ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع اول دبیرستان

جهت مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه نام مرجع معنی
1 cloudy اول دبیرستان ابری  
2 bedroom اول دبیرستان اتاق خواب  
3 sitting room اول دبیرستان اتاق نشیمن  
4 happen اول دبیرستان اتفاق افتادن  
5 sense اول دبیرستان احساس، حس  
6 guidance اول دبیرستان راهنمایی 
7 since اول دبیرستان از ( زمان)  
8 than اول دبیرستان از ، نسبت به  
9 Spanish اول دبیرستان اسپانیایی  
10 Islam اول دبیرستان اسلام  
11 first name اول دبیرستان نام  
12 be wrong اول دبیرستان اشتباه بودن
13 alphabet اول دبیرستان الفبا  
14 but اول دبیرستان اما
15 exam اول دبیرستان امتحان  
16 hope اول دبیرستان امیدوار بودن  
17 size اول دبیرستان اندازه  
18 man اول دبیرستان مرد  
19 first اول دبیرستان اول  
20 United States اول دبیرستان ایالات متحده  
21 fire اول دبیرستان آتش
22 last اول دبیرستان آخرین  
23 address اول دبیرستان آدرس  
24 Asia اول دبیرستان آسیا  
25 sing اول دبیرستان آواز خواندن  
26 kindly اول دبیرستان با مهربانی  
27 loudly اول دبیرستان باصدایی بلند  
28 above اول دبیرستان بالا  
29 go up اول دبیرستان بالا رفتن  
30 top اول دبیرستان بالا
31 high اول دبیرستان زياد
32 finally اول دبیرستان بالاخره
33 climb up or down اول دبیرستان بالا/پايين رفتن
34 grow up اول دبیرستان رشد كردن
35 clever اول دبیرستان باهوش  
36 believe اول دبیرستان باورکردن
37 must اول دبیرستان باید  
38 idol اول دبیرستان بت  
39 steam اول دبیرستان بخار  
40 worse اول دبیرستان بدتر  
41 worst اول دبیرستان بدترین  
42 snow اول دبیرستان برف باریدن  
43 return اول دبیرستان برگشتن
44 plan اول دبیرستان برنامه داشتن  
45 great اول دبیرستان عالي
46 high way اول دبیرستان بزرگراه  
47 later اول دبیرستان بعدها  
48 get up اول دبیرستان بلند شدن  
49 loud اول دبیرستان بلند( صدا)  
50 so اول دبیرستان بنابراین  
51 therefore اول دبیرستان بنابراین  
52 wear اول دبیرستان پوشیدن  
53 look for اول دبیرستان جستجو كردن
54 correctly اول دبیرستان به درستي
55 by اول دبیرستان به وسیله ی، کنار  
56 remember اول دبیرستان به یاد آوردن  
57 spring اول دبیرستان بهار  
58 pay for اول دبیرستان بهای چیزی را پرداختن  
59 better اول دبیرستان بهتر  
60 out اول دبیرستان بیرون  
61 outside اول دبیرستان بیرون  
62 too اول دبیرستان زیاد  
63 more اول دبیرستان بیشتر  
64 most اول دبیرستان بیشترین  
65 awake اول دبیرستان بيدار
66 foot اول دبیرستان پا، فوت ( واحد طول)  
67 cloth اول دبیرستان پارچه  
68 reply اول دبیرستان پاسخ دادن  
69 clear اول دبیرستان تمیز کردن  
70 overcoat اول دبیرستان پالتو  
71 autumn اول دبیرستان پاییز  
72 drop اول دبیرستان رها كردن
73 bake اول دبیرستان پختن
74 accept اول دبیرستان پذیرفتن  
75 full اول دبیرستان پر  
76 worship اول دبیرستان پرستش کردن  
77 fly اول دبیرستان پرواز کردن  
78 raise اول دبیرستان بالا بردن  
79 post office اول دبیرستان پست خانه  
80 back اول دبیرستان پشت
81 put on اول دبیرستان پوشیدن  
82 find اول دبیرستان پيدا كردن
83 message اول دبیرستان پیام
84 prophet اول دبیرستان پیامبر  
85 follow اول دبیرستان دنبال كردن
86 until اول دبیرستان تا  
87 dark اول دبیرستان تاریک
88 type اول دبیرستان تایپ کردن  
89 change اول دبیرستان تغيير دادن
90 admire اول دبیرستان تحسین کردن  
91 be afraid of اول دبیرستان ترسیدن از  
92 leave اول دبیرستان ترک کردن  
93 thirsty اول دبیرستان تشنه  
94 correct اول دبیرستان صحیح  
95 wonder اول دبیرستان تعجب کردن
96 few اول دبیرستان کم  
97 number اول دبیرستان شماره
98 fix اول دبیرستان تعمیر کردن  
99 repair اول دبیرستان تعمیر کردن  
100 fun اول دبیرستان شوخي كردن،سرگرمي
101 ask for اول دبیرستان تقاضا کردن  
102 repeat اول دبیرستان تکرار کردن  
103 piece اول دبیرستان تکه
104 exercise اول دبیرستان تمرین  
105 clean اول دبیرستان تمیز  
106 alone اول دبیرستان تنها  
107 be able(to) اول دبیرستان قادربودن  
108 pay attention to اول دبیرستان توجه کردن به  
109 explain اول دبیرستان توضیح دادن  
110 team اول دبیرستان تیم  
111 rich اول دبیرستان غنی
112 road اول دبیرستان جاده  
113 interesting اول دبیرستان جالب  
114 where اول دبیرستان کجا
115 attractive اول دبیرستان جذاب  
116 front اول دبیرستان جلو  
117 add up اول دبیرستان جمع زدن  
118 sentence اول دبیرستان جمله  
119 jungle اول دبیرستان جنگل  
120 south اول دبیرستان جنوب  
121 world اول دبیرستان جهان  
122 boil اول دبیرستان جوشیدن، جوشاندن  
123 pocket اول دبیرستان جیب  
124 pick اول دبیرستان چیدن  
125 something اول دبیرستان چیزی  
126 certainly اول دبیرستان مطمئناً  
127 move اول دبیرستان حرکت کردن، حرکت دادن  
128 insect اول دبیرستان حشره  
129 solve اول دبیرستان حل کردن  
130 yard اول دبیرستان حیاط  
131 foreign اول دبیرستان خارجی  
132 creator اول دبیرستان خالق  
133 empty اول دبیرستان خالي
134 turn off اول دبیرستان خاموش کردن  
135 funny اول دبیرستان خنده دار، بامزه  
136 laugh اول دبیرستان خندیدن  
137 cool اول دبیرستان خنک  
138 sleepy اول دبیرستان خواب آلود  
139 asleep اول دبیرستان خوابیده  
140 own اول دبیرستان خود  
141 pass اول دبیرستان گذشتن، عبور کردن  
142 story اول دبیرستان داستان  
143 seed اول دبیرستان دانه، تخم ريختن
144 during اول دبیرستان در طول  
145 across اول دبیرستان از عرض  
146 while اول دبیرستان درحالی که  
147 shine اول دبیرستان درخشیدن  
148 true اول دبیرستان درست
149 among اول دبیرستان درمیان، در بین  
150 receive اول دبیرستان دریافت کردن  
151 hand اول دبیرستان دست 
152 order اول دبیرستان دستور دادن، سفارش دادن  
153 enemy اول دبیرستان دشمن
154 invite اول دبیرستان دعوت کردن  
155 follow اول دبیرستان دنبال کردن، پیروی کردن  
156 teeth اول دبیرستان دندان ها
157 again اول دبیرستان دوباره  
158 smoke اول دبیرستان دود  
159 second اول دبیرستان دوم ، ثانیه  
160 else اول دبیرستان دیگر  
161 other اول دبیرستان دیگر  
162 comfortable اول دبیرستان راحت  
163 mystery اول دبیرستان راز  
164 secret اول دبیرستان راز  
165 way اول دبیرستان راه  
166 guide اول دبیرستان راهنمایی کردن  
167 ripe اول دبیرستان رسیده  
168 grow اول دبیرستان رشد کردن
169 treat اول دبیرستان رفتار کردن
170 paint اول دبیرستان رنگ زدن، نقاشی کردن  
171 village اول دبیرستان روستا  
172 daylight اول دبیرستان روشنایی روز  
173 home town اول دبیرستان زادگاه  
174 language اول دبیرستان زبان  
175 time اول دبیرستان زمان، دفعه  
176 winter اول دبیرستان زمستان  
177 land اول دبیرستان زمین، سرزمین
178 early اول دبیرستان زود  
179 much اول دبیرستان خيلي
180 plenty اول دبیرستان بسيار
181 pretty اول دبیرستان زیبا  
182 building اول دبیرستان ساختمان  
183 build اول دبیرستان ساختن  
184 salad اول دبیرستان سالاد  
185 green اول دبیرستان سبز، کال  
186 star اول دبیرستان ستاره  
187 hard اول دبیرستان سخت  
188 all over اول دبیرستان سرتاسر  
189 cold اول دبیرستان سرد
190 try اول دبیرستان سعی کردن  
191 trip اول دبیرستان سفر  
192 travel اول دبیرستان سفر کردن، سفر  
193 age اول دبیرستان سن  
194 heavy اول دبیرستان سنگین
195 share اول دبیرستان تقسيم كردن
196 burn اول دبیرستان سوختن، سوزاندن  
197 branch اول دبیرستان شاخه، شعبه  
198 maybe اول دبیرستان شاید  
199 person اول دبیرستان شخص  
200 become اول دبیرستان شدن  
201 north اول دبیرستان شمال  
202 hear اول دبیرستان شنیدن  
203 truthful اول دبیرستان صادق، راستگو  
204 voice اول دبیرستان صدا
205 honestly اول دبیرستان صادقانه
206 noise اول دبیرستان سر و صدا  
207 page اول دبیرستان صفحه  
208 seat اول دبیرستان صندلی  
209 face اول دبیرستان صورت 
210 rise اول دبیرستان طلوع کردن، برخواستن  
211 long اول دبیرستان طولانی  
212 wise اول دبیرستان عاقل، خردمند  
213 universe اول دبیرستان عالم، جهان  
214 strange اول دبیرستان عجیب  
215 love اول دبیرستان عشق، عشق ورزیدن  
216 angry اول دبیرستان عصبانی  
217 member اول دبیرستان عضو  
218 grass اول دبیرستان علف، چمن  
219 deep اول دبیرستان عمیق  
220 title اول دبیرستان عنوان، لغب  
221 glasses اول دبیرستان عینک  
222 feed اول دبیرستان غذا دادن  
223 sunset اول دبیرستان غروب آفتاب  
224 set اول دبیرستان قرار دادن
225 distance اول دبیرستان مسافت  
226 forget اول دبیرستان فراموش کردن  
227 send اول دبیرستان فرستادن  
228 sell اول دبیرستان فروختن  
229 season اول دبیرستان فصل  
230 only اول دبیرستان فقط  
231 poor اول دبیرستان فقیر  
232 understand اول دبیرستان فهمیدن  
233 mushroom اول دبیرستان قارچ  
234 boat اول دبیرستان قایق  
235 borrow اول دبیرستان قرض گرفتن  
236 century اول دبیرستان قرن  
237 butcher اول دبیرستان قصاب
238 enough اول دبیرستان کافی  
239 kettle اول دبیرستان کتری  
240 which اول دبیرستان کدام  
241 kill اول دبیرستان کشتن  
242 discover اول دبیرستان کشف کردن  
243 help اول دبیرستان کمک، کمک کردن  
244 beside اول دبیرستان در کنار  
245 side اول دبیرستان کنار  
246 who اول دبیرستان چه کسی
247 kindergarten اول دبیرستان کودکستان  
248 waiter اول دبیرستان گارسن( مرد)  
249 cow اول دبیرستان گاو ماده  
250 warm اول دبیرستان گرم  
251 group اول دبیرستان گروه  
252 tell اول دبیرستان گفتن  
253 lose اول دبیرستان گم کردن، باختن
254 tomato اول دبیرستان گوجه فرنگی  
255 plant اول دبیرستان کاشتن
256 necessary اول دبیرستان لازم  
257 dress اول دبیرستان لباس پوشیدن/پوشاندن  
258 grandmother اول دبیرستان مادر بزرگ  
259 moon اول دبیرستان ماه  
260 pan اول دبیرستان ماهی تابه  
261 sorry اول دبیرستان متأسف  
262 opposite اول دبیرستان متضاد  
263 born اول دبیرستان متولد شدن  
264 make اول دبیرستان ساختن  
265 special اول دبیرستان مخصوص  
266 die اول دبیرستان مردن  
267 farm اول دبیرستان مزرعه  
268 field اول دبیرستان مزرعه، زمين
269 servant اول دبیرستان خدمتكار
270 brush اول دبیرستان مسواک زدن  
271 mean اول دبیرستان معنی دادن ، منظور داشتن  
272 little اول دبیرستان كم،کوچک  
273 dialog اول دبیرستان مکالمه  
274 nationality اول دبیرستان ملیت  
275 migrate اول دبیرستان مهاجرت کردن  
276 important اول دبیرستان مهم  
277 party اول دبیرستان مهمانی  
278 engine اول دبیرستان موتور
279 preach اول دبیرستان موعظه کردن  
280 succeed اول دبیرستان موفق شدن  
281 host اول دبیرستان میزبان  
282 destroy اول دبیرستان نابودکردن  
283 coconut اول دبیرستان نارگيل
284 last name اول دبیرستان نام خانوادگی  
285 call اول دبیرستان صدا زدن
286 baker اول دبیرستان نانوا  
287 fight اول دبیرستان نبرد
288 quite اول دبیرستان کاملاً  
289 draw اول دبیرستان نقاشی کردن  
290 plan اول دبیرستان برنامه  
291 look اول دبیرستان نگاه کردن  
292 keep اول دبیرستان نگه داشتن  
293 whatever اول دبیرستان هر آنچه که  
294 everybody اول دبیرستان هرکسي
295 thousand اول دبیرستان هزار  
296 push اول دبیرستان هل دادن  
297 same اول دبیرستان همان، یکسان  
298 also اول دبیرستان همچنین  
299 all اول دبیرستان همه  
300 art اول دبیرستان هنر
301 still اول دبیرستان هنوز  
302 air اول دبیرستان هوا  
303 weather اول دبیرستان آب و هوا  
304 nothing اول دبیرستان هیچ چیز  
305 anybody اول دبیرستان كسي 
306 no one اول دبیرستان هیچ کس  
307 nobody اول دبیرستان هیچ کس  
308 really اول دبیرستان واقعاً  
309 weigh اول دبیرستان وزن كردن
310 duty اول دبیرستان وظیفه  
311 ice اول دبیرستان یخ  
312 another اول دبیرستان یکی دیگر  

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت