ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع عمومی

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 actually عمومی در حقيقت
2 adequate عمومی کافی
3 abbreviation عمومی مخفف
4 absolutely عمومی کاملا"
5 abstract عمومی انتزاعي
6 abbreviation عمومی مخفف
7 absolutely عمومی کاملاٌ
8 abstract عمومی انتزاعی
9 academic عمومی تحصیلی
10 accelerate عمومی شتاب دادن
11 accelerator عمومی شتاب دهنده
12 acceptable عمومی قابل قبول
13 accessory عمومی پيرامونى
14 accurately عمومی بدرستى
15 accuse عمومی متهم کردن
16 achieve عمومی دست يافتن
17 achievement عمومی تحصيل
18 acknowledgement عمومی تایید
19 actual عمومی واقعی
20 adapt عمومی وفق دادن
21 adopt عمومی قبول کردن
22 admiration عمومی تحسین
23 admire عمومی تحسین کردن
24 admit عمومی قبول کردن
25 advantage عمومی برتری
26 advert عمومی توجه کردن
27 advertise عمومی اگهى دادن
28 affect عمومی عاطفه
29 afford عمومی استطاعت داشتن
30 aggression عمومی تجاوز
31 aggressive عمومی تجاوزکارانه
32 aid عمومی یاری کردن
33 aim عمومی هدف
34 aircraft عمومی هواپيما
35 alarm عمومی زنگ خطر
36 alcoholic عمومی دائم الخمر
37 alike عمومی همانند
38 alive عمومی در قيد حيات
39 all over عمومی درهرقسمت
40 all over the world عمومی در سراسر جهان
41 allow عمومی اجازه دادن
42 ally عمومی پیوستن
43 aloud عمومی باصداى بلند
44 already عمومی پيش از اين قبلا
45 alternative عمومی شق ديگر
46 although عمومی اگر چه
47 amazed عمومی متعجب
48 amazing عمومی شگفت انگيز
49 ambition عمومی ارزو جاه طلب بودن
50 ambitious عمومی جاه طلب
51 among عمومی درميان
52 amount عمومی میزان
53 amusing عمومی تفريح دهنده
54 analyse عمومی تحليل کردن
55 analysis عمومی اناليز رياضى
56 ancestor عمومی نیا
57 anniversary عمومی مجلس يادبود يا جشن ساليانه
58 announcement عمومی آگهی
59 annual عمومی سالیانه
60 apartment عمومی آپارتمان
61 anxious عمومی مضطرب
62 appointment عمومی وعده ملاقات
63 appalling عمومی ترسناک
64 apparently عمومی ظاهرا
65 appear عمومی ظاهرشدن
66 application عمومی برنامه کاربردى
67 approach عمومی رسيدن
68 approve عمومی تصديق کردن
69 approximate عمومی تقريب زدن
70 apricot عمومی زرد آلو
71 area عمومی منطقه
72 argue عمومی گفتگو کردن
73 army عمومی ارتش
74 arrest عمومی توقيف شخص
75 arrogant عمومی متکبر خودبين
76 artichoke عمومی انگنار کنگر فرنگى
77 artificial عمومی مصنوعی
78 artist عمومی هنرمند
79 result عمومی پیامد
80 asleep عمومی خواب
81 asparagus عمومی مارچوبه
82 assassination عمومی آدمکشی
83 assault عمومی حمله کردن به کسى به قصد ازار بدنى
84 assessment عمومی مميزى ماليات
85 asset عمومی سرمايه
86 assistance عمومی دستيارى
87 assumption عمومی غرور
88 asthma عمومی تنگى نفس
89 astonish عمومی گيج کردن
90 athlete عمومی ورزشکار
91 athletics عمومی علم ورزش
92 athena عمومی شهر اتن
93 atheneum عمومی انجمن دانش
94 atheist عمومی منکر خدا خدانشناس
95 audit عمومی مميزى دفاتر محاسباتى
96 aufbau principle عمومی اصل بناگذارى
97 atm عمومی ماشين تحويل دار خودکار
98 atmosphere عمومی اتمسفر
99 atrocious عمومی با شرارت بى پايان
100 attack عمومی حمله کردن
101 attacker عمومی مهاجم
102 attempt عمومی کوشش کردن
103 attitude عمومی گرايش
104 attorney عمومی وکيل
105 author عمومی مولف
106 auto biography عمومی بيوگرافى
107 automatic عمومی دستگاه خودکار
108 available عمومی در دسترس
109 average عمومی ميانگين حسابى
110 avocado عمومی نوعى ميوه شبيه انبه يا گلابى بزرگ
111 avoidable عمومی اجتناب پذير
112 award عمومی جايزه دادن
113 aware عمومی اگاه
114 away عمومی کنار
115 background عمومی دورنما
116 backward عمومی به عقب
117 balance عمومی بالانس کردن
118 bald عمومی لخت
119 band عمومی دسته ء موسيقى
120 bang عمومی صداى بلند يا محکم
121 bandage عمومی نوار زخم بندى
122 bargain عمومی چانه زنى در معامله
123 barrier عمومی حصار
124 barrister عمومی وکيل دادگسترى
125 basement عمومی زير زمين
126 beach عمومی ساحل
127 beat عمومی پيروزى
128 beauty عمومی زيبايى
129 because عمومی زیرا که
130 bee عمومی زنبورعسل
131 beetroot عمومی چغندر
132 beg عمومی خواهش کردن
133 behave عمومی رفتارکردن
134 behaviour عمومی رفتار
135 belong عمومی تعلق داشتن
136 belt عمومی نوار
137 benefit عمومی سود بردن
138 beside عمومی درکنار
139 beyond عمومی انسوى
140 bike عمومی موتورسيکلت
141 biography عمومی زيستنامه
142 bitterly عمومی بتلخى
143 blame عمومی سرزنش کردن
144 bland عمومی ملايم
145 bleed عمومی خون امدن
146 blind عمومی نابينا
147 block عمومی بلوک ساختن
148 blood عمومی خوى
149 blossom عمومی شکوفه
150 blowdry عمومی شعر قصيده
151 board عمومی صفحه مدار
152 boil عمومی خشمگين شدن
153 bone عمومی استخوان بندى
154 bonnet عمومی کاپوت اتومبيل
155 bonus عمومی پاداش قرضه
156 boot عمومی راه اندازى
157 bottom عمومی بنيان نهادن
158 bound عمومی محدود کردن
159 boxer عمومی مشت زن
160 bracelet عمومی دست بند النگو بازوبند
161 bracket عمومی چنگک
162 brain عمومی هوش
163 brake عمومی ترمز
164 brand عمومی علامت تجارتى
165 breath عمومی دمیدن
166 breeze عمومی بادملايم
167 breezy عمومی نسيم دار
168 brick عمومی خشت
169 bride عمومی تازه عروس
170 bridge عمومی پل زدن
171 bright عمومی براق
172 brilliant عمومی تابان
173 bring عمومی اوردن
174 broad عمومی گشاد
175 brocoli عمومی نوعى گل کلم
176 broom عمومی جاروب کردن
177 browse عمومی جسته گريخته عباراتى از کتاب خواندن
178 bucket عمومی دلو سطل
179 builder عمومی موسس
180 bull عمومی گاونر
181 burglar عمومی دزد
182 burial عمومی تدفين
183 burn عمومی امتياز گرفتن از حريف
184 burst عمومی منفجر شدن
185 business عمومی کسب و کار
186 busy عمومی اشغال
187 button عمومی دکمه
188 cabinet عمومی گنجه
189 calf عمومی ماهيچه ساق پا
190 campaign عمومی حمله
191 canal عمومی جوى اب
192 cancer عمومی سرطان
193 candidate عمومی داوطلب
194 candle عمومی شمع
195 cap عمومی سرپوش
196 capable عمومی توانا
197 capacity عمومی ظرفيت
198 capital عمومی تنخواه
199 captain عمومی فرمانده ناو
200 capture عمومی ربودن
201 cardboard عمومی مقواى نازک
202 career عمومی پيشه
203 careful عمومی بادقت
204 careless عمومی بى دقت
205 carnival عمومی کاروان شادى
206 carpenter عمومی درودگر
207 crayon عمومی مداد رنگى مومى
208 case عمومی مورد
209 catalogue عمومی ليست قطعات
210 cattle عمومی احشام واغنام
211 caution عمومی توجه کنيد
212 cave عمومی کاو مقعر
213 celebrate عمومی جشن گرفتن
214 celery عمومی کرفس
215 cellar عمومی زيرزمين
216 centre عمومی ميان
217 cent عمومی درصد
218 challenge عمومی چالش
219 championship عمومی مسابقه هاى قهرمانى
220 chance عمومی احتمال
221 change عمومی معاوضه
222 chapter عمومی فصل( کتاب)
223 charge عمومی بار کردن
224 chat عمومی گپ زدن
225 cheat عمومی ادم متقلب وفريبنده
226 checkup عمومی بازرسى کلى
227 cheerful عمومی بشاش
228 cheer عمومی فريادوهلهله افرين
229 chew عمومی جويدن
230 chilly عمومی سرد خنک
231 chimney عمومی بخارى
232 choice عمومی گزينه
233 choose عمومی گزيدن
234 chop عمومی ريز ريز کردن
235 circuit عمومی مدار جريان
236 circular عمومی دايره اى شکل
237 civil عمومی شهرى
238 claim عمومی ادعا
239 calm عمومی ارامش
240 cash عمومی نقد کردن
241 clear عمومی واضح کردن
242 clerical عمومی دفترى
243 closet عمومی پستو گنجه
244 cloth عمومی کتان
245 club عمومی باشگاه
246 clutch عمومی کلاچ
247 coach عمومی مربى
248 coconut عمومی نارگيل
249 collapse عمومی از حال رفتن
250 collar عمومی حلقه
251 comma عمومی ويرگول
252 common عمومی مشترک
253 communicate عمومی ارتباط حاصل کردن
254 community عمومی اجتماع
255 compare عمومی مقايسه کردن
256 compete عمومی رقابت کردن با
257 competition عمومی رقابت
258 complain عمومی شکايت کردن
259 completely عمومی کاملا بکلى
260 complex عمومی پيچيده
261 complicated عمومی پيچيده
262 compose عمومی ساختن
263 compromise عمومی سازش
264 compusory عمومی اجبارى
265 concerned عمومی مضطرب
266 concrete عمومی بتنى کردن
267 conductor عمومی هادى جريان برق
268 confirm عمومی تصديق کردن
269 conflict عمومی تعارض
270 connect عمومی اتصال دادن
271 consider عمومی ملاحظه کردن
272 consist عمومی از شامل بودن
273 constitute عمومی تشکيل دادن
274 consultant عمومی مشاور
275 contain عمومی دربرداشتن
276 contemporary عمومی معاصر
277 contest عمومی مسابقه
278 context عمومی سابقه
279 contract عمومی پيمان
280 contrast عمومی تباين
281 convenient عمومی راحت
282 convert عمومی تبديل کردن
283 cope عمومی حريف شدن
284 corner عمومی کنج
285 corridor عمومی راهرو
286 cost عمومی هزينه
287 costume عمومی جامه
288 cotton عمومی نخى
289 couple عمومی جفت شدن درگير شدن
290 court عمومی دادگاه
291 cover عمومی روکش کردن
292 crab عمومی به پهلو حرکت کردن
293 crack عمومی ترک خوردن
294 creamy عمومی خامه اى
295 create عمومی ساختن
296 creature عمومی افريده
297 crime عمومی جرم
298 criminal عمومی تبهکار مجرم
299 crisis عمومی بحران
300 critical عمومی خطرناک
301 crowd عمومی جمعيت
302 crucial عمومی وخيم
303 cruel عمومی بيرحم
304 culture عمومی فرهنگ
305 curious عمومی کنجکاو
306 current عمومی در حال حاضر فعلى
307 curve عمومی منحنى
308 cycling عمومی دوچرخه سوارى
309 damage عمومی اسيب ديدن
310 damp عمومی خيس کردن مرطوب کردن
311 dark عمومی تيره کردن
312 dash عمومی خط تيره
313 data عمومی داده هاى امارى
314 dead عمومی متوفى
315 deaf عمومی ناشنوا
316 deal عمومی معامله
317 death عمومی مرگ
318 debate عمومی مباحثه کردن
319 decline عمومی کاهش
320 decorate عمومی پيراستن
321 decrease عمومی کاهش
322 deep عمومی عميق
323 defeat عمومی شکست
324 defence عمومی دفاع
325 define عمومی مشخص کردن
326 definition عمومی مشخصات
327 delighted عمومی محظوظ
328 demand عمومی تقاضا
329 demonstrate عمومی نمايش دادن
330 deny عمومی انکار يا حاشا کردن
331 department عمومی شعبه
332 depend عمومی وابسته بودن
333 deposit عمومی بيعانه
334 depression عمومی افسردگى
335 depth عمومی ارتفاع
336 deserted عمومی ويران
337 despite عمومی با وجود بااينکه
338 destroy عمومی تخريب کردن
339 detail عمومی جزئيات
340 determine عمومی تصميم گرفتن
341 develop عمومی گسترش دادن
342 devote عمومی وقف کردن
343 diabetes عمومی ديابت
344 diagonal عمومی مورب
345 diary عمومی دفتر يادداشت روزانه
346 diet عمومی رژيم گرفتن
347 direct عمومی مستقيم
348 disability عمومی عدم صلاحيت
349 disable عمومی ناتوان کردن
350 disappear عمومی ناپديد شدن
351 disappointed عمومی نااميد ناکام
352 disaster عمومی فاجعه
353 discount عمومی تخفيف
354 discover عمومی کشف کردن
355 disease عمومی بيمارى
356 disgust عمومی نفرت
357 dislike عمومی دوست نداشتن
358 disobey عمومی نافرمانى کردن
359 distance عمومی فاصله
360 dizzy عمومی دچار دوران سر
361 doubt عمومی شک
362 down عمومی بطرف پايين
363 dozen عمومی دوجين
364 drama عمومی نمايش
365 dress عمومی پوشاندن
366 drop عمومی قطره
367 due عمومی دين
368 dull عمومی کند شدن
369 during عمومی درجريان
370 dust عمومی غبار
371 duty عمومی وظيفه
372 eagle عمومی عقاب
373 earn عمومی تحصيل کردن
374 earth عمومی کره زمين
375 edit عمومی ويرايش کردن
376 effect عمومی اثر
377 efficient عمومی کارامد
378 effort عمومی تلاش
379 elect عمومی منتخب
380 electrical عمومی الکتريکى
381 elegant عمومی زيبا
382 elephant عمومی فیل
383 elevator عمومی اسانسور
384 emergency عمومی اضطرارى
385 emotion عمومی هيجان
386 emphasis عمومی تاکيد
387 employee عمومی کارمند
388 enable عمومی توانا
389 encourage عمومی ترغيب کردن
390 encyclopedia عمومی دايره المعارف
391 enemy عمومی دشمن
392 energy عمومی انرژى
393 engine عمومی موتور
394 engineering عمومی مهندسى
395 enough عمومی باندازه ءکافى
396 enquiry عمومی درخواست
397 entertainer عمومی پذيرائى کننده
398 entertaining عمومی سرگرم کننده
399 entertainment عمومی سرگرمى
400 enthusiasm عمومی اشتياق
401 enthusiastic عمومی مشتاق
402 entire عمومی يکپارچه
403 entry عمومی ورود
404 envious عمومی حسود
405 environment عمومی محيط
406 environmental عمومی محيطى
407 equivalent عمومی برابرى
408 erupt عمومی جوانه زدن
409 especially عمومی مخصوصا"
410 establishment عمومی موسسه
411 establish عمومی تاسيس کردن
412 estate عمومی دارائى
413 evacuation عمومی اخراج
414 evaluate عمومی ارزيابى کردن
415 eventually عمومی سرانجام
416 evidence عمومی دليل
417 exactly عمومی کاملا
418 examiner عمومی ممتحن
419 except عمومی بجز
420 exercise عمومی تمرين
421 exhausted عمومی خسته
422 exhibition عمومی نمايش
423 exist عمومی زيستن
424 existence عمومی هستى
425 expand عمومی بسط يافتن
426 expect عمومی پيش بينى کردن
427 experience عمومی تجربه
428 experiment عمومی تجربه
429 expert عمومی خبره
430 explain عمومی توضيح دادن
431 explanation عمومی توضيح
432 exploration عمومی اکتشاف
433 explore عمومی اکتشاف کردن
434 explosion عمومی انفجار
435 expression عمومی عبارت
436 express عمومی اظهار کردن
437 extend عمومی توسعه يافتن
438 extension عمومی انبساط امتداد
439 extra عمومی علاوه
440 extremely عمومی بشدت
441 eyebrow عمومی ابرو
442 fabric عمومی پارچه
443 factor عمومی فاکتور
444 fail عمومی موفق نشدن شکست خوردن
445 faint عمومی تيره
446 fair عمومی منصفانه
447 fairly عمومی بطور مساعد
448 famine عمومی قطحى
449 fan عمومی پروانه اتومبيل
450 far عمومی دور دست
451 fasten عمومی سفت کردن
452 faucet عمومی شير اب
453 fault عمومی اشتباه
454 favourite عمومی برگزيده
455 fear عمومی ترس
456 feather عمومی پروبال
457 fedup عمومی سيروبيزار
458 feed عمومی تغذيه کردن
459 feel عمومی احساس کردن
460 fee عمومی حق الزحمه
461 female عمومی مونث
462 fence عمومی پرچين
463 fencing عمومی مسابقه شمشيربازى
464 fennel عمومی رازيانه
465 festival عمومی جشنواره
466 fetch عمومی رفتن واوردن
467 fiction عمومی خيال
468 fig عمومی انجیر
469 fight عمومی مبارزه
470 fighter عمومی رزمنده
471 figure عمومی شکل
472 ideal عمومی ايده ال
473 accomodation عمومی تدارک جا
474 accomodation agency عمومی آژانس مسکن
475 apartment عمومی اپارتمان
476 attic عمومی اتاقک زير شيروانى
477 bargain عمومی معامله
478 basement عمومی زیر زمین
479 beast عمومی جانور
480 bosom عمومی سینه
481 bracelet عمومی دست بند بازوبند
482 bracket عمومی قلاب
483 bunch عمومی دسته کردن
484 bungalow عمومی خانههای ییلاقی
485 burglar عمومی دزد سارق
486 cathedral عمومی کلیسای جامع
487 cellar عمومی انبار
488 comparative عمومی مقایسه ای
489 consumer عمومی مصرف کننده
490 contaminated عمومی آلوده
491 contraction عمومی انقباض
492 costal city عمومی ساحلی شهرستان
493 cottage عمومی کلبه
494 criteria عمومی ضوابط
495 cuisine عمومی غذا
496 cure عمومی علاج
497 dealer عمومی دلال
498 delicious عمومی لذیذ
499 deposit عمومی سپرده
500 dingy عمومی چرک
501 dull عمومی کند
502 dusty عمومی گرد و خاکی
503 elevator عمومی آسانسور
504 fashionable عمومی مد روز
505 feature عمومی چهره
506 fiance عمومی نامزد
507 filling عمومی پر کردن
508 filthy عمومی چرکين کثيف پليد
509 filthy عمومی کثیف
510 finance عمومی مالى
511 financial عمومی مالى
512 fine عمومی جريمه کردن
513 finger عمومی باندازه يک انگشت
514 fireplace عمومی بخاری
515 firm عمومی واحد اقتصادى
516 firm عمومی شرکت
517 fix عمومی ثابت کردن
518 fizzy عمومی جوش زننده
519 flag عمومی پرچم افراشتن
520 flat عمومی صاف
521 flautist عمومی نى زن
522 flavour عمومی مزه وبو
523 flexible عمومی انعطاف پذير
524 float عمومی شناور
525 flour عمومی گرد
526 flow عمومی جريان
527 flu عمومی انفلوانزا
528 fluctuate عمومی نوسان داشتن
529 fluctuation عمومی نوسان
530 fluent عمومی روان
531 fluently عمومی با سلاست
532 flute عمومی شيار
533 focus عمومی کانون
534 fold عمومی تا زدن يا شدن
535 follow عمومی پيروى کردن
536 for instance عمومی مثلا
537 forbid عمومی ممنوع کردن
538 forbidden عمومی ممنوع
539 force عمومی مجبور کردن
540 foreign عمومی خارجى
541 foreigner عمومی بيگانه
542 forest عمومی جنگل
543 form عمومی شکل دادن
544 formal عمومی رسمى
545 forward عمومی به پيش
546 foster عمومی شير دادن
547 frame عمومی قاب کردن
548 freedom عمومی ازادى
549 freeway عمومی بزرگراه
550 fridge عمومی يخچال
551 friendship عمومی دوستى
552 fringe عمومی حاشيه
553 front عمومی نماى جلو
554 frost عمومی يخبندان
555 frosty عمومی بسيارسردپوشيده از شبنم يخ زده
556 frustration عمومی ناکامى
557 fry عمومی روى اتش پختن
558 full stop عمومی نقطه
559 funeral عمومی مراسم دفن
560 fur عمومی جامه خزدار پوستين
561 furious عمومی خشمناک
562 further عمومی بيشتر
563 further عمومی بیشتر
564 gain عمومی تحصيل منفعت کردن
565 gap عمومی چاک
566 garbage عمومی زباله
567 gate عمومی دروازه
568 gather عمومی گرد امدن
569 gear عمومی دنده
570 generally عمومی بطور کلى
571 generation عمومی افرينش
572 generosity عمومی گشاده دستى
573 generous عمومی سخى
574 gentle عمومی نجيب
575 gentleness عمومی نجابت
576 get عمومی گرفتن
577 gist عمومی مراد
578 glad عمومی خرسند خوشحال
579 glance عمومی به يک نظر ديد ن
580 global عمومی سراسرى
581 glue عمومی چسب
582 goal عمومی هدف
583 goat عمومی بزغاله
584 golfer عمومی گلف باز
585 goods عمومی کالا
586 goof عمومی شخص احمق و کودن
587 goon عمومی تروريست بى عرضه و نالايق
588 gorilla عمومی بزرگترين ميمون شبيه انسان
589 govern عمومی مقرر داشتن
590 gradually عمومی بتدريج
591 grand عمومی هزار دلار
592 grape عمومی انگور
593 grave عمومی دفن کردن
594 gravity عمومی گرانش
595 grease عمومی گريس
596 greasy عمومی روغنى
597 greasy عمومی چرب
598 greedy عمومی ازمند حريص
599 grimy عمومی کثیف
600 groom عمومی مرد
601 ground عمومی زمين
602 group عمومی گروه
603 grow عمومی روييدن
604 growth عمومی رشد
605 grubby عمومی شلخته
606 guarantee عمومی شخص ضمانت شده
607 guess عمومی حدس زدن
608 guilty عمومی گناهکار مقصر بزهکار مجرم
609 guitar عمومی گيتار
610 guitarist عمومی گیتارزن
611 gym عمومی سالن ژيمناستيک
612 gymnast عمومی ژيمناست
613 gymnastics عمومی ورزش ژيمناستيک
614 habit عمومی عادت
615 hairstyle عمومی مدل موی سر
616 halfbrother عمومی برادر ناتنى
617 halfsyster عمومی خواهر ناتنى
618 hall عمومی سرسرا
619 hammer عمومی چکش
620 handy عمومی بسهولت قابل استفاده
621 harbour عمومی بندرگاه
622 harm عمومی اذيت
623 harmful عمومی مضر
624 harmless عمومی بى ضرر
625 headline عمومی عنوان
626 heal عمومی شفا دادن
627 health عمومی بهداشت
628 healthy عمومی سالم
629 hear عمومی شنيدن
630 heart عمومی قلب
631 heavy عمومی سنگين
632 hectic عمومی گیج کننده
633 herb عمومی شاخ وبرگ گياهان
634 hesitate عمومی بى ميل بودن
635 highly عمومی بطور عالى
636 historical عمومی تاریخی
637 hit عمومی ضربه به توپ يا حريف
638 hold عمومی نگهداشتن
639 hole عمومی سوراخ
640 homeward عمومی یه
641 honest عمومی صادق
642 honesty عمومی درستکارى
643 honeymoon عمومی ماه عسل
644 hoofer عمومی رقاص حرفه اى
645 hope عمومی اميد
646 horizontal عمومی افقى
647 horn عمومی شاخ
648 horse عمومی اسب
649 however عمومی هرچند
650 huge عمومی بزرگ جثه
651 human عمومی انسانى
652 humid عمومی مرطوب
653 humorous عمومی خنده اور
654 hunt عمومی شکار
655 hurry عمومی شتاب کردن
656 hurt عمومی صدمه زدن
657 husband عمومی شوى
658 hyphen عمومی خط ربط
659 identical عمومی برابر همانند يکسان
660 identify عمومی تعيين کردن
661 idiom عمومی تعبير ويژه
662 idiomatic عمومی اصطلاحى
663 ignition عمومی هيجان
664 ignore عمومی چشم پوشى کردن
665 illegal عمومی غيرقانونى
666 illegible عمومی ناخوانا
667 illuminate عمومی پرتو افکندن
668 illustrate عمومی شرح و توضيح دادن
669 illustration عمومی شرح
670 imagine عمومی تصور کردن
671 immediately عمومی فورا"
672 immigrant عمومی مهاجر
673 immigration عمومی مهاجرت
674 immoral عمومی غير اخلاقى
675 impatient عمومی نا شکيبا
676 impressive عمومی موثر
677 improve عمومی بهبودى دادن
678 improvement عمومی بهبود
679 in particular عمومی به طور خاص
680 in person عمومی در فرد
681 in power عمومی در قدرت
682 in principle عمومی در اصل
683 in private عمومی در خلوت
684 in public عمومی در انظار عمومی
685 in tax عمومی در مالیات
686 in theory عمومی در تئوری
687 inactual عمومی در واقع
688 inaddition عمومی بعلاوه
689 inadequate عمومی در کافی
690 inadvance عمومی پیش
691 inappropriate عمومی نا مناسب
692 incase عمومی در صندوق قرار دادن
693 include عمومی شامل بودن
694 income عمومی درامد
695 incomparison عمومی در مقایسه
696 increase عمومی رشد ترقى زيادشدن
697 incredible عمومی باور نکردنى
698 indeed عمومی براستى
699 individual عمومی فردى
700 industrial عمومی صنعتى
701 industry عمومی صنعت
702 ineffective عمومی بى اثر
703 inefficient عمومی ناکارا بى کفايت
704 infact عمومی در حقیقت
705 infection عمومی عفونت
706 infectious عمومی عفونى
707 inflation عمومی تورم پول
708 influence عمومی تاثير
709 informal عمومی غير رسمى
710 ingredient عمومی عنصر سازنده
711 inherit عمومی به ارث بردن
712 inheritance عمومی ارث
713 injure عمومی اسيب زدن
714 injured عمومی مجروح
715 injury عمومی اسيب
716 inner عمومی درونى
717 innocent عمومی بيگناه
718 innovate عمومی نو اورى کردن
719 innovation عمومی نواورى
720 innovative عمومی ابتکارى
721 inrush عمومی حمله بدرون
722 insect عمومی حشره
723 insecure عمومی ناايمن
724 insensitive عمومی غيرحساس
725 insist عمومی پافشارى کردن
726 insomnia عمومی بيخوابى
727 inspire عمومی الهام بخشيدن
728 install عمومی نصب کردن
729 instead عمومی در عوض
730 intend عمومی قصد داشتن
731 intention عمومی قصد
732 interest عمومی علاقه
733 international عمومی بين المللى
734 interpret عمومی تفسير کردن
735 interpretation عمومی تفسير
736 interrupt عمومی وقفه
737 interview عمومی مصاحبه
738 intolerant عمومی زير بارنرو
739 introduce عمومی معرفى کردن
740 invade عمومی مورد تجاوز قرار دادن
741 invasion عمومی تهاجم
742 invent عمومی اختراع کردن
743 invention عمومی اختراع
744 invest عمومی سرمايه گذارى کردن
745 investigation عمومی تحقيق
746 investment عمومی سرمايه گذارى
747 invigilate عمومی شاگردان را هنگام امتحانات پاييدن
748 involve عمومی در گير کردن يا شدن
749 iron عمومی اهن
750 irregular عمومی بی قاعده
751 irrelevant عمومی نامربوط
752 irresponsible عمومی بى مسئوليت
753 irritable عمومی تحريک پذير
754 issue عمومی صادر کردن
755 item عمومی يک قلم
756 jealous عمومی حسود
757 jewelry عمومی جواهر فروشى
758 join عمومی به هم ملحق شدن يا کردن
759 joke عمومی لطيفه
760 journal عمومی ژورنال
761 journalism عمومی روزنامه نگارى
762 journalist عمومی روزنامه نگار
763 judge عمومی قاضى
764 judgement عمومی داورى
765 junk عمومی اشغال
766 junk food عمومی تنقلات
767 jury عمومی هيات داوران
768 just عمومی تنها
769 keep عمومی ادامه دادن
770 kidney عمومی قلوه
771 kill عمومی به قتل رساندن
772 kind عمومی مهربان
773 knickers عمومی شلوارگشاد کوتاهى که نزديک زانو جمع شده باشد
774 knob عمومی دستگیره
775 knocked عمومی زدم
776 knowledge عمومی دانش
777 lab عمومی ازمايشگاه
778 laboratory عمومی ازمايشگاه
779 lack عمومی فقدان
780 ladder عمومی نردبان
781 lake عمومی درياچه
782 land عمومی زمين
783 landscape عمومی منظره طبيعى
784 lane عمومی راه باريک
785 lap عمومی رويهم افتادگى
786 large عمومی حجيم
787 last عمومی اخرين
788 launch عمومی اغاز کردن
789 lava عمومی گدازه
790 law abiding عمومی قانون مطیع
791 lawn عمومی چمن
792 lazy عمومی تنبل
793 lead عمومی سرب
794 lead عمومی رهبری
795 leader عمومی رهبر
796 leak عمومی نشد کردن
797 leather عمومی چرم
798 leave عمومی رها کردن
799 lecture عمومی کنفرانس
800 lecturer عمومی مدرس
801 leek عمومی تره فرنگى
802 legal عمومی قانونى
803 leisure عمومی فراغت
804 leisure عمومی فراغت
805 length عمومی مسافت
806 leopard عمومی پلنگ
807 let عمومی اجازه دادن
808 letter عمومی نامه
809 lid عمومی سرپوش
810 life عمومی حيات
811 limited عمومی محدود
812 link عمومی پيوند دادن
813 liquid عمومی مايع
814 list عمومی ليست گرفتن
815 litter عمومی برانکارد
816 live عمومی زنده بودن
817 liveliness عمومی سر زندگی
818 lively عمومی باروح
819 lively عمومی زنده
820 load عمومی ظرفيت
821 loan عمومی وام
822 lobster عمومی خرچنگ دريايى
823 loosen عمومی شل کردن
824 lose عمومی گم کردن
825 loss عمومی تلفات
826 loud عمومی باصداى بلند
827 low tide عمومی جزر و مد خفیف
828 loyal عمومی باوفا
829 lung عمومی ريه
830 lyric عمومی غزل سرا
831 mad عمومی ديوانه
832 madam عمومی بانو خانم
833 main عمومی اصلى
834 mainly عمومی بيشتر
835 majority عمومی اکثريت
836 male عمومی مذکر
837 mall عمومی تفرجگاه
838 manage عمومی اداره کردن
839 management عمومی مديريت
840 manager عمومی مدير
841 manual عمومی راهنماى انجام کار
842 manufacture عمومی توليد کردن
843 manufacturer عمومی توليد کننده
844 marketing عمومی بازار يابى
845 marriage عمومی ازدواج
846 mash عمومی خمير نرم
847 massive عمومی توده
848 master عمومی رئيس
849 masterpiece عمومی شاهکار
850 match عمومی جور کردن
851 mate عمومی همسر
852 material عمومی جنس
853 maternity عمومی مادری
854 mature عمومی بالغ شدن
855 maximum عمومی حداکثر
856 may عمومی امکان داشتن
857 measure عمومی اندازه گيرى کردن
858 measurement عمومی اندازه گيرى
859 mechanic عمومی تعميرکار اتومبيل
860 medal عمومی نشان
861 mediocre عمومی متوسط
862 melody عمومی اهنگ شيرين
863 melt عمومی ذوب
864 member عمومی عضو
865 mend عمومی تعمير کردن
866 mention عمومی تذکر ياداورى
867 mesh عمومی شبکه
868 metal عمومی فلز
869 method عمومی روش
870 metric عمومی متريک
871 metropolis عمومی کلان شهر
872 metropolitan عمومی شهری
873 middle عمومی ميانى
874 might عمومی توانايى
875 mild عمومی نرم
876 military عمومی نظامى
877 minced عمومی قيمه شده
878 mind عمومی ذهن
879 minimum عمومی مينيمم
880 minor عمومی کوچکتر
881 minority عمومی اقليت
882 mint عمومی نعناع
883 misty عمومی مه دار
884 mix عمومی ترکيبى
885 moan عمومی ناله
886 modern عمومی مدرن
887 modest عمومی معتدل
888 monster عمومی هیولا
889 moody عمومی اخمو
890 mop عمومی چوبی که کهنه یا پشم بر سر ان می پیچند و مانند جارو بکار میبرند
891 moral عمومی اخلاقی
892 moreover عمومی علاوه بر این
893 mosquito عمومی پشه
894 motivated عمومی انگیزه
895 motivation عمومی انگیزه
896 motorbike عمومی موتور سیکلت
897 motorway عمومی بزرگراه
898 mourners عمومی عزاداران
899 mouse عمومی ماوس
900 mud عمومی گل
901 muddy عمومی گلی
902 muddy عمومی گلی
903 mug عمومی لیوان
904 mugger عمومی غارتگر
905 muggy عمومی گرم
906 multi عمومی چند
907 murder عمومی قتل
908 murderer عمومی قاتل
909 musical عمومی موسیقی
910 musician عمومی نوازنده
911 mussel عمومی صدف دو کپهای
912 mystery عمومی راز
913 nail عمومی ناخن
914 nanny عمومی پرستار بچه
915 narrow عمومی باریک
916 nasty عمومی تند و زننده
917 national عمومی ملی
918 nearby عمومی نزدیک
919 neat عمومی شسته و رفته
920 necklace عمومی گردن بند
921 need عمومی نیاز
922 needle عمومی سوزن
923 occasionally عمومی گهگاه
924 tension عمومی تنش

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت