ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

قيدها

96 1 100 1

قيدها

از قيدها براي اضافه کـردن اطلاعاتي بـه يک عبارت استفاده مي‌شود. همچنين قيدها مي‌توانند به يک کلمه ديگر از جمله به يک صفت يـا قيد ديگر نيز اطلاعاتي اضـافه کننـد کـه در ايـن صورت معرف (modifier) ناميده مي‌شوند .

 

انواع قيد

قيود اقسام مختلفي دارند که در اينجا به پنج نوع متداول آنها اشاره مي‌شود :

1- قيد حالت :

 • The children are playing happily.
  (بچه‌ها دارند با خوشحالي بازي مي‌کنند )
 • (حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند )

2- قيد مکان :

up, down, there, here, above, below, near, ...

 • (شما چه مدتي اينجا منتظر بوده‌ايد؟ )

3- قيد زمان :

today, yet, still, recently, soon, now, then, ...

 • (تا آن موقع مي‌توانيد با ما بمانيد )

4- قيد مقدار :

very, too, so, quite, much, rather, ...

 • (آنها واقعاً والدين من نيستند )

5- قيد تکرار :

twice, sometimes, often, always, never, ...

 • (گاهي به او نامه مي‌نويسم )

 

جاي قيدها

سه جا يا مکان اصلي براي قيدها وجود دارد :

1- در ابتداي عبارت (قبل از فاعل) (ابتدايي )

قيد

فاعل

عبارت فعلي

+ ...

Sometimes

she

arrives

late.

2- در ميانه جمله (مياني ):

الف ) بعد از اولين فعل معين :

فاعل

اولين فعل معين

قيد

بقيه عبارت فعلي

+ ...

She

has

always

arrived

late.

 

 

ب) پس از فعل be :

فاعل

BE

قيد

+ ...

She

is

always

late.

ج) اگر فعل معيني وجود ندارد، قبل از فعل مسندي (قابل صرف):

فاعل

قيد

فعل مسندي

+ ...

She

sometimes

arrives

late.

 

3- در انتهاي عبارت (پاياني):

فاعل

عبارت فعلي

+...

قيد

She

arrives

late

sometimes.

 

در جدول زير متداولترين مکان قيدها در جملات نشان داده شده است:

نوع قيد

مکان قيد

مثال

حالت

پاياني

He never drives fast.

مکان

پاياني

We can stay there.

زمان

پاياني

I'll see you tomorrow.

مقدار

مياني

This book is rather boring.

تکرار

مياني

I have never seen him before.

 

 

نکته

گاهي اوقات ممکن است بيش از يک نوع قيد در انتهاي جمله ظاهر شود. در اين صورت معمولاً ترتيب قرارگيري آنها در جمله بدين صورت خواهد بود :
1-
قيد حالت 2- قيد مکان 3- قيد زمان
مثال :

 • (به ترتيب قيود حالت و زمان )
 • Sit quietly here. (به ترتيب قيود حالت و مکان )

 

ساختار قيد

از لحاظ فرم و ساختار مي‌توان قيدها را به سه دسته طبقه بندي کرد:

1- قيدهايي که با اضافه کردن ly به يک صفت ساخته مي‌شوند، مانند:

slow slowly
brave
bravely
quick
quickly

2- قيدهايي که همان ساختار صفات را دارا هستند، يعني هم مي‌توانند به صورت قيد به کار روند و هم به صورت صفت. برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

3- قيودي که اصلاً ارتباطي با صفات ندارند. مانند:

so, now, very, there, here, too, as, quite

 

چند نکته املايي

گفتيم که بسياري از قيدها با اضافه شدن ly به يک صفت ساخته مي‌شوند. اما هميشه به اين سادگي نيست:

1- y در انتهاي کلمه به i تبديل مي‌شود:

gay gaily

2- e در انتهاي کلمه همچنان باقي مي‌ماند:

strange strangely

ولي چند استثنا وجود دارد :

true truly
due
duly
whole
wholly

3- در صفاتي که به able يا ible ختم مي‌شوند، e در انتهاي کلمه حذف مي‌شود و y جاي آن را مي‌گيرد:

probable probably
possible possibly

4- صفاتي که به يک حرف با صدا و يک L ختم مي‌شوند، طبق روش معمول ly مي‌گيرند:

actual actually
generalgenerally


فهرست مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی

قيدها


نویسنده:

تاریخ انتشار: 1395/11/04


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت