ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع لغات پرکاربرد

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 Accept لغات پرکاربرد پذيرفتن
2 Accident لغات پرکاربرد تصادف
3 Across لغات پرکاربرد از اين سو به آن سو
4 Act لغات پرکاربرد عمل كردن
5 Actor لغات پرکاربرد هنرپيشه
6 Add لغات پرکاربرد جمع كردن
7 Adult لغات پرکاربرد بزرگسال
8 Advise لغات پرکاربرد نصيحت كردن
9 Afraid لغات پرکاربرد هراسان
10 Agency لغات پرکاربرد نمايندگي
11 Almost لغات پرکاربرد تقريبا
12 Although لغات پرکاربرد اگر چه
13 Among لغات پرکاربرد در ميان
14 Amount لغات پرکاربرد مقدار
15 Anniversary لغات پرکاربرد سالگرد
16 Apologize لغات پرکاربرد عذرخواهي كردن
17 Appear لغات پرکاربرد ظاهر شدن
18 Area لغات پرکاربرد ناحيه
19 Argue لغات پرکاربرد بحث كردن
20 Army لغات پرکاربرد ارتش
21 Arrest لغات پرکاربرد دستگير كردن
22 Atmosphere لغات پرکاربرد جو
23 Attach لغات پرکاربرد چسباندن
24 Automobile لغات پرکاربرد اتومبيل
25 Autumn لغات پرکاربرد پاييز
26 Average لغات پرکاربرد معدل
27 Avoid لغات پرکاربرد اجتناب كردن از
28 Awake لغات پرکاربرد بيدار
29 Award لغات پرکاربرد جايزه
30 Balance لغات پرکاربرد ميزان كردن
31 Base لغات پرکاربرد اساس
32 Beat لغات پرکاربرد زدن
33 Below لغات پرکاربرد پايين
34 Bill لغات پرکاربرد لايحه
35 Biology لغات پرکاربرد زيست شناسي
36 Bite لغات پرکاربرد گاز گرفتن
37 Blind لغات پرکاربرد كور
38 Block لغات پرکاربرد بلوك
39 Blood لغات پرکاربرد خون
40 Boil لغات پرکاربرد جوشاندن
41 Bone لغات پرکاربرد استخوان
42 Border لغات پرکاربرد مرز
43 Born لغات پرکاربرد متولد شدن
44 Borrow لغات پرکاربرد قرض كردن
45 brain لغات پرکاربرد مغز
46 Brave لغات پرکاربرد شجاع
47 Breathe لغات پرکاربرد نفس كشيدن
48 Bridge لغات پرکاربرد پل
49 Bright لغات پرکاربرد تابناك
50 Burn لغات پرکاربرد سوختن
51 Burst لغات پرکاربرد تركيدن
52 Calm لغات پرکاربرد آرامش
53 Camp لغات پرکاربرد اردوگاه
54 Cancer لغات پرکاربرد سرطان
55 Candidate لغات پرکاربرد نامزد
56 Capital لغات پرکاربرد پایتخت
57 Care لغات پرکاربرد مواظبت
58 case لغات پرکاربرد مورد
59 Catch لغات پرکاربرد گرفتن
60 Cause لغات پرکاربرد علت
61 Celebrate لغات پرکاربرد جشن گرفتن
62 Center لغات پرکاربرد مرکز
63 century لغات پرکاربرد قرن
64 Ceremony لغات پرکاربرد مراسم
65 champion لغات پرکاربرد قهرمان
66 chance لغات پرکاربرد شانس
67 chemical لغات پرکاربرد شیمیایى
68 chief لغات پرکاربرد رئیس
69 citizen لغات پرکاربرد شهروند
70 claim لغات پرکاربرد ادعا کردن
71 climate لغات پرکاربرد آب و هوا
72 climb لغات پرکاربرد بالارفتن
73 coal لغات پرکاربرد زغال سنگ
74 coast لغات پرکاربرد ساحل
75 collect لغات پرکاربرد جمع کردن
76 combine لغات پرکاربرد ترکیب کردن
77 comment لغات پرکاربرد نظر دادن
78 committee لغات پرکاربرد کمیته
79 community لغات پرکاربرد اجتماع
80 company لغات پرکاربرد كمپاني
81 compare لغات پرکاربرد مقایسه کردن
82 compete لغات پرکاربرد رقابت کردن
83 complex لغات پرکاربرد پیچیده
84 chemistry لغات پرکاربرد شيمي
85 unite لغات پرکاربرد متحد کردن
86 universe لغات پرکاربرد جهان
87 urgent لغات پرکاربرد ضرورى
88 quality لغات پرکاربرد کیفیت
89 quiet لغات پرکاربرد ساکت
90 jewel لغات پرکاربرد جواهر
91 join لغات پرکاربرد متصل کردن
92 joint لغات پرکاربرد مشترک
93 judge لغات پرکاربرد قاضى
94 jury لغات پرکاربرد هیات منصفه
95 keep لغات پرکاربرد نگاه داشتن
96 kick لغات پرکاربرد لگد زدن
97 kill لغات پرکاربرد کشتن
98 kind لغات پرکاربرد نوع
99 knowledge لغات پرکاربرد شناخت
100 vote لغات پرکاربرد راى دادن
101 volcano لغات پرکاربرد آتشفشان
102 visit لغات پرکاربرد ملاقات کردن
103 warn لغات پرکاربرد هشدار دادن
104 weak لغات پرکاربرد ضعيف
105 dense لغات پرکاربرد غلیظ
106 image لغات پرکاربرد تصویر
107 atom لغات پرکاربرد اتم
108 cell لغات پرکاربرد سلول
109 gene لغات پرکاربرد ژن
110 organ لغات پرکاربرد عضو
111 tissue لغات پرکاربرد بافت
112 robot لغات پرکاربرد ربات
113 protein لغات پرکاربرد پروتئین
114 compound لغات پرکاربرد مرکب
115 stomach لغات پرکاربرد معده
116 heart لغات پرکاربرد قلب
117 concern لغات پرکاربرد نگران بودن
118 condition لغات پرکاربرد شرط
119 conference لغات پرکاربرد کنفرانس
120 laboratory لغات پرکاربرد آزمايشگاه
121 lake لغات پرکاربرد درياچه
122 land لغات پرکاربرد زمين
123 dam لغات پرکاربرد سد
124 damage لغات پرکاربرد زيان
125 danger لغات پرکاربرد خطر
126 dark لغات پرکاربرد تاريكي
127 molecule لغات پرکاربرد ملكول
128 nerve لغات پرکاربرد عصب
129 valley لغات پرکاربرد دره
130 value لغات پرکاربرد ارزش
131 vegetable لغات پرکاربرد سبزى
132 version لغات پرکاربرد نسخه
133 safe لغات پرکاربرد امن
134 sail لغات پرکاربرد با كشتي سفر كردن
135 race لغات پرکاربرد مسابقه سرعت
136 radar لغات پرکاربرد رادار
137 railroad لغات پرکاربرد راه آهن
138 observe لغات پرکاربرد مشاهده کردن
139 ocean لغات پرکاربرد اقیانوس
140 bacteria لغات پرکاربرد باکترى
141 element لغات پرکاربرد عنصر
142 confirm لغات پرکاربرد تائید کردن
143 conflict لغات پرکاربرد تعارض
144 congratulate لغات پرکاربرد تبریک گفتن
145 congress لغات پرکاربرد کنگره
146 connect لغات پرکاربرد وصل کردن
147 pain لغات پرکاربرد درد
148 paint لغات پرکاربرد رنگ کردن
149 paper لغات پرکاربرد کاغذ
150 narrow لغات پرکاربرد باريك
151 nation لغات پرکاربرد ملت
152 native لغات پرکاربرد بومى
153 natural لغات پرکاربرد طبیعى
154 nature لغات پرکاربرد طبیعت
155 victim لغات پرکاربرد قربانى
156 victory لغات پرکاربرد پیروزى
157 village لغات پرکاربرد دهکده
158 organism لغات پرکاربرد ارگانیسم
159 lung لغات پرکاربرد ريه
160 tank لغات پرکاربرد مخزن
161 target لغات پرکاربرد هدف
162 taste لغات پرکاربرد طعم
163 tax لغات پرکاربرد مالیات
164 team لغات پرکاربرد گروه
165 machine لغات پرکاربرد ماشين
166 magazine لغات پرکاربرد مجله
167 mail لغات پرکاربرد پست کردن
168 main لغات پرکاربرد اصلى
169 major لغات پرکاربرد بزرگ
170 particle لغات پرکاربرد ذره
171 virus لغات پرکاربرد ویروس
172 continent لغات پرکاربرد قاره
173 continue لغات پرکاربرد ادامه دادن
174 intestine لغات پرکاربرد روده
175 correct لغات پرکاربرد اصلاح کردن
176 cost لغات پرکاربرد هزینه
177 cotton لغات پرکاربرد پنبه اى
178 law لغات پرکاربرد قانون
179 lead لغات پرکاربرد رهبرى کردن
180 male لغات پرکاربرد جنس نر
181 navy لغات پرکاربرد نیروى دریایى
182 necessary لغات پرکاربرد لازم
183 factory لغات پرکاربرد کارخانه
184 fail لغات پرکاربرد شکست خوردن
185 fall لغات پرکاربرد افتادن
186 earn لغات پرکاربرد کسب معاش کردن
187 earth لغات پرکاربرد زمین
188 earthquake لغات پرکاربرد زلزله
189 deaf لغات پرکاربرد کر
190 debt لغات پرکاربرد بدهى داشتن
191 gain لغات پرکاربرد فايده بردن
192 general لغات پرکاربرد عمومى
193 gentle لغات پرکاربرد نجيب
194 gift لغات پرکاربرد هديه
195 hang لغات پرکاربرد آویزان کردن
196 harm لغات پرکاربرد آسيب
197 harvest لغات پرکاربرد درو کردن
198 identify لغات پرکاربرد شناختن
199 illegal لغات پرکاربرد غیرقانونى
200 imagine لغات پرکاربرد تصور کردن
201 immediate لغات پرکاربرد فورى
202 import لغات پرکاربرد وارد کردن
203 wear لغات پرکاربرد پوشیدن
204 weather لغات پرکاربرد آب و هوا
205 west لغات پرکاربرد غرب
206 wet لغات پرکاربرد مرطوب
207 count لغات پرکاربرد شمردن
208 court لغات پرکاربرد دادگاه
209 cover لغات پرکاربرد جلد
210 crash لغات پرکاربرد درهم شکستن
211 hear لغات پرکاربرد شنیدن
212 hate لغات پرکاربرد نفرت داشتن از
213 heal لغات پرکاربرد شفا دادن
214 health لغات پرکاربرد سلامتي
215 false لغات پرکاربرد نادرست
216 feed لغات پرکاربرد تغذیه کردن
217 fence لغات پرکاربرد حصار
218 wheat لغات پرکاربرد گندم
219 wide لغات پرکاربرد پهن
220 willing لغات پرکاربرد مایل بودن
221 sailor لغات پرکاربرد دریانورد
222 same لغات پرکاربرد یکسان
223 sand لغات پرکاربرد شن
224 satellite لغات پرکاربرد ماهواره
225 offer لغات پرکاربرد پیشنهاد
226 official لغات پرکاربرد ادارى
227 opinion لغات پرکاربرد عقیده
228 decrease لغات پرکاربرد کاهش یافتن
229 learn لغات پرکاربرد یاد گرفتن
230 legal لغات پرکاربرد قانونى
231 lend لغات پرکاربرد قرض دادن
232 raise لغات پرکاربرد پروراندن
233 rare لغات پرکاربرد کمیاب
234 rate لغات پرکاربرد سرعت
235 reach لغات پرکاربرد رسیدن به
236 react لغات پرکاربرد واکنش نشان دادن
237 north لغات پرکاربرد شمال
238 noon لغات پرکاربرد ظهر
239 nowhere لغات پرکاربرد هیچ جا
240 nuclear لغات پرکاربرد هسته اى
241 goal لغات پرکاربرد هدف
242 government لغات پرکاربرد حکومت
243 grain لغات پرکاربرد دانه
244 economy لغات پرکاربرد اقتصاد
245 edge لغات پرکاربرد لبه
246 education لغات پرکاربرد آموزش
247 effort لغات پرکاربرد کوشش
248 march لغات پرکاربرد راهپیمایى کردن
249 mark لغات پرکاربرد علامت گذاشتن
250 pardon لغات پرکاربرد پوزش
251 Parliament لغات پرکاربرد پارلمان
252 part لغات پرکاربرد بخش
253 tear لغات پرکاربرد اشک
254 temperature لغات پرکاربرد دما
255 important لغات پرکاربرد مهم
256 improve لغات پرکاربرد بهبودى یافتن
257 increase لغات پرکاربرد افزایش دادن
258 depression لغات پرکاربرد افسردگى
259 describe لغات پرکاربرد شرح دادن
260 desert لغات پرکاربرد بیابان
261 design لغات پرکاربرد طرح
262 engine لغات پرکاربرد موتور
263 environment لغات پرکاربرد محیط
264 equal لغات پرکاربرد برابر
265 escape لغات پرکاربرد فرار
266 fix لغات پرکاربرد درست کردن
267 flag لغات پرکاربرد پرچم
268 flat لغات پرکاربرد مسطح
269 float لغات پرکاربرد شناور
270 flood لغات پرکاربرد سیل
271 guard لغات پرکاربرد نگهبان
272 guide لغات پرکاربرد راهنما
273 guilty لغات پرکاربرد گناهکار
274 horrible لغات پرکاربرد ناگوار
275 inspect لغات پرکاربرد رسیدگی کردن
276 instead لغات پرکاربرد بجای
277 instrument لغات پرکاربرد وسیله
278 list لغات پرکاربرد فهرست
279 live لغات پرکاربرد زنده
280 load لغات پرکاربرد بار
281 recent لغات پرکاربرد اخیر
282 reduce لغات پرکاربرد کاستن
283 media لغات پرکاربرد رسانه ها
284 medicine لغات پرکاربرد پزشکی
285 meet لغات پرکاربرد ملاقات کردن
286 member لغات پرکاربرد عضو
287 patient لغات پرکاربرد بیمار
288 pay لغات پرکاربرد پرداخت کردن
289 peace لغات پرکاربرد صلح
290 percent لغات پرکاربرد درصد
291 perfect لغات پرکاربرد بى عيب
292 custom لغات پرکاربرد رسم
293 culture لغات پرکاربرد فرهنگ
294 crowd لغات پرکاربرد جمعيت

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت