت
945 Station 1100 Words ايستگاه
946 Statue 1100 Words مجسمه
947 Steal 1100 Words دزديدن
948 Steam 1100 Words بخار
949 Steel 1100 Words فولاد
950 Step 1100 Words پله
951 Stick 1100 Words چسبيدن، الصاق کردن
952 Stomach 1100 Words معده
953 Stone 1100 Words سنگ
954 Store 1100 Words ذخيره کردن، فروشگاه
955 Storm 1100 Words توفان
956 Story 1100 Words داستان
957 Stove 1100 Words اجاق
958 Straight 1100 Words راست
959 Strange 1100 Words عجيب
960 Street 1100 Words خيابان
961 Stretch 1100 Words کشيدن، امتداد دادن
962 Strike 1100 Words اعتصاب، ضربه زدن
963 Strong 1100 Words قوي
964 Structure 1100 Words ساختمان، ساختار
965 Struggle 1100 Words کشمكش
966 Stupid 1100 Words احمق
967 Subject 1100 Words موضوع
968 Submarine 1100 Words زيردريايي
969 Substance 1100 Words ماده
970 Substitute 1100 Words جانشين کردن
971 Subversion 1100 Words واژگوني
972 Succeed 1100 Words موفق شدن
973 Sudden 1100 Words ناگهاني
974 Suffer 1100 Words رنج بردن
975 Suggest 1100 Words پيشنهاد کردن
976 Summer 1100 Words تابستان
977 Supervise 1100 Words نظارت کردن
978 Supply 1100 Words موجودي، تامين کردن، عرضه کردن
979 Support 1100 Words پشتيباني کردن، تائيد کردن
980 Suppose 1100 Words تصور کردن
981 Suppress 1100 Words خواباندن، موقوف کردن
982 Surface 1100 Words سطح
983 Surplus 1100 Words مازاد
984 Surrender 1100 Words تسليم شدن، واگذار کردن
985 Surround 1100 Words محاصره کردن
986 Survive 1100 Words جان به در بردن
987 Suspect 1100 Words مظنون، مظنون بودن
988 Suspend 1100 Words معلق کردن
989 Swallow 1100 Words قورت دادن
990 Swear in 1100 Words قسم دادن
991 Sweet 1100 Words شيرين
992 Swim 1100 Words شنا کردن
993 Sympathy 1100 Words همدردي
994 Take steps 1100 Words اقدام کردن
995 Tank 1100 Words تانك، تانكر
996 Target 1100 Words هدف
997 Taste 1100 Words طعم
998 Tax 1100 Words ماليات
999 Team 1100 Words تيم
1000 Tear 1100 Words گسستن
1001 Tears 1100 Words اشكها
1002 Temperature 1100 Words حرارت
1003 Temporary 1100 Words موقتي
1004 Tense 1100 Words پرتنش
1005 Term 1100 Words دوره
1006 Terrible 1100 Words وحشتناك
1007 Territory 1100 Words سرزمين
1008 Threaten 1100 Words تهديد کردن
1009 Through 1100 Words از ميان، از طريق
1010 Throw 1100 Words انداختن
1011 Tie 1100 Words گره زدن
1012 Tissue 1100 Words بافت
1013 Tool 1100 Words وسيله
1014 Torture 1100 Words شكنجه
1015 Total 1100 Words جمع
1016 Touch 1100 Words دست زدن
1017 Toward 1100 Words بسوي
1018 Town 1100 Words شهر
1019 Trade 1100 Words تجارت
1020 Tradition 1100 Words سنت
1021 Traffic 1100 Words ترافيك
1022 Tragic 1100 Words حزن انگيز،غم انگيز،محزون
1023 Train 1100 Words قطار، تربيت کردن، تمرين کردن
1024 Transport 1100 Words جا به جا کردن
1025 Transportation 1100 Words حمل و نقل، انتقال
1026 Trap 1100 Words تله، به دام انداختن
1027 Travel 1100 Words مسافرت کردن
1028 Treason 1100 Words خيانت
1029 Treasure 1100 Words گنج
1030 Treat 1100 Words معالجه کردن، رفتار کردن
1031 Treatment 1100 Words معالجه، رفتار
1032 Treasure 1100 Words قرارداد
1033 Trial 1100 Words محاکمه
1034 Tribe 1100 Words قبيله
1035 Trick 1100 Words کلك، حقه بازي کردن
1036 Trip 1100 Words مسافرت
1037 Troops 1100 Words سربازان
1038 Trouble 1100 Words زحمت
1039 Truce 1100 Words متارکه موقت جنگ
1040 Truck 1100 Words کاميون
1041 Trust 1100 Words اعتماد کردن
1042 Tube 1100 Words لوله
1043 Turn 1100 Words چرخيدن، تبديل کردن
1044 Unite 1100 Words متحد کردن
1045 Universe 1100 Words جهان
1046 Urge 1100 Words اصرار کردن
1047 Urgent 1100 Words ضروري
1048 Uterus 1100 Words رحم
1049 Valley 1100 Words دره
1050 Value 1100 Words ارزش
1051 Vegetable 1100 Words سبزي
1052 Vehicle 1100 Words وسيله نقليه
1053 Version 1100 Words نسخه
1054 Veto 1100 Words وتو
1055 Vicious 1100 Words بدکار، تباهكار
1056 Victim 1100 Words قرباني
1057 Victory 1100 Words پيروزي
1058 Village 1100 Words دهكده
1059 Violate 1100 Words تجاوز کردن
1060 Violence 1100 Words خشونت
1061 Virus 1100 Words ويروس
1062 Visit 1100 Words ملاقات کردن
1063 Volcano 1100 Words آتشفشان
1064 Vote 1100 Words رأي دادن، دعا
1065 Wages 1100 Words دستمزدها
1066 Warn 1100 Words خبر دادن، هشدار دادن
1067 Weak 1100 Words ضعيف
1068 Wealth 1100 Words ثروت
1069 Weapon 1100 Words اسلحه
1070 Wear 1100 Words پوشيدن
1071 Weather 1100 Words آب و هوا
1072 Weigh 1100 Words وزن کردن
1073 West 1100 Words غرب
1074 Wet 1100 Words تر
1075 Wheat 1100 Words گندم
1076 Wheel 1100 Words چرخ
1077 Whole 1100 Words تمام
1078 Wide 1100 Words عريض
1079 Willing 1100 Words مايل
1080 Win 1100 Words بردن
1081 Wind 1100 Words باد
1082 Wire 1100 Words سيم
1083 Wise 1100 Words آگاه، دانا
1084 Withdraw 1100 Words پس گرفتن
1085 Wonder 1100 Words تعجب کردن
1086 Wonderful 1100 Words شگفت انگيز
1087 Worse 1100 Words بدتر
1088 Worth 1100 Words ارزش
1089 Wound 1100 Words زخم، مجروح کردن
1090 Wreck 1100 Words متلاشي شدن، لاشه کشتی و...
1091 Wreckage 1100 Words لاشه کشتی و...
1092 X-rays 1100 Words اشعه ايكس
1093 FALSE 1100 Words نادرست
1094 TRUE 1100 Words درست

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت