ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی سطح مقدماتی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

basic

تصویر کلمه
2

battle

تصویر کلمه
3

bitter

تصویر کلمه
4

blanket

تصویر کلمه
5

camel

تصویر کلمه
6

candy

تصویر کلمه
7

circle

تصویر کلمه
8

clean

تصویر کلمه
9

cow

تصویر کلمه
10

crazy

تصویر کلمه
11

cry

تصویر کلمه
12

cut

تصویر کلمه
13

danger

تصویر کلمه
14

dirty

تصویر کلمه
15

dish

تصویر کلمه
16

draw

تصویر کلمه
17

duck

تصویر کلمه
18

elbow

تصویر کلمه
19

everyday

تصویر کلمه
20

face

تصویر کلمه
21

fat

تصویر کلمه
22

drive

تصویر کلمه
23

final

تصویر کلمه
24

find

تصویر کلمه
25

fire

تصویر کلمه
26

fly

تصویر کلمه
27

food

تصویر کلمه
28

foot

تصویر کلمه
29

free

تصویر کلمه
30

french

تصویر کلمه
31

friend

تصویر کلمه
32

frog

تصویر کلمه
33

gas

تصویر کلمه
34

gasoline

تصویر کلمه
35

gift

تصویر کلمه
36

gold

تصویر کلمه
37

good

تصویر کلمه
38

gun

تصویر کلمه
39

hair

تصویر کلمه
40

handsome

تصویر کلمه
41

happy

تصویر کلمه
42

head

تصویر کلمه
43

high

تصویر کلمه
44

high school

تصویر کلمه
45

honey

تصویر کلمه
46

job

تصویر کلمه
47

key

تصویر کلمه
48

keyboard

تصویر کلمه
49

kid

تصویر کلمه
50

light

تصویر کلمه
51

like

تصویر کلمه
52

lion

تصویر کلمه
53

long

تصویر کلمه
54

look

تصویر کلمه
55

market

تصویر کلمه
56

memory

تصویر کلمه
57

money

تصویر کلمه
58

monkey

تصویر کلمه
59

moon

تصویر کلمه
60

movie

تصویر کلمه
61

Airplane

تصویر کلمه
62

Airport

تصویر کلمه
63

balloon

تصویر کلمه
64

bell

تصویر کلمه
65

boat

تصویر کلمه
66

bottle

تصویر کلمه
67

bread

تصویر کلمه
68

building

تصویر کلمه
69

cabinet

تصویر کلمه
70

clear

تصویر کلمه
71

coffee

تصویر کلمه
72

common

تصویر کلمه
73

complete

تصویر کلمه
74

question

تصویر کلمه
75

jump

تصویر کلمه
76

kiss

تصویر کلمه
77

magnet

تصویر کلمه
78

dance

تصویر کلمه
79

knife

تصویر کلمه
80

sad

تصویر کلمه
81

object

تصویر کلمه
82

pan

تصویر کلمه
83

contain

تصویر کلمه
84

cool

تصویر کلمه
85

corn

تصویر کلمه
86

large

تصویر کلمه
87

make

تصویر کلمه
88

man

تصویر کلمه
89

fact

تصویر کلمه
90

easy

تصویر کلمه
91

east

تصویر کلمه
92

decide

تصویر کلمه
93

game

تصویر کلمه
94

happen

تصویر کلمه
95

hard

تصویر کلمه
96

weight

تصویر کلمه
97

hat

تصویر کلمه
98

wheel

تصویر کلمه
99

whole

تصویر کلمه
100

salt

تصویر کلمه
101

deep

تصویر کلمه
102

leave

تصویر کلمه
103

left

تصویر کلمه
104

many

تصویر کلمه
105

map

تصویر کلمه
106

parents

تصویر کلمه
107

party

تصویر کلمه
108

horse

تصویر کلمه
109

hospital

تصویر کلمه
110

insect

تصویر کلمه
111

listen

تصویر کلمه
112

front

تصویر کلمه
113

language

تصویر کلمه
114

among

تصویر کلمه
115

area

تصویر کلمه
116

half

تصویر کلمه
117

rock

تصویر کلمه
118

order

تصویر کلمه
119

south

تصویر کلمه
120

problem

تصویر کلمه
121

piece

تصویر کلمه
122

told

تصویر کلمه
123

pass

تصویر کلمه
124

farm

تصویر کلمه
125

top

تصویر کلمه
126

minute

تصویر کلمه
127

strong

تصویر کلمه
128

special

تصویر کلمه
129

mind

تصویر کلمه
130

behind

تصویر کلمه
131

tail

تصویر کلمه
132

produce

تصویر کلمه
133

street

تصویر کلمه
134

lot

تصویر کلمه
135

nothing

تصویر کلمه
136

course

تصویر کلمه
137

stay

تصویر کلمه
138

full

تصویر کلمه
139

force

تصویر کلمه
140

yet

تصویر کلمه
141

busy

تصویر کلمه
142

test

تصویر کلمه
143

record

تصویر کلمه
144

king

تصویر کلمه
145

size

تصویر کلمه
146

heard

تصویر کلمه
147

best

تصویر کلمه
148

hour

تصویر کلمه
149

better

تصویر کلمه
150

true

تصویر کلمه
151

during

تصویر کلمه
152

hundred

تصویر کلمه
153

remember

تصویر کلمه
154

step

تصویر کلمه
155

early

تصویر کلمه
156

hold

تصویر کلمه
157

west

تصویر کلمه
158

ground

تصویر کلمه
159

interest

تصویر کلمه
160

reach

تصویر کلمه
161

fast

تصویر کلمه
162

sing

تصویر کلمه
163

listen

تصویر کلمه
164

table

تصویر کلمه
165

travel

تصویر کلمه
166

less

تصویر کلمه
167

morning

تصویر کلمه
168

possible

تصویر کلمه
169

plane

تصویر کلمه
170

age

تصویر کلمه
171

dry

تصویر کلمه
172

wonder

تصویر کلمه
173

laugh

تصویر کلمه
174

thousand

تصویر کلمه
175

ago

تصویر کلمه
176

check

تصویر کلمه
177

game

تصویر کلمه
178

shape

تصویر کلمه
179

hot

تصویر کلمه
180

miss

تصویر کلمه
181

heat

تصویر کلمه
182

snow

تصویر کلمه
183

bed

تصویر کلمه
184

bring

تصویر کلمه
185

sit

تصویر کلمه
186

perhaps

تصویر کلمه
187

fill

تصویر کلمه
188

rule

تصویر کلمه
189

govern

تصویر کلمه
190

pull

تصویر کلمه
191

cold

تصویر کلمه
192

notice

تصویر کلمه
193

voice

تصویر کلمه
194

fall

تصویر کلمه
195

power

تصویر کلمه
196

town

تصویر کلمه
197

fine

تصویر کلمه
198

certain

تصویر کلمه
199

unit

تصویر کلمه
200

began

تصویر کلمه
201

idea

تصویر کلمه
202

fish

تصویر کلمه
203

mountain

تصویر کلمه
204

north

تصویر کلمه
205

once

تصویر کلمه
206

base

تصویر کلمه
207

hear

تصویر کلمه
208

sure

تصویر کلمه
209

watch

تصویر کلمه
210

color

تصویر کلمه
211

wood

تصویر کلمه
212

main

تصویر کلمه
213

enough

تصویر کلمه
214

plain

تصویر کلمه
215

girl

تصویر کلمه
216

usual

تصویر کلمه
217

young

تصویر کلمه
218

ready

تصویر کلمه
219

above

تصویر کلمه
220

ever

تصویر کلمه
221

list

تصویر کلمه
222

though

تصویر کلمه
223

feel

تصویر کلمه
224

talk

تصویر کلمه
225

bird

تصویر کلمه
226

soon

تصویر کلمه
227

dark

تصویر کلمه
228

note

تصویر کلمه
229

wait

تصویر کلمه
230

plan

تصویر کلمه
231

figure

تصویر کلمه
232

star

تصویر کلمه
233

box

تصویر کلمه
234

noun

تصویر کلمه
235

field

تصویر کلمه
236

rest

تصویر کلمه
237

correct

تصویر کلمه
238

able

تصویر کلمه
239

beauty

تصویر کلمه
240

teach

تصویر کلمه
241

week

تصویر کلمه
242

gave

تصویر کلمه
243

quick

تصویر کلمه
244

develop

تصویر کلمه
245

sleep

تصویر کلمه
246

warm

تصویر کلمه
247

body

تصویر کلمه
248

family

تصویر کلمه
249

direct

تصویر کلمه
250

pose

تصویر کلمه
251

song

تصویر کلمه
252

measure

تصویر کلمه
253

state

تصویر کلمه
254

product

تصویر کلمه
255

short

تصویر کلمه
256

class

تصویر کلمه
257

wind

تصویر کلمه
258

ship

تصویر کلمه
259

round

تصویر کلمه
260

year

تصویر کلمه
261

came

تصویر کلمه
262

show

تصویر کلمه
263

every

تصویر کلمه
264

give

تصویر کلمه
265

under

تصویر کلمه
266

never

تصویر کلمه
267

last

تصویر کلمه
268

between

تصویر کلمه
269

city

تصویر کلمه
270

tree

تصویر کلمه
271

cross

تصویر کلمه
272

since

تصویر کلمه
273

start

تصویر کلمه
274

might

تصویر کلمه
275

story

تصویر کلمه
276

saw

تصویر کلمه
277

far

تصویر کلمه
278

sea

تصویر کلمه
279

late

تصویر کلمه
280

run

تصویر کلمه
281

while

تصویر کلمه
282

press

تصویر کلمه
283

close

تصویر کلمه
284

night

تصویر کلمه
285

real

تصویر کلمه
286

life

تصویر کلمه
287

few

تصویر کلمه
288

stop

تصویر کلمه
289

open

تصویر کلمه
290

seem

تصویر کلمه
291

together

تصویر کلمه
292

next

تصویر کلمه
293

white

تصویر کلمه
294

children

تصویر کلمه
295

begin

تصویر کلمه
296

got

تصویر کلمه
297

walk

تصویر کلمه
298

example

تصویر کلمه
299

ease

تصویر کلمه
300

paper

تصویر کلمه
301

often

تصویر کلمه
302

always

تصویر کلمه
303

both

تصویر کلمه
304

mark

تصویر کلمه
305

letter

تصویر کلمه
306

until

تصویر کلمه
307

river

تصویر کلمه
308

car

تصویر کلمه
309

care

تصویر کلمه
310

second

تصویر کلمه
311

group

تصویر کلمه
312

carry

تصویر کلمه
313

took

تصویر کلمه
314

rain