ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

ضمایر در انگلیسی - فاعل - مفعول - ملکی - انعکاسی

96 629 100 1

ضماير (فاعلي، مفعولي، ملکي، انعکاسي و...)

ضمير کلمه‌اي دستوري يا گرامري است که جانشين يک اسم يا عبارت اسمي مي‌شود. ضميرها انواع مختلفي دارند که مهمترين آنها عبارتند از: ضماير فاعلي، مفعولي، ملکي، انعکاسي، اشاره‌اي، نامعين، نسبي و سؤالي که از اين ميان ضماير فاعلي، مفعولي ملکي و انعکاسي جزو ضماير شخصي به حساب مي‌آيند.

  • ضماير فاعلي
  • ضماير مفعولي
  • ضماير ملكي و صفات ملكي
  • ضماير انعكاسي
  • ضماير ديگر

 

ضماير فاعلي

 

جمع

مفرد

 

We

I

اول شخص

You

you

دوم شخص

They

he, she, it

سوم شخص

 

 

1- همه ضماير شخصي (فاعلي، مفعولي و...) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته مي‌شوند. (they هم مي‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)

2- ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته مي‌شود، حتي اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

· Am I right?

 

ضماير مفعولي

فاعل

مفعول

I

me

You

you

He

him

She

her

It

it

We

us

They

them

اگر چه اين ضماير را ضماير مفعولي مي‌ناميم، اما آنها به جز در جاي مفعول در هر جاي ديگري هم مي‌توانند قرار بگيرند، مثلاً بعد از فعل يا بعد از يک حرف اضافه:

· Our teacher was angry with us. (معلممان از دست ما عصباني بود.)

· Give me a ring tomorrow. (فردا به من زنگ بزن.)

· When he comes in, please tell him I phoned.
(هر وقت آمد، لطفاً به او بگوييد که من زنگ زدم.)

· I'm older than you. (من از تو بزرگترم.)

· 'I'm hungry.'  'Me too.' («من گرسنه‌ام.»  «من هم همينطور.»)

 

هنگاميکه از ضماير شخصي به همراه and استفاده مي‌کنيم، مؤدبانه‌تر اين است که ضماير I و we را بعد از اسامي و ضماير ديگر بکار ببريم:

you and I, my father and I,  them and us

همچنين you را بايد قبل از اسامي و ضماير ديگر به کار برد:

you and your wife,  you and her

 

ضماير ملكي و صفات ملكي

ضماير ملكي و صفات ملكي نشان مي‌دهند که چه چيزي به چه کسي تعلق دارد.

 

 

(I)

(you)

(he)

(she)

(it)

(we)

(they)

صفات ملکي

my

your

his

her

its

our

their

ضماير ملکي

mine

yours

his

hers

-

ours

theirs

 

توجه داشته باشيد که صفات ملکي هميشه قبل از يک اسم مي‌آيند (به همين دليل صفت ناميده مي‌شوند) ولي ضمير ملکي جانشين صفت ملکي+اسم مي‌شود و مي‌تواند به تنهايي به عنوان فاعل، مفعول و ... قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده مي‌شود).

چند مثال:

· This is my book. (اين كتاب من است.)
This book is mine.
(اين کتاب مال من است.)

· This is her purse. (اين کيف اوست.)
This is hers. (اين مال اوست.)

· Are those your pens? No, these are his. (ضمير ملکي)

 

ضماير انعکاسي

کلماتي که به -self و -selves ختم مي‌شوند ضماير انعکاسي ناميده مي‌شوند و عبارتند از:

 

جمع (-selves)

Ourselves

خودمان

Yourselves

خودتان

Themselves

خودشان

مفرد (-self)

myself

خودم

yourself

خودت

himself

خودش (مذکر)

herself

خودش (مؤنث)

itself

خودش (اشياء)

توجه داشته باشيد که در ضماير انعکاسي عمل به فاعل جمله برمي‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

· He cut himself. (خودش را زخمي کرد.)

· You should be ashamed of yourself. (بايد از خودت خجالت بکشي.)

· Help yourselves. (از خودتان پذيرايي کنيد. )

· We blame ourselves.  (ما خودمان را مقصر مي‌دانيم.)

استفاده از ضماير انعکاسي براي تأکيد

از ضماير انعکاسي مي‌توان براي تأکيد روي يک اسم، ضمير يا عبارت اسمي استفاده کرد که در اين حالت بعد از آنها در جمله قرار مي‌گيرند:

· I can do it myself. (من خودم مي‌توانم اين کار را انجام دهم.)

· We can repair the roof ourselves. (ما مي‌توانيم خودمان سقف را تعمير کنيم.)

· The film itself wasn't very good but I liked the music.
 (خود فيلم خيلي خوب نبود ولي از موسيقي آن خوشم آمد.)

 

ضماير ديگر

1- ضماير اشاره‌اي، شامل: these، that، this و those.

مثال:

· Is this your T-shirt?

 

2- ضماير نسبي، شامل: when ،whom ،whose ،who ،that ،which و where.

مثال:

· The school that I went to is in the centre of the city.

 

3- ضماير پرسشي، شامل: when، where، why، what، who و whatever.

مثال:

· What time is it?

 

4- ضماير دوطرفه، شامل each other و one another:

مثال:

· They love each other.

 

5- ضماير نامعين، شامل none، nobody، nothing، someone، somebody، something، anyone، anybody، anything و no one:

مثال:

· Nobody knew what to do

 
فهرست مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی

ضمایر در انگلیسی - فاعل - مفعول - ملکی - انعکاسی


نویسنده:

تاریخ انتشار: 1395/11/04


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

    تا کنون هیچ کس به این موضوع نظری ارسال نکرده است
به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت